КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

 • 2023 р.

   

  Сорокін С. В. Практична граматика турецької мови. Початковий курс: Підручник для закладів вищої освіти – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 368 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2940

  Підручник є початковим курсом практичної граматики турецької мови для студентів-філологів спеціальних факультетів. Розрахований на один навчальний рік аудиторної роботи під керівництвом викладача за умови виділення не менш ніж чотирьох академічних годин на тиждень. Може використовуватися у самостійній роботі як граматичний довідник, а також для удосконалення знань із граматики сучасної турецької мови. 

   

   

   

  Бігич, О. Б., Руснак, Д. А. Сучасні технології та засоби формування іншомовної компетентності в письмі: колективна монографія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 152 с.

  URL: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/3092

   

  Мета монографії – ознайомити читачів з сучасними технологіями та засобами формування іншомовної компетентності в письмі на різних ступенях навчання іноземної мови. Адресується студентам – майбутнім учителям і викладачам іноземних мов, фахівцям з методики навчання іноземних мов, молодим науковцям.

   

   

   

  Капранов, Я. & Тронь, Т. Основи лексикографічної теорії і практики: підручник для закладів вищої освіти, які  здійснюють професійну підготовку майбутніх здобувачів

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі  спеціальності 035 Філологія. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2023, 308 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/3093

   

  Підручник можна використовувати як основний або додатковий ресурс на лекційних і практичних заняттях з освітніх компонентів “Лексикографія”, “Енциклопедична лексикографія”, “Одномовна лексикографія”, “Двомовна лексикографія”, “Багатомовна лексикографія”, “Етимологічна лексикографія”, “Термінологічна лексикографія”, “Електронна лексикографія” у закладах вищої освіти, які здійснюють професійну підготовку майбутніх здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія.

   

  Ваховська, О. В. Basics of computational linguistics / Основи комп'ютерної лінгвістики. Навчально-методичний посібник / Ваховська О. В. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023.- 112с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/3115

   

  У навчально-методичному посібнику розглянуто основні поняття комп'ютерної лінгвістики - сучасної галузі знання, метою якої є вивчення природної мови із точки зору комп'ютерного обчислення й розробка артефактів, здатних обробляти і продукувати природну мову в алгоритмічний спосіб, - та оглянуто науково-технічне тло, у яке ці поняття включаються. Посібник зосереджено, зокрема, на сутності, термінологічному апараті, цілях і методах комп'ютерної лінгвістики, її витоках, сучасному стані і міждисциплінарних зв'язках (Розділ 1), на провідних підходах до автоматичного синтаксичного (Розділ 2) і семантичного (Розділ 3) аналізу природної мови й деяких можливостях їхнього застосування, і на ключових аспектах взаємодії комп’ютерної лінгвістики і штучного інтелекту (Розділ 4), із акцентом на визначальних для цієї взаємодії рушіях. Кожен розділ посібника передбачає поглиблене опрацювання матеріалу, що його попередньо представлено на лекції, із залученням різнотипних завдань і проєктної роботи, задуманих у SMART-форматі як інструменти, за допомогою вибору і поєднання яких можливо сконструювати - згідно з метою і обраним викладачем підходом, а також відповідно до інтересів студентів - навчальний процес як різної форми організації, так і різного рівня складності. Посібник оздоблений завданнями для самостійної роботи студентів над проблемами, що їх окреслено у розділах, і списком літератури й електронних ресурсів.

   

  Ваховська, О. В. Applications of computational linguistics /. Навчально-методичний посібник / Ваховська О. В. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. - 136 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/3116

   

  У навчально-методичному посібнику оглянуто основні поняття комп'ютерної лінгвістики - сучасної галузі знання, метою якої є вивчення природної мови із точки зору комп'ютерного обчислення й розробка артефактів, здатних обробляти і продукувати природну мову в алгоритмічний спосіб, - та розглянуто науково-технічне тло, у яке ці поняття включаються. Посібник зосереджено, зокрема, на сутності, основних поняттях, цілях і методах комп'ютерної лінгвістики, її витоках і сучасному стані (Розділ 1) й на провідних прикладних здобутках комп'ютерної лінгвістики у створенні систем машинного перекладу (Розділ 2), систем пошуку і кластеризації документів (Розділ 3), систем екстракції та узагальнення інформації (Розділ 4), систем сентимент-аналізу (Розділ 5), чат-ботів та агентів підтримки діалогу (Розділ 6), віртуальних світів, ігор та інтерактивної фантастики (Розділ 7), користувацьких інтерфейсів природною мовою (Розділ 8), систем спільного вирішення проблем та інтелектуальних навчальних систем (Розділ 9), і наділених мовою роботів (Розділ 10). Розділи посібника передбачають поглиблене опрацювання матеріалу, що його попередньо представлено на відповідних лекціях, із залученням різнотипних завдань і проєктної роботи, задуманих у SMART-форматі як інструменти, за допомогою вибору і поєднання яких можливо сконструювати - згідно з метою і обраним викладачем підходом, а також відповідно до інтересів студентів - навчальний процес як різної форми організації, так і різного рівня складності. Посібник оздоблений завданнями для самостійної роботи студентів над проблемами, що їх окреслено у розділах, і списком літератури й електронних ресурсів.

