КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра німецької філології

Керівний склад

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор  Гамзюк Микола Васильович

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Дягілєва Жанетта Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент
  2Іванова Юлія Юріївнавикладач
  3Коваль Ірина Ігорівна кандидат філологічних наук, старший викладач
  4Крепель Віра Іванівна канд. філол. наук, доцен
  5Кулик Надія Дмитрівнакандидат філологічних наук, доцент
  6Лапіна Оксана Леонідівнакандидат філологічних наук, доцент
  7Мащенко Анна-Марія Андріївнавикладач
  8Петрочук Оксана Валентинівнакандидат філологічних наук, доцент
  9Свиридюк  Віра Петрівнакандидат педагогічних наук, доцент
  10Середа  Наталія Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент
  11Ходаковська  Наталя Григорівнакандидат філологічних наук, доцент
  12Чобітько  Василь Івановичст. викладач
 

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 3 (корпус № 2), кімн. 307
тел. +38 (044) 521-61-59
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://deutschphil.knlu.edu.ua

Вітаємо наших переможців та учасників Першого університетського туру олімпіади з німецької мови!


Історія кафедри

Кафедру німецької мови було створено 1 жовтня 1948 року. 1962 року відбулася реорганізація, внаслідок якої на факультеті німецької мови було створено дві кафедри: німецької мови та німецької філології. У березні 2011 році внаслідок реорганізації кафедри німецької мови і німецької філології було об’єднано у новостворену кафедру німецької філології.

Кафедра німецької філології забезпечує викладання практики і теорії німецької мови на І-V курсах денного та заочного навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр“, „спеціаліст“, „магістр“, на відділенні післядипломної освіти та екстернату: читання лекцій, проведення практичних занять з німецької мови, вступу до германського мовознавства, теоретичної граматики німецької мови, з порівняльної типології німецької та української мов, з лексикології німецької мови, зі стилістики німецької мови, з теорії та практики перекладу, з історії німецької мови. Крім того, читаються авторські курси для бакалаврів, спеціалістів та магістрантів.

Викладачі кафедри німецької філології керують педагогічною практикою студентів IV і V курсів денного та заочного навчання, і магістерською практикою.

Колективна наукова тема кафедри: “Взаємодія мовних одиниць різних рівнів: лінгвокультурологічний, когнітивно-комунікативний та функціонально-прагматичний аспекти” знайшла відображення в темах досліджень викладачів кафедри, докторантів, аспірантів, здобувачів кафедри, курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

Кафедра німецької філології – випускова кафедра, науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у державних екзаменаційних комісіях як голови комісій, та як екзаменатори.


 Публікації кафедри німецької філології

 • професор Гамзюк М.В.

  • 1. Емотивні характеристики лексичних одиниць сучасної німецької мови. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. К.: Видавничий центр КДЛУ, 2008. С.61-65.
  • 2. Граматичні засоби вираження емотивності мовних одиниць. Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В.В.Левицького: Збірник наукових праць. Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. С.184-189.
  • 3. Онтологічні основи емотивності фразеологічних одиниць. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Т.22 (61).- №4(1). Симферополь,  2009. – С.10-18.
  • 4. Утворення фразеологічних одиниць на базі висловлювань, що описують емоціогенні ситуації. Гуманітарний вісник. Київ – Горлівка, 2009. С. 39-47.
  • 5. Переклад німецьких прізвиськ німецькою мовою. Наукові записки. – випуск 95(1). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. С.333-336.
  • 6. Емотивність лексичних одиниць. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. Донецьк: ДонНУ, 2011. - Випуск 24. С.64-71.
  • 7. Лексико-семантичні шляхи первинного фразотворчого процесу. Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження В.І.Гаврися): колективна монографія / Відп. редактор М.В.Гамзюк. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.  С. 29-42.
  • 8. Die Gestik in der Kommunikation der Deutschen und Ukrainer. Semantik und Pragmatik im Spannugsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik. Donezk: Nationale Universität Donezk, 2012. S.61-64.
  • 9. Семантична структура фразеологічних одиниць // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід: Збірник наукових статей. - Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2013 –  С.15-17.
  • 10. Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Випуск 22. Донецьк: ДонНУ, 2013 С. 240-242.
 • доц. Дягілєва Ж.А.

