КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Вівторок, 21 листопада 2023 14:55

ДО УВАГИ здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

 

ДО УВАГИ

здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

 

21 листопада 2023 р. вчена рада Університету прийняла ухвалу  «Про організоване завершення І семестру, проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023/2024 н. р. (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти) і атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр».

 

Вчена рада Університету ухвалила рішення про те, що:

 • усі кафедри і деканати факультетів мають забезпечити повне виконання всіма науково-педагогічними працівниками всіх видів навчальної роботи (лекційні, семінарські і практичні заняття, контрольні роботи, індивідуальні та інші завдання, передбачені робочими програмами навчальних дисциплін, курсові роботи, практики, контрольні заходи тощо), що визначені робочими навчальними планами всіх освітніх програм для студентів І–ІV курсів першого (бакалаврського) і І–ІІ курсів другого (магістерського) рівнів вищої освіти на І семестр 2023/2024 н. р., робочими програмами з усіх навчальних дисциплін (з вибіркових навчальних дисциплін включно), програмами практичної підготовки тощо, дотримуючись усіх вимог, передбачених наказами і розпорядженнями ректора.

У зв’язку з цим особливу увагу необхідно звернути на те, що якщо у зв’язку з оголошеною повітряною тривогою, надходженням сигналів «Терористична загроза», «Радіаційна небезпека», «Пожежна небезпека» навчальне заняття тощо не проводилося або тривало менше половини, відведеного на нього часу, то це заняття вважається таким, що не відбулося, і проводиться в інший час відповідно до розкладу занять на факультеті. Якщо навчальне заняття тощо у зв’язку з надзвичайною ситуацією тривало більше половини, відведеного на нього часу, то після завершення (відбою) надзвичайної ситуації навчальне заняття тощо продовжується з урахуванням необхідного коригування.

 

 • Усі кафедри і деканати факультетів Університету мають забезпечити своєчасне затвердження і оприлюднення в установленому порядку на офіційних вебсторінках кафедр, факультетів та довести до відома здобувачів вищої освіти всі документи, пов’язані з проведенням зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023/2024 н. р. і атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр:
  • розклади зимової заліково-екзаменаційної сесії;
  • розклади атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр;
  • документи стосовно проведення і оцінювання модульних контрольних робіт з усіх навчальних дисциплін;
  • порядок семестрового контролю з усіх навчальних дисциплін (з вибіркових дисциплін включно);
  • вимоги до написання і захисту курсових робіт;
  • Програми атестаційних іспитів та Вимоги до написання і захисту кваліфікаційних робіт ступеня вищої освіти магістр;
  • інші навчальні і методичні документи і матеріали, необхідні для здобувачів вищої освіти.

 

 • До початку зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023/2024 н. р. усі кафедри Університету мають право на своїх засіданнях ухвалювати рішення про виставлення підсумкових оцінок «добре» і «відмінно» за 4-бальною шкалою і відповідних оцінок у шкалі ЄКТС без проходження здобувачами вищої освіти денної форми здобуття освіти (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) семестрового контролю (іспиту), якщо семестровий рейтинг студента/студентки становить 52–70 балів з навчальної дисципліни (ця норма не стосується приймання і захисту курсових робіт). Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 23 балів (за умови, що семестровий рейтинговий бал студента становить 52–59 балів) або 30 балів (за умови, що семестровий рейтинговий бал студента становить 60–70 балів). Рішення кафедри в такому разі обов’язково завчасно доводиться до відома здобувачів вищої освіти.

Якщо студент/студентка не згодний/не згодна із запропонованою кафедрою оцінкою без проходження семестрового контролю і бажає мати вищу підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС і вищий підсумковий бал за 100-бальною шкалою, то він/вона має право проходити семестровий контроль (іспит) з відповідної навчальної дисципліни в установленому порядку.

 

 • Зимова заліково-екзаменаційна сесія 2023/2024 н. р. для студентів І курсу денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходить наживо (у форматі офлайн) відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів зимової заліково-екзаменаційної сесії. Ліквідація академічної заборгованості студентами-першокурсниками теж відбувається наживо (у форматі офлайн) в установленому порядку.

Якщо відповідно до письмового рішення ректора студент-першо-курсник денної форми здобуття освіти навчається у віддаленому (онлайн) форматі, то він/вона має право складати зимову заліково-екзаменаційну сесію в реальному часі в онлайн форматі відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів сесії. Ліквідація академічної заборгованості такими студентами-першокурсниками теж відбувається в реальному часі у віддаленому форматі у встановленому порядку.