   

  Комірна Є. В., Самойлова О. П. Manuel de Francais / Французька мова. – К.: Видавництво Ліра-К, 2023. – 442 с.

   

  Підручник призначений для студентів першого курсу філологічних факультетів. Основна мета якого ― сформувати у студентів стійкі навички правильної вимови, прищепити навички усного та писемного мовлення, базові основи перекладу та підвести до читання неадаптованої літератури.

   

   

   

   

   

  Капранов Я. В., Черхава О. О. Основи лінгвістичної компаративістики та макрокомпаративістки: електронний підручник для закладів вищої освіти, які здійснюють професійну підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035. Філологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 266 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5002

   

  Електронний підручник можна використовувати як основний або додатковий ресурс на лекційних і практичних заняттях з освітніх компонентів "Загальне мовознавство" (розділи "Синхронія і діахронія", "Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи", "Лексикографія"), "Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство" (розділ "Проблема походження мови"), "Когнітивна лінгвокомпаративістика і макрокомпаративістка в закладках вищої освіти, які здійснюючи професійну підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035. Філологія.

   

  Баган М. П. Основи термінознавства: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів. Видання 2-ге, змінене й доповнене. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 44 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5143

   

  Посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література" першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.01 Українська мова і література.

   

   

   

  Баган М. П. Мовні змагання. Кросворди, сценарії лінгвістичних ігор та конкурсів з української мови: посібник. Видання 2-ге, змінене й доповнене. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 106 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5140

   

  Посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література" першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.01 Українська мова і література.

   

   

   

  Баган М., Гмиря Л. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 87 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5141

   

  Посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література" першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.01 Українська мова і література.

   

   

   

   

  Баган М. П. Методи та організація сучасних філологічних досліджень: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 65 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5142

   

  Посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань" другого (магістерського) рівня вищої освіти, та всіх, хто підвищити свій рівень культури мовлення.

   

   

   

   

  Гмиря Л. В. Методика викладання української мови як іноземної: навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 40 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5126

   

  Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань" другого (магістерського) рівня вищої освіти, та викладачів української мови як іноземної. Навчальний посібник сприятиме засвоєнню слухачами основ методики викладання української мови як іноземної, основним завданням якої є формування іншомовної комунікативної компетенції та удосконалення професійно-комунікативної компетенції викладачів української мови як іноземної на основі сучасних методів навчання іноземних мов.

   

  Заскалета В. П., Гмиря Л. В. Сучасна українська літературна мова. Словотвір: тестові завдання. Посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 36 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5151

   

  Посібник призначений для роботи студентів ІІ курсу філологічного факультету освітніх технологій Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта, освітньою програмою Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, на практичних заняттях зі словотвору сучасної української літературної мови та в позааудиторний час.

   

   

  Валюх З. О., Заскалета В. П. Сучасна українська мова. Лексикологія, фразеологія, лексикографія: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 88 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5150

   

  Посібник призначений для роботи на практичних заняттях із лексикології сучасної української літературної мови та в позааудиторний час зі студентами ІІ курсу філологічного факультету освітніх технологій Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта, освітньою програмою Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та всіх, хто прагне поліпшити знання із лексикології, фразеології, лексикографії сучасної української мови.

   

  Мінчак Г. Б. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови в таблицях і схемах: навчальний посібник. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 131 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5318

   

  Посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та всіх, хто прагне вдосконалити знання із фонетики сучасної української літературної мови.

   

   

   

   

  Мінчак Г. Б. Типологія помилок: навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 136 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5330  

   

  Посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань" другого (магістерського) рівня вищої освіти, та всіх, хто прагне підвищити свою мовленнєву культуру української мови загалом і професійну культуру філолога зокрема, шліфувати мовний смак і мовне чуття, поглибити почуття особистої відповідальності за власну мовну поведінку і за стан мовленнєвої культури українського суспільства.

   

   

  Хоменко О. В. Effective Business Communication Speak up & Succeed / Ефективні бізнес комунікації. Електронне навчальне видання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Маркетинговий менеджмент” (англійською мовою). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 113 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5516

   

  Навчальний посібник "Effective Business Communication Speak up & Succeed”” (електронне навчальне видання) є частиною навчально-методичного забезпечення вибіркової освітньої компоненти "Ефективні бізнес-комунікації/ Effective Business Communication“, яка входить до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Маркетинговий менеджмент на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Вибіркова освітня компонента “Ефективні бізнес- комунікаці ї/ Effective Business Communication” викладається англійською мовою, тому передумовою до її вивчення є наявність у студентів магістратури рівня сформованості англомовної компетентності B2 CEFR. Відповідно до робочого навчального плану, загальний обсяг вибіркової освітньої компоненти складає 3 кредити ЄКТС; (90 год.), з яких 14 год. відведено на лекції, 16 год. - на семінарські заняття і 60 год. - на самостійну роботу студента. Мета вибіркової дисципліни полягає у формуванні у студентів номенклатури soft skills, зокрема навичок ефективного спілкування у професійній сфері. Даний навчальний посібник допоможе студентам зрозуміти основи процесу комунікації, визначити потенційні проблеми комунікації, побудувати продуктивні підходи до комунікації та використовувати успішні стратегії міжособистісного та ділового спілкування. Студенти навчаться робити ефективні презентації та подавати бізнес-ідеї (pitching), ознайомляться з основами ефективного проведення переговорів, навчаться твердо відстоювати свою позицію вербальними засобами.