  • 11. Лінгвокультурологічний аспект дослідження концепту "дружба" у німецькій мові. Наукові записки. – Вип. 75 (4). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 179–183.
  • 12. Різноаспектність характеристики концепту "дружба". Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій". – К., 2008. – С. 47–49.
  • 13. Визначення внутрішньої форми лексичних одиниць ЛСП "дружба" в німецькій мові. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : Філологія-Педагогіка-Психологія. – Випуск 18. – К., 2009. – С. 45–51.
  • 14. Концепт "дружба" в ментальному просторі німецької культури. Мова і культура. (Науковий журнал) – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. ІІ (114). – С. 145-151.
  • 15. Лексико-семантичне ядро концепту "дружба" в німецькій мові. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 439–440 : Германська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 150–155.
  • 16. Антонімія лексичних одиниць із значенням "дружба" в німецькій мові. Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ". – К., 2009. – С. 36–39.
  • 17. Актуалізація концепту "дружба" в індивідуально-авторській картині світу Германа Гессе. Наукові записки. – Вип. 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 407–419.
  • 18. Актуалізація концепту "дружба" в романі Е. М. Ремарк "Drei Kameraden". Наукові записки. Серія "Філологічна". – Вип. 13. – Острог, 2010. – С. 211–218.
  • 19. Вербалізація концепту "дружба" у фразеологічних одиницях німецької мови. Мовознавчий вісник : Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Видавець Чебаненко Ю. – Вип. 10. – 2010. – С. 296–300.
  • 20. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 2 курсу. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 109 с.
  • 21. Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження Володимира Івановича Гаврися). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012.
  • 22. Синонімічні відношення лексем із значенням FREUNDSCHAFT в німецькій мові. Слов’янський збірник. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – Вип. 17. – Ч.І., 2012. – С. 131 –137.
  • 23. Довідник  з німецької мови для студентів 1 курсу "Хто старається, тому щастить". – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 128 с.
  • 24. ″Конотація в семантичній структурі фразеологічних одиниць з компонентом ″freund″ у німецькій мові″. Наукові записки. Серія ″Філологічна″. – Острог: Видавництво Національного університету ″Острозька академія″. Вип. 34. – 2013. – С. 63–66.
  • 25. ″Метафора в образному складнику концепту FREUNDSCHAFT/ ДРУЖБА в німецькій мові″.  Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. – 2013. – Вип. 27. – С. 107–113.
  • 26. ″Вербалізація образного складника концепту FREUNDSCHAFT/ ДРУЖБА у німецькому художньому тексті″. Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: зб. наук. пр. – Луцьк: Східноєвропейський  національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Вип. 15. – С.100–109.
  • 27. ″Вступ до германського мовознавства″. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 80 c.
 • доц. Карпусь А.К.

  • 28. Німецька мова. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу спеціальності "Переклад". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 118 с. У співавторстві з Перковською І. Д..
  • 29. Німецька мова. Науково-методичний посібник для студентів V курсу спеціальності "Переклад". – Київ : Університет "Україна", 2007.– 98 с. У співавторстві з Перковською І. Д..
  • 30. Стаття «Методика контрактивного вивчення спільнокореневої лексики німецької та української мов». ( у журн. "Освіта регіону" № 2, 2012 р.–9 с.
  • 31. Німецька мова як друга іноземна. Київ: Університет "Україна", 2011. –  398 с. У співавторстві з Перковською І. Д..
  • 32. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 5 курсу / А. К. Карпусь, Н. А. Середа. − К.: Логос, 2012. – 43 с.
  • 33. Вступ до інтерпретації тексту. – Севастополь: Вид. центр «Дельта», 2013. – 168 с. (гриф Міносвіти).
 • доц. Крепель В.І.