 

 • Зимова заліково-екзаменаційна сесія 2023/2024 н. р. для студентів І курсу заочної форми здобуття освіти, ІІ–ІV курсів бакалаврату та І курсу магістратури денної і заочної форм здобуття освіти проходить у реальному часі у віддаленому (онлайн) форматі відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів сесії. Ліквідація академічної заборго-ваності студентами цих курсів відбувається в реальному часі в онлайн форматі у встановленому порядку.

 

 • Атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістр у 2023 р. проходить у реальному часі у віддаленому (онлайн) форматі відповідно до затверджених  в установленому порядку розкладів атестації здобувачів вищої освіти. Відповідальність за організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти несуть декани факультетів.

 

 • Кожний контрольний захід в онлайн форматі (залік, іспит, захист курсових робіт, атестаційний іспит, захист кваліфікаційних робіт) проходить у режимі онлайн конференції із застосуванням Інтернет-сервісу Microsoft Teams з обов’язковим відеозаписом цієї конференції. Екзаменатори обов’язково інформують здобувачів вищої освіти про здійснення відеозапису перед початком того чи того контрольного заходу.

Включення відеозв’язку під час контрольного заходу кожним здобувачем вищої освіти є обов’язковим (представлення фотографій чи заставок на контрольному заході не дозволяється).

Під час приєднання студента до онлайн конференції він/вона для ідентифікації обов’язково показує свій студентський квиток або інший документ, що посвідчує особу здобувача вищої освіти.

 

 • Усі кафедри і факультети мають забезпечити неухильне дотримання всіма здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними та іншими працівниками Етичного кодексу Університету, Антикорупційної програми КНЛУ, Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) під час освітнього процесу і зокрема під час зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023/2024 н. р. та атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр у 2023 р.

 

 • Усі факультети і кафедри мають здійснювати необхідні заходи, спрямовані на забезпечення захисту і безпеки учасників освітнього процесу під час проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023/2024 н. р. і атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр. З цією метою:
  • перед початком заліку, іспиту, захисту курсової роботи, атестаційного іспиту, захисту кваліфікаційних робіт необхідно ознайомити всіх здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та інших працівників з правилами поведінки в умовах воєнного стану, зокрема під час освітнього процесу в Університеті, з алгоритмом дій у разі оголошення повітряної тривоги, надходження сигналів «Терористична загроза», «Радіаційна небезпека», «Пожежна небезпека»;
  • передбачено, що у випадку оголошення повітряної тривоги, надходження сигналів «Терористична загроза», «Радіаційна небезпека», «Пожежна небезпека» той чи той контрольний захід припиняється і відновлюється лише після завершення (відбою) надзвичайної ситуації.

 

 • Якщо внаслідок оголошеної повітряної тривоги, надходження сигналів «Терористична загроза», «Радіаційна небезпека», «Пожежна небезпека», відсутності інтернету, перебоїв з постачанням електроенергії та відключення електромережі окремі здобувачі вищої освіти не пройшли контрольний захід відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу зимової заліково-екзаменаційної сесії та (або) розкладу атестації здобувачів вищої освіти, що засвідчено відповідною письмовою заявою здобувача вищої освіти (поданою до деканату факультету в день проведення контрольного заходу) і відповідними документами (за наявності), то в такому випадку:
  • залік, іспит, захист курсової роботи проводиться в інший час у той самий день або в інший день відповідно до письмової заяви здобувача вищої освіти. Остаточне рішення про конкретну дату і час проведення контрольного заходу приймає декан факультету з урахуванням графіка роботи науково-педагогічного працівника;
  • атестаційний іспит та (або) захист кваліфікаційної роботи проводиться в реальному часі у форматі онлайн в інший час у той самий день або в інший день відповідно до письмової заяви здобувача вищої освіти. Остаточне рішення про конкретну дату і час проведення контрольного заходу приймає екзаменаційна комісія з атестації здобувачів вищої освіти за письмовим погодженням декана факультету з урахуванням графіка роботи комісії. У разі наявності обставин, зазначених у цьому пункті ухвали, екзаменаційна комісія з атестації здобувачів вищої освіти має запропонувати пройти контрольний захід (атестаційний іспит, захист кваліфікаційної роботи) лише в терміни, визначені для проходження атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр на відповідному факультеті у 2023 р.

 

Ухвала вченої ради Університету введена в дію наказом ректора від 21 листопада 2023 р. за № 533-о.

 

Ректорат

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top