КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра китайської філології

 

Керівний склад
 • Завідувач кафедрикандидат філологічних наук, доцент Любимова Юлія Сергіївна.
 • Любимова Юлія Сергіївна

  У 2013 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад (китайська)» та здобула кваліфікацію магістра перекладу, філолога, перекладача китайської і англійської мов, викладача перекладу. Кандидат філологічних наук з 2017 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.50 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

  Основні навчальні дисципліни, які викладає Любимова Юлія Сергіївна:

  - «Теоретична граматика китайської мови» (ІV курс факультету сходознавства);

  - «Лінгвокультурологія Китаю» ( II-III курси факультету сходознавства);

  - «Основи юридичного перекладу з китайської мови» (ІV курс факультету сходознавства);

  - «Основи науково-технічного перекладу з китайської мови» (ІV курс факультету сходознавства);

  - «Культура мовлення китайською мовою» (I курс другий (магістерський) рівень вищої освіти факультету сходознавства).

  - «Особливості усного послідовного перекладу з китайської мови» (I курс другий (магістерський) рівень вищої освіти факультету сходознавства).

  З 2017 р. очолює кафедру китайської філології і є керівником кафедральної наукової колективної теми «Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології» (№ державної реєстрації 0118U003013).

  3 2015 по 2020 рр. Любимова Юлія Сергіївна займала посаду заступника директора Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету з наукової роботи, а з 2020 р. – директора Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету від української сторони.

  Є постійним членом оргкомітетів Міжнародної науково-практичної конференції «Ad orbem per linguas. До світу через мови», а також Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерія знань як фактор міжкультурної комунікації України з Японією, КНР і Республікою Корея».

  3 2018 р. до цього часу є членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі східних мов.

  Протягом 2020-2021 років виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

  Любимова Юлія Сергіївна має 35 наукових публікацій, з них 1 у науковому журналі, що індексується в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science Core Collection; 1 статтю у науковому періодичному виданні іншої держави; 3 – у фахових виданнях України і 2 – у наукових фахових виданнях, яким присвоєно категорію Б; 20 робіт навчально-методичного характеру.

  Google Scholar:

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=SDKtUtwAAAAJ&hl=uk

  https://orcid.org/0000-0002-6315-0378

  У 2020 році пройшла міжнародне стажування на тему «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС» у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (м. Венеція, Італія) обсягом 180 годин/6 кредитів.

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Науково-педагогічний склад кафедри

КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.810, 812
тел.: +38 (044) 528-50-95

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: https://chinese.knlu.edu.ua


Історія кафедри

Вивчення китайської мови на факультеті сходознавства Київського національного лінгвістичного університету забезпечується кафедрою китайської філології. Кафедру було засновано у 2013 році на факультеті сходознавства КНЛУ, до 2013 року викладання китайської мови забезпечувалося кафедрою мов і цивілізацій Далекого Сходу.

Кафедра китайської філології має один з найпотужніших колективів фахівців з китайської мови і є лідером китаєзнавчих студій в Україні. Це єдина спеціалізована кафедра в Україні, членами якої є виключно фахівці з китайської мови і літератури і яка направлена на підготовку перекладачів і викладачів з китайської мови. Кафедру китайської філології очолює кандидат філологічних наук, доцент Любимова Юлія Сергіївна. До складу кафедри входять 26 викладачів, з яких 8 є кандидатами філологічних наук китаєзнавчого спрямування, 4 носіїв китайської мови.

Фахівці кафедри китайської філології є визнаними в Україні і за кордоном професіоналами-китаїстами, які не лише провадять викладацьку діяльність, а також широко здійснюють перекладацьку діяльність у політичній і дипломатичній сфері на найвищому рівні в Україні і за кордоном. Викладачі кафедри китайської філології КНЛУ відомі в Україні і за кордоном завдяки тому, що мають не лише ґрунтовну теоретичну підготовку, а також є визнаними фахівцями з багатим практичним досвідом роботи в дипломатичній сфері, роботи в іноземних представництвах китайських компаній в Україні, в приватних китайських компаніях в Китаї й Україні, в громадських організаціях й установах тощо.

Вивчення китайської мови на факультеті сходознавства також забезпечується Інститутом Конфуція КНЛУ, який було відкрито у 2013 році. Інститут Конфуція КНЛУ має міцні стосунки з кафедрою китайської філології і є невід’ємною складовою процесу викладання китайської мови на факультеті. Інститут Конфуція КНЛУ очолюють два директори: завідувач кафедри китайської філології КНЛУ, кандидат філологічних наук, доцент Любимова Юлія Сергіївна є директором Інституту Конфуція від української сторони, доктор філологічних наук, доцент Юй Сінь є директором Інституту від китайської сторони.


Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з усіх навчальних дисциплін на факультеті сходознавства


 

Навчальні дисципліни кафедри

Кафедра китайської філології реалізує дві унікальні освітні програми:

 • 1) Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми

  ОП Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова готує фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації китайською і західноєвропейською мовами. Програма орієнтована на формування навичок усного та письмового перекладу, формування навичок фахівця в галузі китайської філології з елементами базової наукової діяльності. Цілі освітньої програми відповідають меті, завданням і місії, визначеним у Статуті Київського національного лінгвістичного університету, а також Стратегії розвитку Київського національного лінгвістичного університету на 2021 – 2025 рр.

  Освітній фокус програми: підготовка фахівців до практичної роботи перекладача та науково-дослідної діяльності в галузі філології з акцентом на виконання базових досліджень у галузі перекладознавства. Особливості програми: наявність дисциплін зі спеціального перекладу для підготовки фахівців з усного двостороннього перекладу з китайської мови на українську та навпаки, а також дисциплін із поглибленим вивченням історії, культури Китаю та історії китайської мови і літератури.

  Практичні результати навчання, заявлені в цій освітній програмі, адаптовані до вимог сучасного ринку праці.

  Здобутком програми є чітко витриманий баланс між усіма необхідними навчальними компонентами: навчальними дисциплінами, практикою та змістом комплексного атестаційного іспиту. Зокрема, доцільно визначено співвідношення між обов’язковими компонентами та вибірковими компонентами освітньої програми. Дисципліни вільного вибору охоплюють широке коло можливих інтересів студентів. Вони сприяють поглибленню як професійної, так і наукової підготовки студентів.

   

  Обов'язкові компоненти:

  1. Сучасна українська літературна мова
  2. Основи загального мовознавства
  3. Китайська мова
  4. Практична фонетика китайської мов
  5. Практична граматика китайської мови
  6. Вступ до китайської філології
  7. Історія східних цивілізацій
  8. Ієрогліфіка
  9. Історія державотворення України
  10. Українська література у світовому контексті
  11. Історія китайської літератури
  12. Історія Китаю
  13. Загальна теорія перекладу
  14. Курсова робота з китайської філології
  15. Історія китайської мови
  16. Лексикологія китайської мови
  17. Практичний курс перекладу (китайська і українська мови)
  18. Теоретична граматика китайської мови
  19. Усний двосторонній переклад (китайська і українська мови)
  20. Перекладацька практика

   

  Дисципліни вільного вибору:

  1. Західноєвропейська мова

  01 Англійська мова

  02 Німецька мова

  03 Французька мова

  1. Дисципліна за вибором українознавчого спрямування
  2. Релігійні і філософські вчення Сходу

  01 Релігійні і філософські вчення Китаю

  02 Релігійні і філософські вчення Японії

  03 Релігійні і філософські вчення Кореї

  04 Авраамічні релігії

  1. Дисципліна за вибором з будь-якої іншої ОП університету або з фаху (ІІ курс)

  01 Основи китайської каліграфії

  02 Основи теорії і практики перекладу з китайської мови

  03 Основи сучасного китайського мовного етикету

  1. Дисципліна за вибором з фаху (ІІ курс)

  01 Основи перекладацького аналізу тексту з китайської мови

  02 Стратегії написання есе китайською мовою: особливості структури та змісту

  03 Лінгвокраїнознавство Китаю

  1. Дисципліна за вибором з будь-якої іншої ОП університету або з фаху (ІІІ курс)

  01 Основи публіцистичного перекладу в сучасній китайській мові

  02 Основи ділового спілкування в сучасній китайській мові

  03 Практична фразеологія китайської мови

  05 Лексичні та граматичні особливості перекладу з англійської мови

  05 Практичний курс перекладу (західноєвропейська і українська мови)

  1. Дисципліна за вибором з фаху (ІІІ курс)

  01 Основи художнього перекладу в сучасній китайській мові

  02 Лінгвокультурологія.Китаю

  03 Основи класичної літературної мови веньянь

  04 Практика письмового перекладу з англійської мови

  05 Практичний курс перекладу (західноєвропейська і українська мови)

  1. Дисципліна за вибором з будь-якої іншої ОП університету або з фаху (ІV курс)