   

  Шутова М. О., Коломієць В. О. Підготовка і захист курсової роботи з лінгвістичних дисциплін: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія». – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 71 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5348

   

  Мета пропонованого посібника – ознайомити здобувачів вищої освіти з методикою виконання курсової роботи. У ньому роз'яснюються вимоги до курсових робіт, даються поради щодо того, як вибирати тему й розробляти програму дослідження, добирати й вивчати літературу, виконувати дослідне завдання, писати й оформляти текст, готуватися до захисту. В посібнику вміщено зразки оформлення титульного аркуша, змісту й списку використаної літератури, правила бібліографічного опису літературних джерел, адреси ресурсів мережі Інтернет, присвячених проблемам лінгвістики. Посібник призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які пишуть курсові роботи з лінгвістики та зіставного мовознавства. Він також може бути використаний здобувачами вищої освіти, які працюють у наукових гуртках або проблемних групах, при підготовці наукових доповідей і повідомлень, під час роботи над рефератами.

   

  Berezenko V., Shutova M. Contrastive Grammar of English and Ukrainian. Practic: Manual for Higher Education Institutions that Carry Out Educational Activities at the First (Bachelor) Level of Higher Education in the Specialty 035 Philology. – K.: Kyiv National Linguistic University Publishing House, 2023. – 106 p.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5349

   

  Посібник “Contrastive Grammar of English and Ukrainian. Practic” підготовлений відповідно до типової програми із зіставної граматики англійської та української мов й спрямований на формування знань, умінь та навичок у межах вимог чинної програми. Посібник містить плани й завдання до семінарських завдань, питання для семестрового контролю, вправи для самостійної роботи. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія.

   

  Форманюк О. Л. Feste feiern, wie sie fallen. Teil 1: Herbst- und Winterfeste. Електронне видання: навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 72 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5320

   

  Навчально-методичний посібник "Feste feiern, wie sie fallen. Teil I: Herbst- und Winterfeste", метою якого є поглиблення лінгвокраїнознавчих знань студентів, формування навичок та умінь мовної та невербальної поведінки, а також підвищення мотивації вивчення іноземної мови, містить інформацію про традиційні осінні та зимові свята в Німеччині та Україні. Посібник складається з двох основних розділів, кожен з яких містить тексти інформаційно-пізнавального характеру, тренувальні вправи з письма та говоріння і творчі завдання. У розділі "HERBSTFESTE" описуються свята Erntedankfest та Kirmes, а також відоме свято в Німеччині − Oktoberfest. Розділ "WINTERFESTE" присвячено святам, що відзначаються у зимовий період, таким як Advent, Nikolaus, Weihnachten та Silvester. Також описано звичаї українського народу під час святкування Різдва та традиції проведення карнавалів у Німеччині. Посібник пропонує не лише знання звичаїв та традицій німецького народу, але й прийоми активного засвоєння цих знань та нової лексики, пропонує вправи для тренування перекладацьких навичок студентів.

   

  Форманюк О. Л. Feste feiern, wie sie fallen. Teil 2: Frühlings- und Sommerfeste. Електронне видання: навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 71 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5319

   

  Навчально-методичний посібник покликаний виробити та вдосконалити у студентів 2-го курсу уміння вільно використовувати країнознавчий матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності, розуміти усне та писемне мовлення в контексті вивчених та незнайомих тем, які стосуються культурної сфери життя, висловлювати думку логічно та послідовно в різних типах писемного мовлення, вести дискусію, обґрунтовувати недоліки й переваги різних можливостей, адекватно сприймати та використовувати інформацію про життя та культуру німецькомовних країн в усному та писемному мовленні. Метою посібника є навчити студентів використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації, застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності та практикувати різні види мовленнєвої діяльності у різноманітних ситуаціях мовлення з метою удосконалити мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних німецькомовних матеріалів та навчити студентів демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні німецькою мовою. Навчально-методичний посібник "Feste feiern, wie sie fallen. Teil II: Frühlings- und Sommerfeste" містить інформацію про традиційні весняні та літні свята в Німеччині та Україні. Посібник складається з двох основних розділів, кожен з яких містить тексти інформаційно-пізнавального характеру, тренувальні вправи з письма та говоріння, вправи на удосконалення граматичних навичок та творчі завдання. Посібник пропонує не лише знання звичаїв та традицій німецького народу, але й прийоми активного засвоєння цих знань та нової лексики, пропонує вправи для тренування перекладацьких навичок студентів.

   

  Свиридюк В. П. Sprachliche Begegnungen durch interkulturelle Kommunikation: Interkulturelles Sprachenportfolio für angehende Lehrkräfte (Digitale Ausgabe) / Мовні зустрічі в умовах міжкультурної комунікації: Міжкультурне портфоліо з німецької мови для майбутніх викладачів. Навчальний посібник з німецької мови для студентів-магістрантів (німецькою мовою). – К.: Видавчничий центр КНЛУ, 2023. – 60 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5115

   

  Навчальний посібник з німецької мови призначений для студентів-магістрантів вищих закладів освіти, які мають намір оволодіти міжкультурною німецькомовною комунікативною компетентністю. Метою навчально-методичного посібника є навчання стратегіям формування навичок і вмінь на рівні міжкультурного спілкування. Він містить тексти, вправи і завдання, методичний інструментарій для самоконтролю та самооцінювання усіх видів мовленнєвої діяльності.