  • 34.    Роль екстралінгвістичних чинників у процесі фразеологічної номінації (на матеріалі фразеологізмів з компонентом на позначення кольору німецької та української мов)//Міжнародна наукова конференція „Германістика в Україні та за кордоном. Стан і перспективи.  13 травня 2005 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Бібліотека інституту філології. - 2006.- С 88-95.
  • 35. Genuszuweisung bei Anglizismen//Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 1'2007 .-Kiew, 2007.-S. 15-20.
  • 36. Проблема надання граматичного роду англіцизмам //Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. Мовознавство. Літературознавство. Серія: філологічні науки. - № 1, 2007 р. - Київ. - С. 4 - 7.
  • 37. 3іставна характеристика семантики прикметників на позначення кольору як складників фразеологізмів у німецькій та українській мовах //Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві. - Матеріали науково-практичної конференції. Міністерство освіти і науки України. Київський національний лінгвістичний університет. - Київ-2007. - С 131 -137.
  • 38.    Порівняльний аналіз перекладу німецьких фразеологізмів англійською та українською мовою (на матеріалі твору Гете «Фауст») // Germanistik in der Ukraine. - № 3. Київ: Видавничий центр КНЛУ . - 2008. - С. 132 - 140.
  • 39.    Прикметники на позначення кольору німецької та української мов в перекладацькому аспекті // Матеріали науково-практичної конференції «Мова, освіта, культура в контексті болонських реалій». - Київ: Видавничий центр КНЛУ . - 2008. – С. 71 - 75.
  • 40.    Особливості німецької юридичної мови // Germanistik in der Ukraine. - № 5. Київ: Видавничий центр КНЛУ . - 2010. - С 112 - 115.
  • 41. Німецька мова для студентів юридичних факультетів. Практикум // Київський університет права Національної академії наук України. – Київ, 2010. – 193 с.
  • 42.    Кольорова номінація в німецькій та українській мовах // Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв'язків у професійній підготовці майбутніх аграріїв. - Білоцерківський національний аграрний університет. - 2012. – С.
  • 43. Особливості складних  іменників юридичної німецької мови  // Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції 28 листопада 2013 р. «Сучасні проблеми правової системи України». – Київ, Кондор, 2013. -  С. 470 – 473.
  • 44. Викладання іноземних мов в Київському університеті права Національної академії наук України //. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 2, No. 3/2014, Словаччина. – С. 74 – 76.
 • доц. Кулик Н.Д.

  • 45. Варіативність адвербіальних фразеологізмів німецької мови у тлумачних словниках. Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій: Матеріали науково-практичної конференції (2-4 квітня 2008 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 83-85.
  • 46. Репрезентація запозичених адвербіальних фразеологічних одиниць німецької мови в лексикографічній статті. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип 19. – C. 85-91.
  • 47. Фразеографічне висвітлення національно-культурної специфіки німецьких адвербіальних фразеологізмів. Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського – Серія “Філологія. Соціальні комунікації” : [наук. журнал]. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2009. – Том 22(61). – № 4 (2). – С. 202-206.
  • 48. Відображення конотації фразеологізмів у тлумачних словниках німецької мови. Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції : Матеріали науково-практичної конференції (21-23 квітня 2010 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – C. 78-80.
  • 49. Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : [зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К.: Логос, 2010. – Вип 18. – C. 218-224.
  • 50. Лексикографічний опис конотації німецьких адвербіальних фразеологізмів у системі позначок. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. – Серія “Філологічні науки” : [за заг. ред. проф. Г. В. Самойленка]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – Книга 1. – С. 56-59.
  • 51. Лексикографічна розробка німецьких фразеологізмів із антропонімічним компонентом. Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 25. – C. 195-201.
  • 52. Актуальні питання дослідження німецьких прислів’їв. Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 77-79.
  • 53. Німецькі фразеологізми з кольороназвою blau: ідеографічна характеристика. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. – Серія “Філологічні науки” : [за заг. ред. проф. Г. В. Самойленка]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – Книга 2. – С. 91-96.
  • 54. Zu neuen Ufern. Vervollkommnen wir unser Deutsch. (До нових берегів. Вдосконалюємо німецьку мову). Київ: Ленвіт, 2011. Гриф МОН України.
 • викл. Наумович Т.В.