  01 Основи юридичного перекладу з китайської мови

  02 Основи науково-технічного перекладу в сучасній китайській мові

  03 Стилістика сучасної китайської мови

  04 Основи перекладацького скоропису з англійської мови

  05 Практичний курс перекладу з англійської мови

  1. Дисципліна за вибором з будь-якої іншої ОП університету або з фаху (ІV курс)

  01 Китайська мова в сучасному зовнішньополітичному дискурсі

  02 Основи комерційного перекладу в сучасній китайській мові

  03 Особливості машинного перекладу в сучасній китайській мові

  04 Усний двосторонній переклад (англійська і українська мови)

  05 Практичний курс перекладу з англійської мови

  Одним із обов’язкових компонентів навчального плану освітньої програми є практика, базами якої є Китайський культурно-освітній центр, Інститут Конфуція КНЛУ, Українська асоціація китаєзнавців, ТОВ "Юнайтед Гросеріс", ТОВ "Хуавей Україна", ГО «Вікіпедія Україна» тощо.

 • 2) Східна філологія: китайська мова і література та переклад, методика навчання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм

  Програма орієнтована на інтеграцію теоретичної (фахової) підготовки в галузі китайської філології з науковою діяльністю. Програма орієнтує на актуальні сфери діяльності, у межах яких можлива подальша наукова та професійна кар’єра, якісне продукування перекладацької продукції та викладацької роботи в закладах вищої освіти.

  Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є китайська мова, англійська мова (в теоретичному/ практичному, синхронному/ діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); китайська література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах, методика навчання китайської мови і літератури в закладах вищої освіти.

  ОП Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання готує фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми, що передбачає проведення досліджень та/ або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації китайською та англійською мовами, методикою навчання китайської мови та літератури.

  Цілі освітньої програми відповідають меті, завданням і місії, визначеним у Статуті Київського національного лінгвістичного університету, а також Стратегії розвитку Київського національного лінгвістичного університету на 2021 – 2025 рр. Програма орієнтує на актуальні сфери діяльності, у межах яких можлива подальша наукова та професійна кар’єра.

  Інтеграція науково-дослідної і прикладної компонент, які зумовлюють високий рівень оволодіння теоретичними знаннями, уміннями, навичками та іншими професійно-орієнтованими компетентностями, що є достатніми для якісного продукування перекладацької продукції та викладацької роботи в закладах вищої освіти. Програма орієнтує на здійснення самостійного наукового дослідження, результати якого матимуть теоретичне і практичне  значення.

  Система компонент освітньої програми спрямована на формування та вдосконалення здатності магістрів розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної діяльності за умови оволодіння системою компетентностей, визначених програмою, і здатності до самостійної наукової діяльності та дослідницького пошуку. Студенти зосереджують свою увагу на циклі мовознавчих дисциплін, включаючи переклад, літературознавстві, а також дисциплінах з методики навчання іноземних мов і літератури. Навчання передбачає обов’язкове проходження перекладацької та асистентської практик із китайської мови. Базами для проходження перекладацької практики є Китайський культурно-освітній центр, Інститут Конфуція КНЛУ, Українська асоціація китаєзнавців, ТОВ "Юнайтед Гросеріс", ТОВ "Хуавей Україна", ГО «Вікіпедія Україна» тощо. Базою для проходження асистентської практики є кафедра китайської філології Київського національного лінгвістичного університета.

   

  Обов'язкові компоненти:

  1. Культура мовлення китайською мовою
  2. Теорія східної літератури
  3. Педагогіка і психологія вищої школи
  4. Методика навчання іноземних мов у закладах вищої освіти
  5. Академічна англійська мова
  6. Напрями й методи сучасної лінгвістики
  7. Перекладацька практика з китайської мови
  8. Асистентська практика з китайської мови
  9. Кваліфікаційна робота магістра з китайської філології

   

  Дисципліни за вибором з блоку китайської мови:

  1. Академічне письмо китайською і українською мовами
  2. Особливості ділової комунікації в сучасному китайськомовному дискурсі
  3. Редагування перекладів фахових текстів (китайська і українська мови)
  4. Китайська класична літературна мова веньянь
  5. Комунікативно-прагматична організація текстів різних функціональних стилів у сучасному китайськомовному дискурсі
  6. Практика академічного мовлення китайською мовою

   

  Дисципліна за вибором з блоку китайської і світової літератури:

  1. Жанрово-стилістична організація китайської поезії
  2. Китайська класична літературна проза
  3. Сучасна азіато-американська література
  4. Філософські ідеї в китайській художній літературі
  5. Китайська література новітньої доби
  6. Вічні сюжети світової літератури

   

  Дисципліни за вибором з блоку перекладу:

  1. Переклад художніх текстів з китайської мови
  2. Переклад науково-технічних текстів з китайської мови
  3. Основи усного послідовного перекладу з китайської мови
  4. Переклад текстів туристичної тематики з китайської мови
  5. Основи усного послідовного перекладу з англійської мови
  6. Основи перекладу професійно-орієнтованих текстів з англійської мови
  7. Особливості усного послідовного перекладу з китайської мови
  8. Переклад юридичних текстів з китайської мови
  9. Основи дипломатичного перекладу з китайської мови
  10. Переклад текстів медичної тематики з китайської мови
  11. Майстерність перекладу та теорія інтерпретації тексту (на матеріалі англійської мови)
  12. Основи синхронного перекладу з англійської мови

   

  Дисципліна за вибором з блоку наукового компоненту:

  1. Організація сучасних філологічних досліджень й академічна доброчесність
  2. Історія лінгвістичних учень
  3. Засади і принципи ефективної академічної комунікації

   

  Дисципліна за вибором з блоку психології і методики навчання

  1. Психологія спілкування
  2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур в закладах вищої освіти
  3. Гейміфікація навчання іноземних мов і культур в закладах вищої освіти

Унікальність програм забезпечується гармонійним поєднанням нормативних фахових дисциплін та широкого кола фахових дисциплін вільного вибору, які дозволяють здобувачу освіти створити власну траєкторію навчання, виходячи з кола своїх професійних інтересів. Кафедра китайської філології пропонує низку дисциплін вільного вибору для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які дозволять зосередити увагу на різних мовознавчих, лінгвокультурознавчих і перекладознавчих аспектах китайської мови; а запроновані здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти дисципліни за вибором дозволять сформувати і вдосконалити здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної діяльності за допомогою низки перекладознавчих, літературознавчих дисциплін, а також дисципліні з методики навчання іноземних мов і літератури. Унікальність освітніх програм також заключається в тому, що викладання таких вузькопрофільних дисциплін здійснюється викладачами, які мають не лише теоретичні знання з окресленої тематики, а також мають реальний багатий практичний досвід з вузького китаєзнавчого профілю.


Наукова діяльність кафедри

Кафедра працює у руслі колективної наукової теми “Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології” (Державний реєстраційний номер 0118U003013).

Наукова діяльність на кафедрі реалізується згідно з “Концепцією організації науково-дослідної роботи” і є невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Закону України “Про вищу освіту”, Статуту університету, нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти. Основними напрямами наукових інтересів кафедри є: сучасні теоретичні та практичні проблеми китайської філології: лексикології, граматики, стилістики, перекладознавства, літературознавства; актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології.

Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання наукового потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з різноманітних галузей наук, формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з їх урахуванням; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави. Підготовка студентів, що здійснюється кафедрою китайскої філології, максимально відповідає вимогам сучасної економіки України. Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців.) Головні напрями роботи кафедри китайської філології: підготовка фахівців з китайської мови за такими освітньо-професійними програмами: перший (бакалаврський) рівень освіти 035 Філологія 035.065 Східні мови і літератури (переклад включно) Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; другий (магістерський) рівень освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізаціі 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська, Східна філологія: китайська мова і література та переклад, методика навчання.

Основними напрямами наукових інтересів кафедри є:

 • теоретичні та практичні проблеми китайської філології;
 • актуальні проблеми вивчення та викладання китайської мови;
 • типологія мовних систем у діахронічному та зіставному аспектах;
 • студії з фонетики, лексики і фразеології китайської мови;
 • когнітивна лінгвістика і лінгвістика тексту.

Міжнародна діяльність кафедри

Університет має укладені партнерські угоди з низкою провідних закладів вищої освіти КНР, які щорічно запрошують студентів на навчання, наприклад Тяньцзіньський університет іноземних мов (партнер КНЛУ з діяльності Інституту Конфуція), Пекінський університет іноземних мов, Уханьський університет, Шанхайський університет економіки й фінансів, який щорічно проводить курси з підвищення кваліфікації для студентів і викладачів факультету сходознавства, Східно-китайський педагогічний університет, Ланьчжоуський університет тощо. Детальніше за посиланням: https://knlu.edu.ua/dvostoronni-dohovory.html

Інститут Конфуція КНЛУ

Вивчення китайської мови на факультеті сходознавства також забезпечується Інститутом Конфуція КНЛУ, який було відкрито у 2013 році. Інститут Конфуція КНЛУ має міцні стосунки з кафедрою китайської філології і є невід’ємною складовою процесу викладання китайської мови на факультеті. Інститут Конфуція КНЛУ очолюють два директори: завідувач кафедри китайської філології КНЛУ, кандидат філологічних наук, доцент Любимова Юлія Сергіївна є директором Інституту Конфуція від української сторони, доктор філологічних наук, доцент Юй Сінь є директором Інституту від китайської сторони.