   

  Майєр Н. Технології креативного навчання іноземних мов і культур. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – К.: Видавництво Ліра-К, 2023. – 64 с.

  URI: https://lira-k.com.ua/books/tehnologiji-kreatyvnogo-navchannja-inozemnyh-mov-i-kultur-%3A-navchalnyj-posibnyk-dlja-samostijnoji-roboty-zdobuvachiv-drugogo--magisterskogo--rivnja-vyshhoji-osvity-.html

   

  Навчальний посібник покликаний допомогти студентам другого (магістерського) рівня вищої освіти організувати самостійну позааудиторну роботу в процесі вивчення курсу за вибором «Технології креативного навчання іноземних мов і культур».

  Сформульовано цілі вивчення курсу за вибором «Технології креативного навчання іноземних мов і культур», наведено тематичний план занять, надано рекомендації щодо підготовки до практичних занять. До кожного практичного заняття визначено проблемні питання для обговорення, літературу для опрацювання, корисні Інтернет-ресурси, завдання для індивідуальної роботи, професійно-методичні завдання, завдання для самоконтролю та для розвитку методичної рефлексії. Розкрито особливості контролю навчальної діяльності студентів магістратури, запропоновано орієнтовні питання і завдання до заліку. Навчальний посібник містить Додатки, які магістранти можуть використовувати як на практичних заняттях за вказівкою викладача, так і самостійно під час проходження педагогічної практики.

  Ілюстративним матеріалом для деяких наведених у посібнику професійно-методичних завдань слугують практичні розробки студентів магістратури, які в різні роки вивчали курс за вибором «Технології креативного навчання іноземних мов і культур».

  Навчальний посібник призначений здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта, 035 Філологія – майбутнім викладачам іноземних мов і культур, які вивчають французьку та англійську мови. Цільовою аудиторією навчального посібника можуть бути також викладачі іноземних мов, аспіранти, докторанти.

   

  Швачко С. О., Кобякова І. К., Анохіна Т. О. Проблеми синхронного перекладу: навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Суми: Сумський державний університет, 2023. – 133 с.

  URI: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90638/1/Shvachko.pdf

   

  Одним із найважливіших чинників здійснення міжкультурної комунікації в сучасному світі є перекладацька діяльність, потужну роль у якій відіграє синхронний переклад. Автори навчального посібника «Проблеми синхронного перекладу» (видання друге, переробл. та допов.) охоплюють широке коло питань перекладознавства, зокрема, мовні, соціолінгвальні та перекладацькі параметри; перекладознавчий аналіз; стандартизації й кодифікації сучасної наукової термінології; національно марковану лексику; переклад номінативних та комунікативних одиниць.

  Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за різними спеціальностями мовами транслятора (англійською або українською) та може бути використаний під час викладання дисциплін «Вступ до перекладознавства», «Вступ до германського мовознавства», «Історія германських мов», «Основи синхронного перекладу».

   

   

  Дружененко Р., Попова О., Рускуліс Л. Практикум з лінгвістичного аналізу тексту: навчальний посібник. – Миколаїв: СПД Рум’янцева Г. В., 2023. – 170 с.

  URI: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1148  

   

  У посібнику подано короткий зміст основних проблем лінгвістичного аналізу тексту, схарактеризовано текст як об’єкт лінгвістичного аналізу, його основні ознаки та категорії; репрезентовано методику лінгвістичного аналізу тексту; запропоновано систему вправ і завдань, що спрямована на формування фахової компетентності філолога. Призначено для магістрантів, викладачів гуманітарних факультетів вищих закладів освіти, учителів-словесників.

   

   

  Валігура О. Р., Давиденко Л. М. Національний мультипредметний тест. Англійська мова: Тестові завдання у форматі НМТ 2024. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2023. – 64 с.

  URL: https://pp-books.com.ua/naczionalnyj-multypredmetnyj-test-anglijska-mova-testovi-zavdannya-u-formati-nmt-2023/

   

  Посібник для підготовки до НМТ з англійської мови містить 15 варіантів тестів, рівень яких відповідає чинній програмі з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи.

  Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, учителів і широкого кола людей, які вивчають англійську мову.

   

   

  Валігура О. Р., Давиденко Л. М. Англійська мова. Комплексна підготовка до ЗНО 2024. Видання п’яте, доповнене. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2023. – 592 с.

  URL: https://pp-books.com.ua/anglijska-mova-kompleksna-pidgotovka-do-zno-2024/

   

  Посібник містить теоретичний матеріал, тренувальні вправи, тестові завдання та 20 варіантів тестів у форматі ЗНО з мультимедвйним додатком. Зміст матеріалів відповідає чинній програмі з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО. Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів і широкого кола людей, які вивчають англійську мову та прагнуть ефективними методами перевірити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

   

  Пашинська Л. М. Готуймося до мовних конкурсів, олімпіад, змагань. Збірник завдань. Видання 2-ге, доповнене, перероблене. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. – 133 с.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Криворучко С. К., Бондарук Л. В., Гармаш Л. В., Висоцька Н. О. та ін. Зарубіжна література межі ХІХ-ХХ та ХХ століття. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2023. – 1357 c.

  URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7540/ Zarub.Lit_Pidruchnyk-2023_Keba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   

  Підручник містить відомості про напрями, течії, стилі, тенденції суперечливої естетичної парадигми межі ХІХ-ХХ та ХХ ст., яка сформувалася як реакція письменників-інтелектуалів на криваві історичні події Першої та Другої світових війн, холодної війни, ядерної загрози, визвольних антиколоніальних національних рухів. Зроблено акценти на «спільні» глобалізаційні процеси та «особливі» віддзеркалення в національних літературах. Еволюція літератури умовно розподілена на три хронологічних періоди: межа ХІХ-ХХ ст., 1 половина ХХ ст., 2 половина ХХ ст. У цих періодах представлено настрої в спільноті різних країн, які викликали резонанс, що зумовив виникнення естетичних угрупувань. За хронологічним принципом відповідно періодам сфокусовано представників національних літератур. Підручник адресовано викладачам і дослідникам зарубіжної літератури, фахівцям української літератури та національних літератур, студентам, аспірантам, докторантам, які займаються відповідною проблематикою, та усім, хто цікавиться сучасним осмисленням літератури ХХ ст.

   

  Tsypko V., Kharuta V., Vasylchuk V. et all International tourism as a socio-cultural and economic phenomenon. Collective Scientific Monograph. – Katowice: The University of Technology in Katowice Press, 2023. – 254 р.

  URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ 9f5644386a7a70ae96a83c8515def694.pdf

   

  Монографія «Міжнародний туризм як соціокультурний та економічний феномен» є колективною науковою працею, в якій представлені дослідження вчених, педагогів, економістів, лінгвістів, істориків, музеєзнавців, соціологів, географів.

  У монографії аналізуються такі актуальні проблеми, як розвиток міжнародного туризму в Україні, організація туристичних подорожей різними видами транспорту, розвиток міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізаційних процесів, роль держави у збереженні історико-культурної спадщини в часи. повномасштабної війни, стан та перспективи впровадження екологічних готелів та ініціатив у готельну індустрію України та світу, управління інвестиційною діяльністю у готельному бізнесі, теоретико-методологічні аспекти наукових досліджень у сфері туризму та рекреації, перспективи туристично-рекреаційного потенціалу в Азербайджані, маркетингові дослідження як основа для просування туристичного продукту підприємством, і, нарешті, важливість туристичної освіти, що спирається на вітчизняний та світовий досвід.

   

  Riabchyk A., Vyshnivska B., Bondarenko V., Lutsii О., Lutsii I., et all Strategic directions of marketing activities of agricultural organizations. Monograph. – Boston: Primedia eLaunch, 2023. – 589 p.

  URL: https://isg-konf.com/979-8-89238-625-8/

   

  Сучасний стан розвитку вітчизняної економіки характеризується кризовим характером, зумовленим впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. В умовах економічної кризи різко зростає ступінь ринкової невизначеності, що негативно впливає на діяльність окремих підприємств, галузі та економіки України в цілому. Тому виникає необхідність аналізу теоретико-аналітичних основ маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств з метою визначення основних шляхів підвищення ефективності маркетингових заходів щодо вдосконалення їх господарської діяльності. Також запропоновано використовувати методику визначення впливу факторів макро- та мікросередовища на маркетингову діяльність сільськогосподарських підприємств.

   

  Riabchyk A., Bondarenko V., Barylovych O. et all Marketing activities of enterprises of the agro-industrial sector in the conditions of war. Monograph. – Boston: Primedia eLaunch, 2023. – 361 p.

  URL: https://isg-konf.com/979-8-89074-561-3/

   

  Маркетингове управління підприємством — це можливість організувати його діяльність на принципах оптимального використання наявного потенціалу й отримання найбільшого прибутку з урахуванням задоволення потреб споживачів. Аналіз можливостей підприємства дозволяє отримати достовірну інформацію про стан активів і пасивів виробництва, проаналізувати зовнішнє маркетингове середовище. А системний підхід до організації управління та розробки маркетингової стратегії є науково обґрунтованим шляхом підвищення рентабельності, економії витрат і покращення позиції підприємства на ринку.

   

 • 2022 р.

   

  Anastasiia Kyrysiuk, Yan Kapranov, Natalya Izotova, Roman Vasko, Alla Korolyova, Mariia Shutova, Ruslana Savchuk, Yaroslava Gnezdilova, Oksana Babelyuk, Olesya Cherkhava. Language. Culture. Discourse: monograph / R. Vasko and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. – 172 p.

  URL: http://monograph.com.ua/pctc/catalog/ view/978-617-7319-60-2/132/482-2

  http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/3020

   

  The monograph represents a new interpretation of the relationship between the phenomenon of a Man and the triad of LANGUAGE – CULTURE – DISCOURSE. Taking into account the new cognitive-discursive approach, the authors made an attempt to harmonize their scientific observations with the content of the studied macrolinguistic issues in three parts of the monograph. A general methodology was developed for analysis of factual material. The key narratives of each type of discourse reproduce the value constants and dominants of ethnic groups at various stages of civilizational and planetary development.

