Кафедра російської мови і літератури

 

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 905
тел.: +38 (044) 521-61-52
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://rosukrmov.knlu.edu.ua/

 

 

Історія кафедри

Кафедра починає свою історію з 1977 року, який ознаменувався відкриттям у  Київському національному лінгвістичному університеті (тоді – Київському державному педагогічному інституті іноземних мов) факультету російської мови для іноземних громадян. Протягом свого існування кафедра декілька разів змінювала назву: кафедра російської мови, кафедра фонетики російської мови, кафедра фонетики і граматики слов’янських мов, кафедра російської та української мов. З вересня 2015 року – кафедра російської мови і літератури.

За 44 роки існування кафедра підготувала майже три тисячі викладачів та перекладачів для 55 держав світу. Наші випускники успішно працюють в освіти, в посольствах, в засобах масової інформації, у сфері бізнесу. Вони успішні перекладачі та редактори, а також викладачі іноземних мов у навчальних закладах своїх країн.

В різні роки кафедру очолювали такі відомі українські учені, як д. філол. н., проф. В. Т. Коломієць, д. філол. н., проф. Р. В. Болдирєв, д. філол. н., проф. О. А. Стишов, д. філол. н., проф. В. П. Мусієнко 

З листопада 2020 року завідувач кафедри – д. філол. н., доц. О. В. Палатовська.

На сьогодні на кафедрі працює 18 викладачів, з яких 4 професора, 10 доцентів і 4 старші викладачі. 

 

Завідувач кафедри

Доктор філологічних наук, доцент Палатовська Олена Володимирівна – фахівець у галузі когнітивної лінгвістики, синтаксису, стилістики, риторики. Автор більш ніж 100 публікацій, серед яких одноосібна монографія "Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте", три колективні монографії з синтаксису складного речення (у співавторстві), три словники, навчальні посібники "Лингвистика: язык специальности " (у співавторстві), "Современный русский литературный язык" (у співавторстві), низка навчально-методичних комплексів лінгвістичних дисциплін для філологічних факультетів університетів. 

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Барабанщикова Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент

Ботвинова Кіра В’ячеславівна – старший викладач

Власенко Світлана Миколаївна – старший викладач

Доброштан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Кендюшенко Алла Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Клеофастова Тетяна Вікторівна – доктор філологічних наук, професор

Кордун Тетяна Гуріївна – старший викладач

Лісюченко Олена Васильївна – кандидат філологічних наук, доцент

Мунтян Олександр Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент

Мусієнко Валентина Павлівна–доктор філологічних наук, професор

Нечитайло Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор

Охріменко Тетяна Володимирівна –  кандидат філологічних наук, доцент

Пащенко Олена Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент

Перегінець Оксана Тарасівна – старший викладач

Потапова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

Прищепа Олена Кузьмівна – старший викладач

Синявська Ольга Євгеніївна -  кандидат філологічних наук, доцент

Терехова Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, професор

Тищенко Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент

Шведова Марія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Яцюк Світлана Модестівна – старший викладач

 

Освітня діяльність

На сьогодні кафедра російської мови і літератури готує фахівців для зарубіжних країн за рівнями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська та забезпечує підготовку з російської мови слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. 

 

Кафедра забезпечує викладання таких нормативних і вибіркових навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

