КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра англійської мови і перекладу

Керівний склад

Завідувач кафедрикандидат філологічних наук, старший викладач Рибачківська Людмила Євгеніївна.

 • Рибачківська Людмила Євгеніївна

  Рибачківська Людмила Євгеніївна

  кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету східної і слов’янської філології (з 2023 року).

  У 2003 році закінчила з відзнакою Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)». Кваліфікація: вчитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, організатор освіти, викладач у ВНЗ; КХ № 23414895 від 27.06.2003.

  З вересня 2012 року працювала викладачем, старшим викладачем кафедри англійської мови і перекладу.

  З жовтня 2013 по вересень 2016 року – навчалася в аспірантурі на  кафедрі германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету (напрям підготовки 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). 

  28 листопада 2017 року захистила дисертацію на тему: “Словотвірні гнізда з вершинами-онімами в українській та англійській мовах: контрастивний аспект” за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (ДК № 045888 від 1 лютого 2018 р.)

  Основні навчальні дисципліни, які викладає Рибачківська Л.Є.:

  Західноєвропейська мова (англійська) для студентів І і ІІІ курсів.

  Розробила:

  Робочу програму навчальної дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)» для студентів першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету східної і слов’янської філології, спеціальність 035 Філологія.

  Силабус до програми навчальної дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)», для студентів першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету східної і слов’янської філології, спеціальність 035 Філологія.

  Програму виробничої педагогічної практики з другої іноземної мови для студентів IV курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня факультету східної і слов’янської філології з освітньо-професійної програми Російська мова і друга іноземна мова спеціальності 035 Філологія, спеціалізації: 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Ступінь вищої освіти: бакалавр, денна форма здобуття освіти. Вид. центр КНЛУ, 2023. 38 с.

  Програму виробничої перекладацької практики з англійської мови для студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня факультету східної і слов’янської філології спеціальності 035 Філологія спеціалізації: 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська; з освітньої програми: Теорія і практика перекладу з російської і другої іноземної мови. Російська мова і друга іноземна мова. Укладачі: І. І. Сєрякова, М. Л. Писанко, Л. Є. Рибачківська. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2023. 41 с.

  Рибачківська Людмила Євгеніївна має 15 наукових публікацій, 4 з яких надруковані у наукових фахових виданнях України, дві – в періодичних виданнях інших держав, одна стаття – у збірнику наукових праць, що не є фаховим виданням, 8 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

  Підвищення кваліфікаці:

  Київський національний лінгвістичний університет, сертифікат ПК №0270, «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика»  31.05.2018, 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

  Полонійна академія, сертифікат№ FSI-250552-Cz «Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України» у галузі знань «Філологія», 05.12.2021, 180 годин, 6 кредитів ЄКТС.  (Scientific and pedagogical internship “Professional training of a modern philologist: the use of European practices in the education system of Ukraine”; Czestochowa, Republic of Poland; Polonia University; October 25 – December 5, 2021; ECTS credits: 6 (180 hours).

  Київський національний лінгвістичний університет; кафедра педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій “Сучасні технології і засоби дистанційного навчання”, 16.02.22 – 22.06.22; 90 годин, 3 кредити ЄКТС.

  Посилання на профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VtKwAVMAAAAJ&hl=uk