  • 55. ″Die Widerspiegelung  der Zeit und des Raums in der Phraseologie der deutschen Sprache: der linguokulturologische Aspekt″ / Матеріали ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної  конференції "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації" (3 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ:  Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. – 69–72.
 • ст. викл. Опанасенко Т.В.

  • 56. Характеристика модального поля та способів його навчання. Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С. 125-126.
  • 57. Die Vermittlung des Modalfeldes durch die pädagogische Grammatik. Германістика в Україні. Науковий журнал. № 3. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. –С.181-186.
  • 58. Поле модальності в курсі граматики німецької мови. Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 94-96.
  • 59. Особливості модального поля і шляхи його навчання. Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 123-125.
  • 60. Übungssystem bei der Behandlung des Modalfeldes. Проблеми та перспективи підготовки полі культурного багатомовного фахівця в умовах євроінтеграції. – Ірпінь: Видавничий центр НУ ДПСУ, 2010. –С. 78–82.
  • 61. Характеристика модального поля і навчання його студентів-філологів. Формування іншомовної професійної компетентності фахівців: національний та європейський вимір. – Ірпінь: Видавничий центр НУ ДПСУ, 2011. –С. 107 – 110.
  • 62. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Розділ 2. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 26 - 53.
  • 63. Хто старається, тому щастить  (Частина І). Розділ 2. Хто старається, тому щастить (Частина І). Довідник з німецької мови для студентів 1 курсу. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С. 19 - 47.
  • 64. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІІ курсу. Розділ 5. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІІ курсу. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С. 17 - 26.
 • доц. Петрочук О.В.

  • 65. Реализация позитивно-эмотивных оценочных фразеологических концептов в контексте. Культура народов Причерноморья. научный журнал. Межвузовский центр «Крым». – 2007. - №110, Том 2. – С. 93 – 95.
  • 66. Семантические и грамматические основания мелиоративно-эмотивного оценочного компонента фразеологических концептов. Матеріали наукової конференції "Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві" 4-6 квітня 2007 р. : тези доп. К. : Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 216 – 219.
  • 67. Формирование мелиоративно-эмотивного оціночного компонента семантики фразеологических единиц. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". – 2007. – № 3. – С. 324-329.
  • 68. Реализация позитивно-эмотивных ФЕ в контексте. Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів : наук. конф. 12 грудня 2007 р. : тези доп. - К. : Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С.169 –171.
  • 69. Словник-мінімум з німецької мови для студентів І курсу. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2007.
  • 70. Реализация позитивно-эмотивных оценочных фразеологизмов в контексте. Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Межвузовский центр "Крым". - 2008. – № 142. - Т.2. С.163-165.
  • 71. Мелиоративная семантика эмотивно-оценочных фразеологизмов. Амбивалентная оценка. Учёные записи Таврического национального университета им. В.И.Вернадского : Научный журнал. Серия «Филология». – Симферополь, 2009. – Том 22 (61) № 4 (1). – С. 65 – 70.
  • 72. Механизм образования мелиоративно-эмотивного оценочного компонента фразеологических единиц. Мова і культура (Науковий журнал). - К. : Видавничий Дім Бураго, 2009. - Вип. 11.-Т.1Х(121). – С. 164-170.
  • 73. Особенности семантической организации оценочных фразеологизмов (на материале немецкого языка). Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 46. – С. 179 – 181.
  • 74. Взаимодействие оценочности с другими компонентами семантической структуры фразеологизмов. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского». – Научный журнал.– Т. 24(63), № 2. – Ч.2. (Серия "Филология. Социальные коммуникации"), Сімферополь, 2011. – С. 394 – 400.
  • 75. Эмоциональность и рациональность в семантике фразеологизмов. Ученые записки Таврического национального университета имени. В. И. Вернадского». – Научный журнал. – Т. 24(63), №2. – Ч.2. (Серия "Филология. Социальные коммуникации"), Сімферополь, 2011. С. 160 – 164.
  • 76. Определение мелиоративной семантики фразеологизмов. Науковий вісник кафедра ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія Педагогіка Психологія. – Київ : Видавничий центр КНЛУ. – 2011. – Випуск 23. – С. 199 – 203.
  • 77. Амбивалентная семантика фразеологических единиц (на материале немецкого языка). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки“ – Частина 2. – Мовознавство. – 2011. -№2. – С. 32 – 34.
  • 78. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2011.
  • 79. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012.
  • 80. Хто старається, тому щастить (Частина І). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012.
  • 81. Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження Володимира Івановича Гаврися). Київ: Вид. центр Київ, 2012.
  • 82. Вдосконалюй свою вимову. Київ: Вид. центр Київ, 2012.
  • 83. ″Хто старається, тому щастить″ (Частина ІІ). – Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2013 - 128/26.
  • 84. ″Особенности построения словарной статьи аксиологических фразеологизмов современного немецкого языка" / Мир языков: ракурс и перспектива. - Нижнева Н.Н. (отв. ред.) и др. -  Минск: БГУ, 2014. - С. 193-195.
  • 85. "Darstellungsbesonderheiten von axiologischer Bedeutung der Phraseologismen in den modernen deutschen Worterbüchern" /  Наукові записки національного університету "Острозька Академія". Серія "Філологічна": збірник наукових праць. -  Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. - Вип. 43. - С. 235-237.
  • 86. ″Відображення культурних традицій в аксіологічному значенні фразеологізмів″. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції // Перевод как научный и культурный трансфер: тезисы докладов и сообщений международной научно-практичной конференции 27-28 февраля  2013г. / А. Г. Пастухов [отв. ред.] – Орёл: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, ООО ″Горизонт″, 2013. – С. 37 – 38.
 • доц. Свиридюк В.П.

  • 87. Психолінгвістичні характеристики процесу породження тексту-реферату за допомогою комп’ютера. Вісник Київ.нац.лінг.ун-ту. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007 – Вип.13. – С. 46–53.
  • 88. Психолого-педагогічні передумови самостійного оволодіння іншомовним спілкуванням студентів-заочників в умовах дистанційного навчання . Матеріали науково-практичної конференції // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів Київ КНЛУ, "ЮНЕСКО" грудень 2007 р.– С. 288–289.
  • 89. Дистанційний курс як один із основних засобів навчання писемного мовлення студентів-заочників мовних спеціальностей. "Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві: Матеріали студентської науково-практичної  конференції 4-6 квітня 2007 р." / Відп. ред. Мінчак Г.Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. –  440 с.
  • 90. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 1 курсу “Studentenfutter:Wort-Schatz”. Київ: Вид.центр КНЛУ, 2007. – 98 с.
  • 91. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ. Збірник наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”. Випуск 4. – Київ, 2008. – С.298–308.
  • 92. Online-Schreibkurs für DaF-Fernstudierende. Lingua Viva. – 2008. – № 6. – S. 52–66.
  • 93. Психолого-педагогічні передумови навчання писемного мовлення студентів-заочників з використанням дистанційного курсу. Вісник Київ. нац. лінг. ун-ту. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009 – Вип.15. – С. 154–160.
  • 94. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в інтернеті (на матеріалі німецької мови). Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С.43–47.
  • 95. Використання фразеологізмів у навчанні письма німецькою мовою. Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С.43–47.
  • 96. Вчимося читати німецькою мовою. Навч. посібник з німецької мови для студентів 1 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 101 с.
  • 97. Вчимося писати самостійно реферати німецькою мовою. К.: Видавництво "Ленвіт". – 2011.- 128 с. (Гриф Міністерства).
  • 98. Вчимося читати німецькою мовою. Навч. посібник з німецької мови для студентів 1 курсу. К.: Видавництво «Ленвіт». – 2011.- 128 с. (Гриф Міністерства).
  • 99. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 109 с.
  • 100. Від читання до говоріння. Навч. посібник з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. "Ленвіт", 2012. – 123 с. (Гриф Міністерства).
  • 101. У кожній країні свої звичаї. Навч. посібник з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 120 с.
  • 102. Вчимо слова. Довідник  з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 74 с.
  • 103. Німецька граматика із задоволенням для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 150 с.
  • 104. Довідник  з німецької мови для студентів 1 курсу "Хто старається, тому щастить". К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.
  • 105. ″Willkommen im Grammatikland″. Навчальний посібник з німецької мови для студентів 1 курсу (нім. мовою). Частина І. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013.  – 70 с.
  • 106. ″Що край, то й звичай″. Навч. посібник з німецької мови для студентів 2 курсу. -  К.: Ленвіт, 2013. – 135 с. (гриф Міносвіти).
  • 107. ″Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації″: збірник наукових праць. Том 2. // За  редакцією В.В.Жуковської, О.А. Черниш – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. –  С.203-214.
  • 108. ″Німецька граматика із задоволенням для студентів 2 курсу″. – К.: Видавництво  ″Ленвіт″, 2014. – 180 с. (Гриф Міносвіти).
 • доц. Середа Н.А.

  • 109. Взаємодія лексичної, словотвірної і категоріальної семантики (на прикладі похідних іменників із значенням якості) / Н. А. Середа // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій: Матеріали наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2008. – С. 164–167.
  • 110. Прагматичні конотації афіксальних похідних сучасної німецької мови /   Н. А. Середа // Лінгвістика. Лінгвокультурологія. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичні і лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України". 15-16 травня 2008 р., Дніпропетровський національний університет. – Ч. 1. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 125–127.
  • 111. Словотвірні варіанти похідних іменників зі значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Культура народов Причерноморья. – № 168. – Т. 2. – Симферополь: Межвуз. центр "Крым", 2009. – С. 228–230.
  • 112. Компонентна структура значення похідних іменників на позначення якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ. – Вип. 23. – 2009. – С. 322–331.
  • 113. Прагмасемантичні особливості афіксальних похідних іменників зі значенням якості у сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – II: Матеріали наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2009. – С. 130–132.
  • 114. Lexikalische Gruppen der abgeleiteten Substantive mit der Bedeutung der Qualität / Nataliia Sereda // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 4. – K.: KNLU. – 2009. – S. 61– 66.
  • 115. Трансформація як одна з моделей перекладу похідних іменників сучасної німецької мови / Н. А. Середа // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Формула компетенції перекладача". 24 березня 2010 р. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – К.: НТУУ "КПІ". – 2010. – С. 56–57.
  • 116. Словотвірні поняття та категорії похідних іменників у сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22–23 квітня 2010 р. "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість". – Острог: Вид-во нац. університету "Острозька академія". – Вип. 14. – 2010. – С. 180–186.
  • 117. Лексико-словотвірні варіанти афіксальних похідних зі значенням якості / Н. А. Середа // Матеріали всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003) 14 травня 2010 р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Вип. 51. – 2010. – С. 74–76.
  • 118. Словотвірна категорія якості у системі німецького словотвору / Н. А. Середа // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України". 20–21 травня 2010 р. Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ: Федорченко О.О. – 2010. – С. 81–85.
  • 119. Похідне слово як вторинне утворення в результаті словотвірного акту (на прикладі сучасної німецької мови) / Н.А. Середа // Матеріали наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету. "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції". 21–23 квітня 2010 р. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2010. – С. 186–188.
  • 120. Прагмастилістичні особливості похідних іменників зі значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Функциональная лингвистика. – № 1. – Т. 2. – Симферополь: Межвуз. центр "Крым". –  2010. – С. 227–229.
  • 121. Категоріальне значення похідних іменників у сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб. наук. праць.  Від. ред. Фабіан М. П. – Ужгород: TIMPANI. –  Вип. 8. – 2010. – С. 463–471.
  • 122. Семантика слова в процесі номінації / Н. А. Середа // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ. – Вип. 24. – 2010. – С. 182–189.
  • 123.    Лексична семантика похідних іменників зі значенням якості / Н. А. Середа // Мова і культура. – Вип. 13. – Т. VІ (142). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго. – 2010. – С. 224–233.
  • 124. Словотвірна семантика афіксальних похідних зі значенням якості / Н. А. Середа // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 95 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – 2011. – С. 451–456.
  • 125. Теоретичні засади дослідження семантики похідних іменників зі значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Функциональная лингвистика. – № 2. – Т. 2. – Симферополь: Межвуз. центр "Крым". – 2011. – С. 177–178.
  • 126. Прагматичний аспект афіксальних похідних із категоріальним значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету "Україна і світ: діалог мов і культур". 30.03.–1.04.2011 р. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2011. – С. 213–215.
  • 127. Теорія та практика перекладу для філологів (німецька мова): Навчальний посібник з грифом МОНМСУ. – К.: Логос, 2011. – 208 с.
  • 128. Теоретичні засади дослідження семантики похідних слів сучасної німецької мови. – Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур". – К., 2012.
  • 129. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 5 курсу / А. К. Карпусь, Н. А. Середа. − К.: Логос, 2012. – 43 с.
  • 130. Методичні рекомендації з німецької мови до тем "Людина і музика" та "Вчитель і суспільство" для студентів 4 курсу / Н. А. Середа. − К.: Логос, 2012. – 100 с.
  • 131. Grammatische Synonymie im modernen Deutschen / Nataliia Sereda // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7. – K.: KNLU. – 2012.
  • 132. ″Семантична категорія якість: проблема визначення″ // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць / В. Д. Каліущенко (голов. ред). – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – С. 151–160.
  • 133. ″Семантика похідного іменника на позначення якості″ // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: "Аксіома", 2013. – Вип. 32. – С. 352–355.
  • 134. ″Особливості семантичної категорії "якість" на матеріалі складних іменників німецької мови″ // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Вид. дім "Родовід". – Вип. 692–693: Германська філологія, 2014. –  С. 221–224.
  • 135. ″Степени качества сложных существительных в современном немецком языке" // Социальные варианты языка-VIII: Материалы международной научной конференцию. 8–9 апреля 2014 года. – Н. Новгород: ФГБОУ ВПО "НГЛУ", 2014. – С. 131–134.
  • 136. ″З успіхом до бакалавра″. Німецька мова для студентів IV курсу. – Севастополь: Дельта, 2013. – 376 с.
 • доц. Ходаковська Н.Г.