І курс

1.Практика усного і писемного російського мовлення 

2.Практична фонетика російської мови

3.Практична граматика російської мови

4.Комунікативний тренінг

5.Дієслова руху в російській мові

6.Російський мовленнєвий етикет

7.Виразне читання художнього тексту

8.Практикум з філологічного аналізу літературного твору

9.Основи літературознавства

10.Російська лінгвістика: мова спеціальності

11.Лексикографічні джерела російської мови 

12.Практикум з аудіювання російськомовних текстів

13.Російський фольклор

14.Російська літературна казка

15.Малі жанри російської прози

ІІ курс

1.Практика усного і писемного російського мовлення

2.Історія російської літератури

3.Вступ до мовознавства 

4.Вступ до перекладознавства 

5.Російська орфоепія

6.Російська інтонація і акцентологія

7.Практикум з російської орфографії

8.Перекладацький аналіз нехудожніх текстів

9.Англійськомовна література в російських перекладах

10.Інтернет-ресурси у перекладацькій діяльності

ІІІ курс

1.Практика усного і писемного російського мовлення

2.Лексикологія російської мови 

3.Історія російської літератури

4.Історія російської мови

5.Теоретична граматика російської мови

6.Актуальні проблеми російського словотвору

7.Комп’ютерні ресурси та інструменти для роботи з російською мовою

8.Граматична варіативність в російській мові 

9.Російський писемний текст і його функційні типи 

10.Поезія Срібного віку російської літератури

11.Нобелівські лауреати російської літератури 

12.Російська література в кіно

13.Сучасні теорії перекладу

14.Лінгвістика перекладу ХХ-ХХІ століття

15.Історія перекладознавства

16.Основи комунікативної лінгвістики

17.Образотворче мистецтво в російській лінгвокультурі

ІV курс

1.Практика усного і писемного російського мовлення

2.Теоретична граматика російської мови

3.Теоретична фонетика російської мови

4.Загальне мовознавство

5.Методика навчання іноземних мов

6.Стилістика російської мови

7.Лінгвістичний аналіз мовних одиниць

8.Лінгвокраїнознавство

9.Основи реферування тексту професійного спрямування

10.Загальна риторика

11.Основні напрями російської літератури на перехресті століть

12.Новітня жіноча проза в російській літературі

13.Проблема гуманізму в сучасній російській прозі

14.Мова російського кінематографу

15.Стилістичний аналіз тексту

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1.Культура усного і писемного російського мовлення 

2.Теорія літератури

3.Новітня російська література 

4.Актуальні проблеми літературознавства

5.Корпусна лінгвістика 

6.Герменевтика

7.Методологія сучасних лінгвістичних досліджень 

8.Література російського постмодернізму

9.Література російського зарубіжжя

10.Концепція особистості та сенсу життя в літературі Срібного віку

11.Риторика професійного спілкування 

12.Історія лінгвістичних учень

13.Російський науковий текст і технологія його створення

14.Порівняльна типологія  російської і англійської мов

15.Актуальні проблеми сучасного літературознавства

16.Типологічні напрями сучасного літературознавства

17.Сучасна російська масова література

18.Сучасні методи викладання російської мови як іноземної у закладах вищої освіти

 

Підготовче відділення для іноземних громадян

1.Російська мова 

2.Практична фонетика російської мови

3.Практична граматика російської мови

4.Російська література 

 

За останні роки викладачами кафедри підготовлено і видано низку навчальних посібників, розроблено освітньо-професійні програми, вдосконалено робочі програми, розроблено навчально-методичні комплекси, поновлено зміст і обсяг модульних контрольних робіт і комплексних  контрольних робіт з урахуванням нових вимог і новітньої науково- методичної літератури. З-посеред методичних праць НПП кафедри варто зазначити:

1.Кендюшенко А. Г., Тищенко И. Ю. Практический курс устной и письменной русской речи. Ч.1 Учебное пособие для иностранных студентов-филологов третьего года обучения. – К.: ЦП «Компринт», 2018. – 211 с.

2.Мунтян А. А., Надточий О. Д. Практический курс устной и письменной русской речи: Учеб. пособие для иностранных студентов-филологов четвертого года обучения. Киев; КНЛУ, 2018. 214 с.

3.Мусиенко В. П. Герменевтика: учебное пособие для студентов специальности Филология. Черкаси: ФОП  Гордієнко Є. І., 2019.  304 с. (у співавторстві).

4.Мусиенко В. П. Практический курс русского языка (Словообразование): учебное пособие. Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І., 2019. 123 с. (у співавторстві).

5.Нечитайло І. М. Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов І курса. Київ: УкрІНТЕІ, перевид.  2019. 120 с.

6.Палатовская Е. В. Лингвистика: язык специальности. Учебное пособие по научному стилю речи для иностранных студентов-филологов. Київ: КНЛУ, 2011 (перевид.: 2019). 116 с. (у співавторстві).

7.Палатовская Е. В. Теоретическая грамматика русского языка: Синтаксис: Учебное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов-филологов. Киев: КНЛУ, 2020. 40 с.

7. Потапова Г. Н. «Говорим, читаем, пишем…»: Навчальний посібник з практичного  курсу фонетики і орфографії російської мови для іноземних студентів просунутого етапу навчання. Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І. 2019. 175 с. (у співавторстві). 

5. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для студентов-иностранцев І курса (часть первая)/ Сост. Пащенко Е. М., Романова В. М. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. 140с.

8. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для студентов-иностранцев І курса (часть вторая) / Сост. Пащенко Е. М., Романова В. М.  Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. 155 с. 

9. Терехова С. І. Вступ до перекладознавства : навч.-метод. комплекс для студентів-іноземців філологічних факультетів ВНЗ зі спеціальності «Філологія» (Переклад (російська та англійська мови)). К. : Освіта України, 2020. 180 с.

10. Терехова С. І. Редагування тексту: навч.-метод. комплекс для студентів-іноземців 4 курсу ВНЗ філологічного спрямування (напрям підготовки 6.020303 «Філологія» (Переклад (російська та англійська мови))). К.: Вид. центр КНЛУ, 2020. 144 с.

З метою підвищення власної кваліфікації науково-педагогічні працівники кафедри проходять мовні стажування в Україні та за кордоном, відвідують семінари, присвячені висвітленню питань щодо кредитно-модульної системи, та тренінги з використання у процесі викладання найновітніших технічних засобів навчання.

 

Наукова діяльність

Основними напрямами наукової діяльності співробітників кафедри є когнітивні дослідження взаємозв’язку мислення, мови і мовленнєвої діяльності; наукові розвідки з проблем мовної особистості; дослідження у царині герменевтики, дискурсології, комунікативної і корпусної лінгвістики; компаративні дослідження,  вивчення особливостей функціювання російської мови в Україні; розбудова методики викладання російської мови і літератури в іншомовній аудиторії у функціональному, зіставному, культурологічному аспектах. 

За останні роки викладачами кафедри підготовлено понад 100 наукових і науково-методичних публікацій. 

З 2012 року кафедрою російської мови і літератури разом із кафедрою  російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання  Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького започатковано міжнародну конференцію «Мовна особистість: лінгвістика та лінгводидактика». Співорганізаторами конференції є такі установи: Інститут мовознавства імені Потебні НАН України; Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан); кафедра сучасної російської мови Узбецького національного університету світових мов (Узбекистан); Інститут іноземних мов Чанчунського університету (Китайська Народна Республіка); Мінський державний лінгвістичний університет (Білорусь); Вестфальський університет імені Вільгельма (Мюнстер, Федеративна Республіка Німеччина); Університет Кентербері, Крайстчерч (Нова Зеландія). Загалом до заходу залучені науковці з 9 країн світу (Білорусі, Грузії, Китаю, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Німеччини, Нової Зеландії тощо) та 20 українських ЗВО.

Кафедра співпрацює з Інститутом мовознавства, Інститутом української мови НАН України, Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.Сковороди та ін. Доктор філологічних наук Мусієнко В.П. є членом спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Доктор філологічних наук Нечитайло В.М. є членом спеціалізованих вчених рад при КНЛУ та Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Доктор філологічних наук Клеофастова Т. В. є членом спеціалізованої вченої ради при Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Доктор філологічних наук Терехова С.І. В. є членом спеціалізованих вчених рад при Львівському національному університеті ім. І. Франка та Одеському національному університеті ім.  І.  Мечникова.   

Міжнародна наукова співпраця кафедри російської мови і літератури зосереджена здебільшого на участі в міжнародних наукових конференціях та публікаціях наукових праць  у виданнях міжнародного поширення, а також у контактах і обміні досвідом наукової  та  науково-методичної і навчальної роботи між науковцями й викладачами вищих навчальних закладів за межами України. Підтримуються науково-методичні зв’язки з факультетом славістики Університету ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, Федеративна Республіка Німеччина Німеччина), Інститутом іноземних мов Чанчунського університету (м. Чанчунь, Китайська Народна Республіка), Тяньзінським університетом (м.Тяньзінь, Китайська Народна Республіка) і Університетом ім. Мухаммеда V (м. Рабат, Королівство Марокко).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти-іноземці відвідують гуртки і семінари професійного спрямування, пишуть кваліфікаційні і курсові роботи, проходять педагогічну практику, беруть участь у роботі всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, готують наукові публікації з актуальних проблем сучасної лінгвістики. Щорічно кафедра проводить фахові олімпіади.