Діяльність ІК КНЛУ організована за виконанням затверджених проєктів в онлайн та офлайн форматах, до реалізації яких залучаються викладачі ІК КНЛУ і кафедри китайської філології, волонтери-студенти найкращих закладів вищої освіти КНР, а також студенти КНЛУ. Діяльність ІК КНЛУ спрямована на здійснення освітньої, культурно-країнознавчої та наукової роботи з практичних і теоретико-методологічних аспектів синології, на зміцнення українсько-китайських партнерських відносин. Основною метою ІК КНЛУ є проведення курсів китайської мови (різного рівня та спрямування) носіями мови, організація складання слухачами сертифікаційних іспитів на рівень володіння китайською мовою HSK та HSKK, проведення культурно-освітніх, навчально-методичних заходів та міжнародних зустрічей, провадження програм міжнародної академічної мобільності з китайської мови для студентів та викладачів КНЛУ. Щороку на навчання до найкращих закладів вищої освіти КНР направляються щонайменше 30 студентів факультету сходознавства, які отримують стипендію Інституту Конфуція на навчання за програмами на півроку, рік, а також на магістратуру у китайських ЗВО.

Інститут Конфуція КНЛУ має унікальну історію стрімкого розвитку і щорічних перемог. У 2015 році, лише через два роки після заснування, рішенням Штаб-квартири Інститутів Конфуція / Ханьбань Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету за активну діяльність та вагомі результати у галузі розвитку українсько-китайських гуманітарних відносин присвоєно звання "Найкращий Інститут Конфуція 2015 року". А у 2016 році доктору політичних наук, доценту кафедри китайської філології, першому директору Інституту Конфуція КНЛУ Ши Яцзюню було присвоєно звання «Найкращого директора Інституту Конфуція від китайської сторони».

В рамках співпраці кафедри китайської філології КНЛУ й Інституту Конфуція КНЛУ постійно відбуваються тематичні культурно-масові й науково-дослідницькі заходи, метою яких є поглибити знання щодо країни, мова якої вивчається, надати можливість необмеженого спілкування з носіями мови, а також продемонструвати свої таланти й здібності.

Інститут Конфуція і кафедра китайської філології щороку готують студентів до участі у найголовнішому міжнародному конкурсі знавців китайської мови «Китайський міст». Представники КНЛУ традиційно посідають перше місце в українському етапі змагань і гідно представляють Україну на міжнародному етапі конкурсу в Китаї, стабільно входячи до тридцятки найкращих знавців китайської мови у світі. У 2013 році студент факультету сходознавства, а нині член Української асоціації китаєзнавців, автор унікальних курсів з підготовки фахівців з синхронного перекладу з китайської мови, Чуйко Кирило посів 1 місце на міжнародному етапі конкурсу «Китайський міст», ставши Чемпіоном світу з китайської мови; а у 2016 році студент факультету сходознавства, а нині третій секретар Посла України в КНР, Звенигородський Павло став Чемпіоном Європи і посів 2 місце на міжнародному етапі конкурсу «Китайський міст», ставши Віце-чемпіоном світу з китайської мови.

При кафедрі китайської філології також функціонує Китайський культурно-освітній центр, який очолює заступник директора Інституту Кофнуція, доктор філософії, доцент кафедри китайської філології Геворгян Каріна Людвигівна. На базі Центру постійно проводяться науково-методичні конференції з перекладу, залучаються фахівці з інших ЗВО, а також випускники КНЛУ, які діляться своїм професійним досвідом зі здобувачами освіти. На базі Центру також функціонує Поетичний гурток, де студенти мають можливість не лише познайомитися з китайською поезією, а також спробувати себе у поетичному перекладі чи складанні віршів китайською мовою.

Перекладацька практика

Навчання завершується перекладацькою практикою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та перекладацькою й асистентською практикою для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Кафедра китайської філології постійно розширює співробітництво з базами практик, серед яких є перекладацькі бюро («Перше перекладацьке бюро», компанія "Вікіпедія"), українсько-китайські підприємства (ТОВ «ДЕПС Телеком», ТОВ Юнайтед Гросеріс, ТОВ «Сіногідро»), Українська асоціація китаєзнавців.

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top