  • 137. Прагматичний аспект стилістично маркованих похідних іменників сучасної німецької мови. Матеріали науково-практичної конференції. Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 299-302.
  • 138. Семантико-стилістична характеристика напівафіксів сучасної німецької мови. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / Вип. 15 / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2009. – С. 585-595.
  • 139. Демінутиви у сучасній німецькій мові. Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ: Матеріали науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2009 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 170-172.
  • 140. Stilmerkmale und Stil. Wissenschaftliche Zeitschrift / Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 5, Redaktion ″Germanistik in der Ukraine″, Verlagszentrum der KNLU. – 2010. – S. 92-98.
  • 141. Співвідношення понять стилістичне значення і конотація у сучасній лінгвістиці (на матеріалі німецької мови). Вісник Київського національного лінгвістичного університету / Серія Філологія / Том 13, № 2 / гол. ред. А.В.Корольова. – К. Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 130- 137.
  • 142. Співвідношення семантики і прагматики в структурі лексичного значення стилістично маркованих похідних іменників  сучасної німецької мови. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету / Серія Філологія, Педагогіка, Психологія / Випуск 21 / гол. ред. В.П.Мусієнко. – К. Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 140 - 147.
  • 143. Особливості функціонування іншомовних афіксів в системі словотвору сучасної німецької мови. Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. / Вип. 25 / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. –  С. 410-420.
  • 144. Оцінне та емоційно-оцінне забарвлення похідних іменників. Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції, 21-23 квітня 2010 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 226 - 229.
  • 145.    Stilistische Möglichkeiten der Ableitungen. Wissenschaftliche Zeitschrift / Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 6, Redaktion ″Germanistik in der Ukraine″, Verlagszentrum der KNLU. – 2011. – S. 88-95.
  • 146. Когнітивний аспект похідних іменників сучасної німецької мови. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2011 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 260-261.
  • 147. Стилістичні конотації та їх мовна характеристика. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету / Серія Філологія, Педагогіка, Психологія / Випуск 24 / гол. ред. В.П.Мусієнко. – К. Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 33 - 39.
  • 148. Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер ″Зимове сонце″). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К.: Логос, 2012. – С. 518 - 525.
  • 149. Прагматичний аспект лексичного повтору в текстах художньої прози (на матеріалі роману Розамунди Пільхер ″Зимове сонце″). Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 160-164.
  • 150. ″Історія німецької мови″ для студентів факультету вечірнього та заочного навчання. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 10 с.
  • 151. Stilistik de deutschen Sprache. Lehrbuch für die Studenten der Hochschulen (Vorlesungen, Texte zur Analyse, Sachwörterbuch). ПП ″ЦУ Дизайн″. – 2010. – 216 S. Гриф МОН України.
  • 152. ″Ситуативная вариативность по параметрам прагматических ситуаций″. Социальные варианты языка – VIII: Материалы международной научной конференции 8-9 апреля 2014 года. – Н.Новгород: ФГБОУВПО «НГЛУ», 2014. – С. 152-155. (″Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова″)
  • 153. ″Стилістичні функції словотвірних категорій інтенсивності та демінутивності похідних іменників сучасної німецької мови″. Наукові записки Національного університету ″Острозька академія″. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, С.В.Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету ″Острозька академія″, 2014. – Вип. 44. – С. 336- 340.
 • ст. викл. Чобітько В.І.