 

Основні наукові публікації співробітників кафедри

І. Монографії

1. Клеофастова Т. В. 20 век и личность: триумф или поражение: Монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 223 с.

2. Палатовская Е. В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте: Монография. Київ: ПП «Фірма “Гранмна”», 2019. 400 с.

3. Терехова С. И. Особенности перевода терминов экологического дискурса (на материале русского и английского языков). Наука и инновации в современном мире: философия, литература и лингвистика, культура и искусство… : коллектив. монография. Одесса: КУПРИЕНКО, 2017. С. 56-67  (у співавторстві).  

4. Терехова С. І. Егоцентричне Я у парадигмах мови і свідомості (на матеріалі української, російської та англійської мов). Концепти і контрасти : колективна монографія. Одеса, 2017. С. 122-128 (у співавторстві). 

ІІ. Публікації, що індексуються в наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science) 

1. Bahan, М., Valiukh, Z., Muntian, O. Metaphors with Implicit Negation in Modern English and Ukrainian:Сognitive and Linguodidactic Aspects. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language inUkrainian Context, November 2020 pp.50-67DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.5 (Web of Science)

2. Kleofastova, T., Vysotska, N., Muntian, O. Teaching Anti-Utopian/Dystopian Fiction in RFL/EFL Classroom as Intercultural Awareness Raising Tool. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020  зp.102-112. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.9 (Web of Science)

3. Sieriakova, I., Chernenko, O., Muntian, O., Zhdanova, N. Communicative Styles through the Prism of Intersubjectivity. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context,  November  2020  pp. 132-141.  DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.12 (Web of Science)

4. Palatovska, O., Bondar, M., Syniavska, O., &  Muntian, O.  (2021). Virtual Mini-Lecture in Distance Learning Space. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on Covid 19 Challenges (1) 199-208. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/covid.15 (Web of Science)

5.Shvedova M. The General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC, uacorpus.org): Architecture and Functionality. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. P. 489-506. http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper36.pdf (Scopus)

6.Shvedova M., von Waldenfels R. Regional Annotation within GRAC, a Large Reference Corpus of Ukrainian: Issues and Challenges. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. p. 32-45. http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper4.pdf (Scopus)

7.Терехова  С. І. Поліпарадигмальний аналіз кількісних особових репрезентацій орієнтаційної референції в українській, російській та англійській мовах.  Beitrage der Europaisschen Slavistishchen Slavistisschen Linguistik (POLYSLAV). Munchen – Berlin – Leipzig – Washington \ DC, 2019.  С. С. 276-295. (Web of Science)

8.Терехова  С. І. Аломорфні й ізоморфні ознаки репрезентацій орієнтаційної референції до особи в українській, російській та англійській  мовах (поліпарадигмальний підхід). Die Welt der Slaven. Sammelbande. Bd. 65. Wiesbaden, 2020. Pp. 306-312. (Web of Science)

ІІІ. Публікації у провідних фахових виданнях України

1. Бондар М. В. Національно-культурний компонент турецької мовної картини світу в українському лінгвокультурному просторі (на матеріалі перекладів турецької художньої прози). Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2018. Том 21, № 2. С. 127-134.

2. Клеофастова Т. В. Код постмодернизма в современном литературном процессе. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО  Київського націон. лінгвістичного ун-ту: Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 35. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2017. С. 292 – 297.

3. Мусієнко В. П. Фактор читателя в герменевтическом процессе. Мова і культура. Київ: Вид. дім ім. С. Бураго, 2017. С.279 – 287.

4. Мусієнко В. П. Психологические предпосылки понимания текста. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО  Київського націон. лінгвістичного ун-ту: Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 18. Київ: Вид. центр КНЛ, 2018. С. 14 – 22 (у співавторстві)

5. Нечитайло І. М. Індоєвропейський артикль і семантична реконструкція. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО  Київського націон. лінгвістичного ун-ту: Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 32. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 94−97.

6. Палатовская Е. В. Синтаксические стратегии членения устного научно-профессионального дискурса (экспериментальное исследование). Мова і культура. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. Т.II (187). С. 31-37.

7. Палатовская Е. В. Многокомпонентные сложные предложения в синтаксисе говорящего (на материале устного научного дискурса). Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 248-252.

8. Пащенко О. М. Польські запозичення в українській фітонімії. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2019. С. 85-89.