  The concept of the monograph is the triad of LANGUAGE – CULTURE – DISCOURSE that is interpreted as an extremely complex synergistic continuum of an open type, which takes on material form with the participation of a Man, i.e. a representative of certain social communities and, at the same time, a generator of various types of speech, which ensures efficient communication of its participants.


   

  Синекоп О. С. Диференційоване навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. 559 с.

   

  Монографію присвячено висвітленню квінтесенції й особливостей диференційованого навчання професійно орієнтованого спілкування англійською мовою майбутніх фахівців галузі інформаційних технологій у немовних закладах вищої освіти. В розділах викладено теоретичні підвалини і підходи, концепцію і методику диференційованого навчання професійно орієнтованого спілкування англійською мовою, яке орієнтоване на розвиток особистісного потенціалу здобувача вищої освіти у галузі інформаційних технологій за першим (бакалаврським) рівнем шляхом розширення діапазону його можливостей (максимізація характеристик 4D-навчального стилю, підвищення рівня володіння іноземною мовою, збільшення індивідуальної і групової автономії) від актуального рівня володіння іноземною мовою та зони найближчого розвитку з виявленням зростання рівня перехідних особистісних і навчальних досягнень до рівня В2 – стратегічної мети – сформованість професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності; через відповідне варійоване й гнучке навчання й учіння. Адресується викладачам і фахівцям галузі методики навчання іноземних мов професійного спрямування у немовних закладах вищої освіти.


   

  Залєснова О. В. Практикум з усного перекладу з іспанської мови. Навчальний посібник. –Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. – 84 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2941

   

  Навчальний посібник має на меті вдосконалення навичок усного перекладу в рамках вивчення дисципліни «Теорія і практика усного перекладу з іспанської мови». Посібник містить вправи, які допомагають вдосконалювати навички сприйняття на слух швидкого темпу іспанського мовлення, розвивати смислове запам’ятовування і слухову пам’ять, вдосконалювати техніку перекладу, ефективно відпрацьовувати складний лексичний і граматичний матеріал. За допомогою даного посібника студенти старших курсів матимуть змогу вдосконалювати навички усного перекладу у різних його різновидах (усний послідовний переклад, усний переклад з аркушу, переклад-нашіптування тощо),що є необхідною умовою для підготовки фахівців здатних використовувати теоретичні знання, практичні вміння й професійні навички у подальшій професійній діяльності. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.05 Філологія. Романські мови і літератури (переклад включно), за освітньо-професійною програмою «Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)».


   

  Ізотова Н. П., Тихомирова О. В.    Voices of the World: Reading Contemporary Fiction / Голоси світу: читаємо сучасну літературу. Частина перша: підручник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2022. 242 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2875

   

  Підручник пропонує курс з розвитку англомовної комунікативної компетенції студентів на основі сучасного англомовного художнього дискурсу. Передбачається вдосконалення культури усного та писемного мовлення студентів за допомогою читання та обговорення аутентичних художніх текстів, аудіювання, виконання різноманітних комунікативно спрямованих завдань на збагачення словникового запасу і виправлення типових лексичних і граматичних помилок. Підручник містить завдання, що активують знання студентів з літературознавства і стилістики англійської мови з метою всебічного аналізу художнього дискурсу і надбання студентами індивідуального підходу до інтерпретації тексту. Для цього зроблено акцент на форматі рекомендації (усної та письмової) художнього твору різним групам адресатів. Для розвитку аналітичного мислення і здатності переконливо висловлювати свою думку також пропонуються оригінальні письмові завдання та теми дослідних проектів для самостійної роботи.


   

  Ізотова Н. П., Тихомирова О. В.    Voices of the World: Reading Contemporary Fiction / Голоси світу: читаємо сучасну літературу. Частина друга: підручник для студентів першого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2022. 242 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2874

   

  Підручник пропонує курс з розвитку англомовної комунікативної компетенції студентів на основі сучасного англомовного художнього дискурсу. Передбачається вдосконалення культури усного та писемного мовлення студентів за допомогою читання та обговорення аутентичних художніх текстів, аудіювання, виконання різноманітних комунікативно спрямованих завдань на збагачення словникового запасу і виправлення типових лексичних і граматичних помилок. Підручник містить завдання, що активують знання студентів з літературознавства і стилістики англійської мови з метою всебічного аналізу художнього дискурсу і надбання студентами індивідуального підходу до інтерпретації тексту. Для цього зроблено акцент на форматі рекомендації (усної та письмової) художнього твору різним групам адресатів. Для розвитку аналітичного мислення і здатності переконливо висловлювати свою думку також пропонуються оригінальні письмові завдання та теми дослідних проєктів для самостійної роботи.


   

  Борис Д. П. Onomastic aspects of translation: theory and practice / Ономастичні аспекти перекладу: теорія і практика. Навч. посібник. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. – 108 с.

   

  Навчальний посібник розрахований на студентів другого курсу факультету романської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, які вивчають вибіркову дисципліну «Ономастичні аспекти перекладу з другої іноземної мови». Водночас розроблені матеріали можуть повністю або частково використовуватися в курсах «Теорія і практика письмового перекладу з першої іноземної мови» та «Теорія і практика письмового перекладу з другої іноземної мови». Окремі розділи також рекомендовано включати в робочі програми інших навчальних дисциплін соціокультурного або лінгвокультурного спрямування. 