  • 154. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Випуск XLVI /За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 369с. “Ділова гра як засіб навчання професійно орієнтованого спілкування німецькою мовою учнів економічних класів”. (у співавторстві із Зєнею Л.Я.) с. 207-213.
  • 155. Підготовка майбутнього вчителя до організації проектної діяльності учнів старших класів економічного профілю в інтегрованому курсі “Німецька мова й економіка”. Проблеми освіти: Науковий збірник/ Кол. авт. Інститут іноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 2009. Випуск 58, ч. 1. 320 с.
  • 156. Організація навчання у співробітництві під час роботи над німецькомовними текстами екологічного змісту у старших класах середньої школи.// Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 5. – K.: Verlagszentrum, 2010. S. 224-229 .
  • 157. Технологія “навчання у співробітництві” та використання її в процесі роботи з текстами екологічного профілю. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”. Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. За заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - № 3. – С. 60-63.
  • 158. До проблеми валідності як однієї з основних характеристик тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень випускників середніх шкіл. VІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”. 28-29 жовтня 2011 р. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Спецвип. 7. – Ч. ІІ. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. –  С. 229-235.
  • 159. До проблеми укладання тесту для контролю рівня сформованості у старшокласників мовленнєвої компетенції в читанні. // VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”. 26-27 жовтня 2012 р. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. –  Спецвип. 11. – Ч. І. – Слов’янськ: ДВНЗ ДДПУ, 2012. –  С. 217-225.
  • 160. Формування в учнів старшої школи комунікативної компетенції в читанні на матеріалі німецькомовних країнознавчих текстів з використанням технології “навчання у співробітництві”. // Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 7. – Українська Спілка германістів вищої школи. –  Київський національний лінгвістичний університет. – K.: Verlagszentrum, 2012. – S. 237-244.

 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top