9. Потапова Г. Н. Морфонологическое описание словообразовательных гнезд с вершинами кли́кать, плáкать, сту́кать, хлóпать. Русская филология. Украинский вестник. №1 (67). Харьков, 2019. С. 25-29.

10. Синявская О. Е. Национально-маркированная лексика в составе коммерческих наименований. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». №34. Т.2. 2018. С.72-74.

11. Терехова С. І. Репрезентації орієнтаційної референції до теперішнього часу в українській, російській та англійській мовах. Вісник КНЛУ. Серія Філологія. 2017. Т. 19. № 2. С. 25-35.

12. Шведова М. О. Динаміка вживання варіативних форм іменників-назв неістот у знахідному відмінку однини в літературних текстах регіонів України ХІХ-ХХІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 31 / Херс. держ. ун-т. Херсон: ХДУ, 2018. С. 88-94.

13. Шведова М. О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мові. Мовознавство. 2018, №4. С. 40-53.

14. Шведова М. О. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження. Українська мова. 2020.  №2. С. 13–30.

15. Шведова М. О. Лексична варіантність в українській пресі 1920–1940-х років і формування нової лексичної норми. Мовознавство. 2021, № 1. С. 16-35.

ІV. Закордонні публікації

1. Bondar M. Türk Dünyasının Etnik-Dilsel Haritasının Ulusal Kültür Bileşeni: Öğretime Dilsel ve Kültürel Yaklaşım. International Journal of Turkish Teaching as a Foreign Language. Volume I, Issue II. 2018. P. 72-80.

2. Лисюченко Е. Совершенствование речевых навыков как источник формирования    коммуникативной компетенции студентов-инофонов. Технологии за повишиване на качеството на образователната услуга: Сб. с науч. докл. Университетско издателство «Епископ Константин Преславски». Республика България. Шумен. 2019. С. 155-160. (у співавторстві).

3. Нечитайло І. М. Діалектні архаїзми Македонії в загальнословʼянській ретроспективі. Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lwów, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa žycia, 2017. Т.4. S. 263−270.

4. Palatovska O. V. Unconditional complex sentence: new approaches to study. Slovak international scientific journal. Vol. 3. №39. Bratislava, 2020. Рр. 27 – 30.

5. Потапова Г. Н. Пути формирования фонетических компетенции в преподавании русского языка как иностранного. Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. С. 68-73.

6. Синявская О. Е. Современный нейминг в Украине в лингвопрагматическом освещении. World Science, № 6 (58), Vol.3, June 2020 С. 30-40 Режим доступа: https://rsglobal.pl/index.php/ws/issue/view/188 (у співавторстві).

7. Терехова С. І. Аломорфні й ізоморфні ознаки репрезентацій орієнтаційної референції до особи в українській, російській та англійській  мовах (поліпарадигмальний підхід). Die. Sammelbande. Bd. 65. Wiesbaden, 2020. Pp. 306-312.

8. Терехова С. І. Референція в українській, російській та англійській мовах: Простір. Парадигмальність. Контрасти (аналітичний огляд). Science and Education: in 2 vol. Munchen, 2017. Bd. 20. Рр. 178-189.

9. Тищенко И. Ю. Особенности поэтики дидактических сказок В. Ф. Одоевского. Science And Education A New Dimension. Budapest. Phillogy, VII (58), Issue: 194, 2019. С. 75-78.

10. Тищенко И. Ю. Художественные концепты в «Русалочьих сказках» А. Н. Толстого. Science And Education A New Dimension. Phillogy. Budapest.   Phillogy, VIII (69), Issue:   234, 2020,  вересень. С. 73-77.

V. Міжнародні проєкти  

Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) / М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, А. Рисін, В. Старко, М. Возняк, М. Крук та ін. Київ, Львів, Єна, 2017–2021. – URL: http://uacorpus.org/

Розклад денної форми здобуття освіти факультету слов'янської філології

 

Розклад занять

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021 – 2022 навчального року

 

Розклад заліково-екзаменаційної сесії
2020 – 2021 навчального року

  


 

 

Розклад занять

Освітньо-професійні програми:
Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література
Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань
Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад
Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021 – 2022 навчального року

 

 Розклад заліково-екзаменаційної сесії
2020 – 2021 навчального року


Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти