КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Наукова школа контрастивної семантики і типології – була заснована у 1992 р., а її фундатором став заслужений працівник освіти України, доктор філологічних наук, професор М. П. Кочерган за діяльної співучасті докторів філологічних наук, професорів О. О. Тараненка, Р. В. Болдирєва, А. В. Корольової, С. П. Денисової, кандидата філологічних наук, професора В. О. Винника. Представниками цієї школи досліджувалися деякі аспекти етнолінгвістики, соціолінгвістики і лінгвістики тесту в зіставному вимірі. Їхніми зусиллями здійснено цілісний зіставно-типологічний аналіз слов’янської обрядової концептосфери у формальному та семантичному відношеннях, з’ясовано закономірності її структурного й семіотичного моделювання в синхронії та діахронії, досліджено лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в українській і російській літературі другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст., установлено їх типологію, подано типологічний опис семантичних і номінативних структур українсько-російських міжмовних омонімів та проаналізовано конотативну семантику ідеологічно забарвлених номінативних одиниць у засобах масової інформації 90-х рр. ХХ ст. З названими науковими лінгвістичними школами тісно пов’язана і школа перекладознавства, фундатором якої є заслужений працівник освіти України, кандидат філологічних наук, професор І. В. Корунець і прибічники цієї школи кандидат філологічних наук, доцент С. Є. Максімов та кандидат філологічних наук, доцент О. І. Селіванова.

 

Наукова школа зарубіжного і порівняльного літературознавства почала формуватися в 1996 р. Біля її витоків стояв доктор філологічних наук, професор С. М. Пригодій, доктор філологічних наук, професор В. І. Фесенко, кандидат філологічних наук, доцент Н. В. Боровська. Нині цю школу уособлюють доктори філологічних наук, професор Н. О. Висоцька, М. М. Шимчишин. Їхніми зусиллями було розроблено курс історії зарубіжної літератури ХХ ст., досліджено особливості перебігу світового літературного процесу на межі ХХ–ХХІ ст., визначено основні філософсько-художні орієнтири ХХ ст. як літературної доби.

 

Засновником наукової школи "Динамічні процеси в сучасному словотворенні" є доктор філологічних наук, професор З. О. Валюх. До наукової школи лінгвоукраїністики також належить доктор філологічних наук, професор М. П. Баган. Наукову школу українського літературознавства представляють доктори філологічних наук, професори Ю. В. Мариненко і Т. С. Мейзерська.

 

Університет плідно працює з культурними та лінгвістичними центрами  СНД, США, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Італії, Туреччини, Китаю, Японії, країн Близького Сходу.

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top