   


   

  Борис Д. П. Sociocultural aspects of translation: theory and practice / Соціокультурні аспекти перекладу: теорія і практика. Навч. посібник. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. – 92 с.

   

  Навчальний посібник розрахований на студентів третього курсу факультету романської філології і перекладу Київського національного лінгвістичногу університету, які вивчають вибіркову дисципліну «Соціокультурні аспекти перекладу з другої іноземної мови». Водночас розроблені матеріали можуть повністю або частково використовуватися в курсах «Теорія і практика письмового перекладу з першої іноземної мови» та «Теорія і практика письмового перекладу з другої іноземної мови». Окремі розділи також рекомендовано включати в робочі програми інших навчальних дисциплін соціокультурного або лінгвокультурного спрямування. 

   

   


   

  Kapranov Y., Tron T. Discourse Markers in Everyday English Communication: Translation and Corpus Verification: MANUAL for Higher Education Institutions that Carry Out Educational Activities at the First (Bachelor) and the Second (Master) Levels of Higher Education in the Specialty 035 Philology. – Kyiv: KNLU Publishing House, 2022. – 128 p.

   

  Навчальний посібник можна використовувати як основний або додатковий ресурс на практичних заняттях з освітніх компонентів мовознавчого і перекладозначого циклів у закладах вищої освіти України, які здійснюють професійну підготовку майбутніх здобувачів вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія. 

    

   


   

  Простір ідентичності / ідентичність простору в сучасному художньому дискурсі : колективна монографія / за редакцією Марії Шимчишин. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 140 с. URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2678

   

  Книжка присвячена проблемі ідентичності у просторових і часових вимірах, її перші розділи розкривають наратив художньої картографії сучасної української літератури на матеріалі творів сучасних українських авторів. Східний простір представлений розділами про китайськомовну літературу та образ Марокко у творах письменників США та Європи. Крім того, досліджено проблему текстуальних топографій Чикаго на матеріалі сучасної драматургії США. Для літературознавців, культурологів, філософів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемою ідентичності в літературі. В могографії представлені роботи Тетяни Мейзерської, Людмили Тарнашинської, Наталії Висоцької, Цао Хуеймінь, Рашид Агліз, Бені Меллал.

   

 • 2021 р.

   

  Баган М. П. Заперечення в сучасному комунікативному просторі: традиції і новаторство. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021, 224 с.

   

  У монографії вперше досліджено в зіставному аспекті функційно-прагматичне навантаження заперечення в традиційній українській лінгвокультурі та сучасному комунікативному просторі. Проаналізовано роль та межі використання заперечної стратегії в українськомовній інтерпретації світу, зʼясовано психологічні та комунікативно-прагматичні передумови вибору заперечних одиниць в українському фольклорі. Обгрунтовано ефективність заперечної стратегії мислення та номінації в сучасному медійному і рекламному дискурсах, віртуальному спілкуванні, новітній українській літературі. Цікавими й корисними для читача будуть авторські спостереження за маніпулятивним використанням негаторів та способами психологічно конструктивної негації. Для мовознавців, культурологів, фольклористів і тих, хто цікавиться мовно-культурними надбаннями українського народу.

   


   

  Потапенко С. Л. Когнітивна медіа-риторика: буття конфлікту-кризи в англомовних інтернет-новинах [монографія]. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. 299 с.

   

  Монографія пропонує концепцію переконування аудиторії ЗМІ через дію на лінгвокогнітивні структури з опертям на риторичні канони і способи впливу. Її застосування до аналізу англомовних інтернет-новин про російсько-український конфлікт-кризу виявило, що медійний вплив здійснюється через відбір аргументів, заснованих на сенсомоторному досвіді людини, їх інфо-перконувальне аранжування і номінативне оформлення відповідно до принципів категоризації.

  Для філологів, наукових працівників, викладачів 3ВО, аспірантів, студентів і для широкої аудиторії дослідників, яких цікавить уплив ЗМІ.

   


   

  Вчити. Тестувати. Перевіряти. Навч.-метод. посібник з контролю рівня сформованості  німецькомовної комунікативної компетентності  (для студентів ІІ-го курсу факультету перекладознавства) / Уклад.: В. М. Гутник, М. В. Паустовська, З. К. Соломко, М. А. Фахурдінова. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. – 144 с. URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/1765

   

  Навчально-методичний посібник з контролю рівня сформованості німецькомовної комунікативної компетентності “Lernen. Testen. Prüfen.” має на меті розкрити специфіку визначення рівня володіння німецькою мовою і забезпечити всіх учасників навчального процесу як теоретичним, так і практичним матеріалом для здійснення відповідного контролю, самоконтролю та оцінювання. Посібник призначено для аудиторної, дистанційної та самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету перекладознавства. 


   

  Сташко Г. І.,  Титова Н. Ю. English-in-Use - ІІ / Вживаємо англійську – ІІ: навч. посіб.  з англійської мови як другої іноземної для студентів IІ курсу факультету перекладознавства. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. 251 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2961

   

  Запропонований навчальний посібник розрахований на студентів другого курсу факультету перекладознавства. Посібник має на меті розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок та вмінь з англійської мови як другої іноземної, подальший розвиток соціокультурної та мовної (фонетичної, граматичної та лексичної) компетенцій студентів. Структурно посібник складається з двох модулів: “Пори року та погода” (“Seasons and Weather”), “Місто та транспорт” (“City and Transport”), кожен з підтемами, які розроблено у відповідності до змісту типової та робочої програм з дисципліни в умовах кредитно-модульної системи. У посібнику передбачено різноманітні вправи для розвитку вмінь аудіювання, читання, усного та писемного мовлення, перекладу. Завдання спрямовані як на роботу студентів в аудиторії під керівництвом викладача, так і позааудиторну самостійну роботу. Розроблено вправи для багаторівневої аудиторії, що допомагають студенту та викладачеві не лише сконцентруватись на базовому матеріалі, а й охопити складні лексико-граматичні явища. Текстовий матеріал посібника відзначається автентичністю та інформативністю, а також базується на сучасних джерелах інформації, перелік яких подано наприкінці посібника. 


    

  Сташко Г. І.   Титова Н. Ю. English-in-Use - ІІI / Вживаємо англійську – ІІI: навч. посіб. з англійської мови як другої іноземної для студентів IІ курсу факультету Перекладознавства. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. 355 с.

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2962

   

  Запропонований навчальний посібник розрахований на студентів другого курсу факультету перекладознавства. Посібник має на меті розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок та вмінь з англійської мови як другої іноземної, подальший розвиток соціокультурної та мовної (фонетичної, граматичної та лексичної) компетенцій студентів. Структурно посібник складається з двох модулів: “Їжа та звички у харчуванні” (“Food and Eating Habits”), “Покупки” (“Shopping”), кожен з підтемами, які розроблено у відповідності до змісту типової та робочої програм з дисципліни в умовах кредитно-модульної системи. На початку кожного модуля подано перелік мовного матеріалу, що представлений тематичною лексикою, яка активізується протягом вивчення модуля. У кінці посібника подана теорія з граматичних явищ, які присутні в обох модулях. У посібнику передбачено різноманітні вправи для розвитку вмінь аудіювання, читання, усного та писемного мовлення, перекладу. Завдання спрямовані як на роботу студентів в аудиторії під керівництвом викладача, так і позааудиторну самостійну роботу. Розроблено вправи для багаторівневої аудиторії, що допомагають студенту та викладачеві не лише сконцентруватись на базовому матеріалі, а й охопити складні лексико-граматичні явища. Текстовий матеріал посібника відзначається автентичністю та інформативністю, а також базується на сучасних джерелах інформації, перелік яких подано наприкінці посібника.


   

  Кириченко І. С. Reading and Discussing Non-fiction Texts A Practical Manual. Читання та обговорення нехудожніх текстів. Навч. практикум для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти (англ. мовою) – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. – 116 с.

   

  Навчальний практикум призначений для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Практикум є доповненням до основного підручнику “Key Words in the Media”, який використовується на практичних заняттях з культури усного та писемного мовлення англійської мови (нехудожній аспект) та укладений у відповідності із основними темами, які вивчаються на першому курсі магістратури, зокрема “Mass Media”, “Politics”, “Employment”, “Money and Finances”.  

   


   

  Львова Н. Л., Кириченко Т. С., Кучерина О. В. Make Headway in Academic English. (Part 1) Навч. посібник з академ. англ. мови для студ. I курсу освітньої програми «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад». Перший (бакалаврський) рівень (англ. мовою) – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. – 164 с.

   

  Посібник призначений для студентів I курсу освітньої програми «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад». Перший (бакалаврський) рівень за спеціальностями 014 Середня освіта та 035 Філологія. Метою посібника є покращення знань студентів з академічної англійської мови, розвиток презентаційних навичок та навичок академічного письма. Посібник укладено відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

   


   

  Львова Н. Л., Кириченко Т. С., Кучерина О. В. Make Headway in Academic English. (Part 2) Навч. посібник з академ. англ. мови для студ. I курсу освітньої програми «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад». Перший (бакалаврський) рівень (англ. мовою) – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. – 140 с.

   

  Посібник призначений для студентів I курсу освітньої програми «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад». Перший (бакалаврський) рівень за спеціальностями 014 Середня освіта та 035 Філологія. Метою посібника є покращення знань студентів з академічної англійської мови, розвиток презентаційних навичок та навичок академічного письма. Посібник укладено відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.


   

  Комісар Л. П. Філософія: навчально-методичний посібник з дисципліни «Філософія». Спеціальності: 035 Філологія; 014 Середня освіта; 053 Психологія; 242 Туризм; 075 Маркетинг; 073 Менеджмент. К.: КНЛУ, 2021. 86 с. 

  URI: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/1427

   

  У навчально-методичному посібнику викладено основний зміст семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Філософія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Укладання матеріалу відповідно до Болонського процесу акцентує увагу на самостійній роботі студентів та враховує провідні стратегії кредитно-модульно-рейтингової системи навчання. У посібнику увага приділяється і сучасній медіа-освіті з філософії, що оприявнюється в інноваційних електронних ресурсах, які пропонуються до кожної теми. Курс викладається на факультетах германської філології, романської філології і перекладу, слов'янської філології, перекладознавства, економіки і права.  

 

 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top