  https://orcid.org/0000-0002-5860-5550

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Рибачківська Л.Є. Місце зіставного словотвору у сучасній контрастивній лінгвістиці / Л.Є. Рибачківська // Мова і Культура : [наук. журнал] / [гол. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17, Т. I (169). – С. 270–
  2. Рибачківська Л.Є. Основоцентричний підхід до вивчення словотвірних гнізд в контрастивному аспекті / Л.Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О.Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 509–
  3. Рибачківська Л.Є. Словники словотвірних гнізд української та англійської мов: принципи укладання / Л.Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 137. – С. 329–
  4. Рибачківська Л.Є. Зіставний аналіз способів творення відонімних похідних у словотвірних гніздах з вершинами-онімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Південний архів. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Н.І. Ільїнська]. – Херсон : Вид. центр ХДУ, 2017. – Вип. 67. – С. 177–184. – ISSN 2307-8037.
  5. Рибачківська Л.Є. Структура словотвірних гнізд з вершинами-онімами в сучасній українській мові / Л.Є. Рибачківська // Science and Education a New Dimension. Philology / [editor-in-chief : Dr. Xénia Vámos]. – Budapest, 2015. – III (12), Issue 60. – P. 81–85. – p-ISSN 2308-
  6. Рыбачковская Л.Е. Структура словообразовательных гнезд с вершинами-антропонимами в современном украинском языке / Л.Е. Рыбачковская // Вчені записки. Серія : Мова та література : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Н. М. Алиева]. – Баку : Вид. центр Бакінський слов’янський ун-т, 2016. – № 2. – С. 177–184. – ISSN2071-4750.
  7. Рибачківська Л.Є. Структура словотвірних гнізд із вершинами-онімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12. – С. 54–63.
  8. Рибачківська Л.Є. Словотвірні гнізда з вершинами-онімами як об’єкт дослідження в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19–21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 356–
  9. Рибачківська Л.Є. Інтерпритація терміна словотвірне гніздо у сучасній дериватології / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01–03 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 369–
  10. Рибачківська Л.Є. Tertium comparationis при дослідженні словотвірних гнізд з вершинами-онімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01–03 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 319–
  11. Рибачківська Л.Є. Словотвірне гніздо як динамізм дериваційного процесу в англійській мові / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ,11―13 квіт. 2018 р.). / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 272–274.
  12. Рибачківська Л.Є. Дослідження словотвірного гнізда з позицій основоцентричного підходу / Л.Є. Рибачківська // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 20―22 берез. 2019 р.). / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 291–292.
  13. Рибачківська Л.Є. Структура словотвірних гнізд з вершинами-антропонімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 18 червня 2020 р.). / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2020. 544 с.
  14. Рибачківська Л.Є. Умови успішної комунікації наукового керівника з майбутніми філологами та його роль в освітньому процесі закладів вищої освіти. Scientific and pedagogical internship «Professional training of a modern philologist: the use of European practices in the education system of Ukraine» : Internship proceedings, October 25 – December 5, 2021. Czestochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. P. 169.
  15. Рибачківська Л.Є. Контрастивний аспект дослідження типів складників словотвірних гнізд синтагматичного рівня в українській та англійській мовах / "Ad orbem per linguas. До світу через мови"// Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції "Україна у транскультурному й мультимодальному світі", 25 травня 2022 року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022 року. 219 с.

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Сєрякова Ірина Іванівна доктор філологічних наук, професор
  2Ананко Тетяна Рудольфівна кандидат філологічних наук, доцент
  3Бурка Наталія Анатоліївнакандидат філософських наук, доцент
  4Мудринич Світлана Юріївнакандидат філологічних наук, доцент
  5Подкур Інна Володимирівна кандидат філологічни наук, доцент
  6Ставцева Вікторія Федорівнакандидат педагогічних наук, доцент
  7Тищенко Тетяна Валентинівнакандидат філологічних наук, доцент
  8Лисенко Олена Анатоліївнакандидат педагогічних наук, викладач
  9Бураго Олена Генадіївнакандидат філологічних наук, старший викладач
  10Рибачківська Людмила Євгенівнакандидат філологічних наук, старший викладач
  11Голдинська Крістіна Юріївнастарший викладач
  12Антонюк Тетяна Миколаївнавикладач
  13Василевська Тетяна Вячеславівнавикладач
  14Голінко Аліна Миколаївнавикладач
  15Луценко Роман Івановичвикладач
  16Маслова Лариса Олександрівнавикладач
  17Мірошниченко Анна Вікторівнавикладач
  18Сидоренко Тамара Володимирівнавикладач
  19Тарасюк Ірина Валеріївнавикладач
  20Циган Леся Василівна викладач
  21Шевчук Марія Дмитрівнавикладач

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.607–609
тел.: +38 (044) 521-60-31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://english-orient.knlu.edu.ua/


Історія кафедри

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету східної і слов’янської філології КНЛУ.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Навчальні дисципліни

  1. Західноєвропейська мова (англійська) (I курс)
  2. Західноєвропейська мова (англійська) (II курс)
  3. Західноєвропейська мова (англійська ) (III курс)
  4. Західноєвропейська мова  (англійська) (IV курс)

 • Спеціальність та спеціалізації

  Спеціальність 035 Філологія

  Спеціалізація 

  035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська

  035.111 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – азербайджанська

  035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська

  035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит

  035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська

  035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

  035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька

  035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська

 • Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійні програми

  • Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
  • Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
  • Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
  • Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Навчальні дисципліни

  1. Академічна англійська мова

 • Спеціальність та спеціалізації

  Спеціальність  035 Філологія

  Спеціалізація           035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська

  035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська

  035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит

  035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська

  035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

  035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька

  035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська

  035.062 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді

 • Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійні програми

  Східна філологія: Китайська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Арабська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Мова іврит, єврейська література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Корейська мова і література,  переклад, методика навчання ;

  Східна філологія: Перська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Турецька мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Японська мова і література,  переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Мова гінді та індійська література, переклад, методика навчання

   

 • Дисципліни за вибором

  • Майстерність перекладу
  • Основи перекладу професійно-орієнтованих текстів
  • Основи синхронного перекладу
  • Основи усного послідовного перекладу

 


Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють п’ять фахових секцій кафедри:

• секція англійської мови І курсу (керівник ст.викл. Рибачківська Л.Є.)
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник доц. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник доц. Мудринич С.Ю.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Ставцева В.Ф.);
• академічна англійська мова (керівник доц. Писанко М.Л.)

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях: V International Science Conference (Рим, Італія), яка відбулась 16-18 лютого 2021 (Бурка Н.А.), 2nd International Scientific and Practical Conference “Global and Regional Aspects of Sustainable Development”(Копенгаген, Данія), яка відбулась 26-28 лютого 2021 (Бурка Н.А.); XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» (Київ), липень, 2021, (доц. Подкур І.В); IV Міжнародна науково-практична конференція “Innovations and prospects of world science” Open Science Laboratory (Ванкувер, Канада), грудень, 2021 (доц. Тищенко Т.В.); V Круглий стіл з міжнародною участю “Сучасні тенденції фонетичних досліджень”. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ, 22 квітня 2021 р. (Бурка Н. А.).

Доц. Бурка (атестат доцента від 27 вересня 2021 АД № 008501) та доц. Мудринич С.Ю. (атестат доцента від 29 червня 2021 АД № 007799) отримали вчене звання доцента.

Доц. Максименко Л.О. пройшла курс підвищення кваліфікації: “Шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання з іноземних мов: теорія і практика”, (7 червня – 5 липня 2021 на базі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) в обсязі 3 кредити ЄКТС (90 годин). Доц. Лисенко О.А., ст. викладач Рибачківська Л.Є. пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України» на базі Полонійної Академії (25 жовтня – 5 грудня 2021 року, м. Ченстохова, Республіка Польща) в обсязі  6 кредитів ЄКТС (180 годин).

В аспірантурі навчається 1 викладач (Луценко Р.І), зарахований до аспірантури з 10.09.2021р. за спеціальністю 035 Філологія. Тема дисертації «Адаптація англійськомовних суспільно-політичних реалій в українському аудіовізуальному перекладі (на матеріалі сучасних політичних текстів різних відеожанрів)» (науковий керівник – д.ф.н., доц. Маріна О. С.). 

 


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ викладачів кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства у період з 2018 по 2022 рік


 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top