Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1) кімн. 324
тел.: +38 (044) 289-41-22
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://german.knlu.edu.ua/

 

Історія кафедри

Кафедру германської і фіно-угорської філології  створено 1 вересня 2011 року внаслідок реорганізації  5 липня 2011 року кафедри германської і фінської філології, що була створена 1 липня 2007 року на базі кафедри фонетики англійської мови. Кафедру фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (на той час Київського державного педагогічного інституту іноземних мов) було засновано в 1971 році на базі кафедри лексикології та фонетики англійської мови, очолюваної відомим ученим, професором Баранцевим Констянтином Тимофійовичем, з метою розвитку прогресивних  стратегій навчання й дослідження фонетики мовленнєвої комунікації.
Засновником кафедри фонетики англійської мови є заслужений працівник народної освіти, кандидат філологічних наук, професор Маргарита Петрівна Дворжецька. У різні періоди історії кафедри її завідувачами були доцент М.П. Дворжецька (1971-1978 рр.), після призначення якої
в 1978 р. проректором з наукової роботи КДПІІМ кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Ольга Федорівна Пилипенко, яка керувала кафедрою з 1978 р. по 1987 р.
З червня 1987 р. у зв'язку із переходом О.Ф. Пилипенко на посаду доцента кафедри теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов завідувачем кафедри фонетики англійської мови було обрано кандидата філологічних наук, доцента Аллу Андріївну Калиту, яка керувала кафедрою до початку навчання в докторантурі в 1995 р. Протягом 1995-1996 навчального року кафедру фонетики англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Лідія Денисівна Сліпченко. У 1996-1997 навчальному році кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Ірина Олександрівна Іноземцева, а з вересня 1997 р. у зв'язку із об'єднанням кафедр теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов та фонетики англійської мови керівництво кафедрою знову здійснювала професор М.П. Дворжецька, яка працювала на цій посаді до 30 січня 2001 р. З січня 2001 р. до травня 2007 р. завідувачем кафедри працювала доктор філологічних наук, професор А.А. Калита.
У зв'язку з тим, що в КНЛУ почали викладати нідерландську, фінську, норвезьку та угорську мови, з липня 2007 року кафедру фонетики англійської мови було реорганізовано у кафедру германської і фінської філології. Очолив кафедру доктор філологічних наук, доцент Роман Володимирович Васько, який з 2003 по 2004 рр. проходив наукове стажування на кафедрі скандинавської філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. З 2015 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор О.І. Стеріополо.
У 2018 р. кафедрі було присвоєне почесне ім’я професора Георгія Георгійовича Почепцова, під керівництвом якого протягом декількох десятиліть велася плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри.

 

Наукова діяльність

З перших років заснування кафедри наукова робота посідає пріоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу. Наукова проблематика, розроблювана кафедрою, широка й різноманітна. В рамках наукової школи прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації, яка була заснована у 1962 році доктором філологічних наук, професором Г.Г.Почепцовим, вивчаються граматична система англійської мови в синхронії і діахронії, фонологічні особливості сучасних та давніх германських мов, проблеми теорії мовленнєвих актів та прагмалінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, проблеми дискурсивного аналізу та когнітивної лінгвістики, проблеми невербальної комунікації, проблеми соціолінгвістики.
Зараз на кафедрі працюють видатні вчені, доктори філологічних наук: Р.В. Васько, О.І. Стеріополо, В.І. Перебейнос, І.І. Сєрякова, Черхава О.О., Корольова А.В. Серед професорсько-викладацького складу кафедри 14 кандидатів наук і 1 заслужений працівник освіти.

 

Навчальна діяльність

Кафедра германської і фіно-угорської філології  імені професора Г.Г. Почепцова є випусковою кафедрою факультету з підготовки фахівців зі спеціальності «Філологія».

Бакалаврат

Крім предметів загальної гуманітарної спрямованості, чотирирічний навчальний план програм бакалаврату передбачає вивчення спеціальних дисциплін - історії мови, лінгвокраїнознавства, лексикології, стилістики теоретичної фонетики, граматики фінської, угорської та нідерландської мов.
На кафедрі існує три відділення: фінське, угорське і нідерландське. Студенти вивчають дві іноземні мови. Фінська, угорська і нідерландська мови є основними і зазначені в назві спеціальності випускників університету. В якості другої іноземної мови студенти, починаючи з першого курсу, вивчають англійську мову. Під час навчання студенти мають можливість пройти стажування в тій країні, мову якої вони вивчають.
Випускники отримують всебічну практичну та теоретичну підготовку, що дозволяє їм працювати викладачами, перекладачами, співробітниками іноземних представництв і консульств, а також займатися науково-дослідницькою діяльністю. Випускники кафедри отримують ступінь бакалавра філології і можуть продовжити навчання в магістратурі.

Магістратура

Кафедра здійснює щорічний прийом студентів до магістратури зі спеціальності «Філологія» за освітньо-професійними програмами «Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство» на основі ступеня бакалавра цих трьох мов.
Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці (3 семестри)  і відбувається відповідно до розкладу занять. Програма «Сучасні філологічні студії: лінгвістика та перекладознавство» спрямована на вдосконалення знань в філології, а також розширення кругозору в лінгвістичних та суміжних гуманітарних дисциплінах. Важливе місце в ній займає навчання як письмового, так і усного перекладу.
Значну частину навчання в магістратурі присвячено написанню наукового дослідження - магістерської дисертації (дипломної роботи магістра філології).
За роки існування кафедри під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено та захищено понад 150 кандидатських дисертацій, 10 докторських дисертацій. Кожного року на кафедрі захищається понад 20 дипломних робіт магістрів.

 

 

Завідувач

Завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова – д.ф.н., проф. Стеріополо Олена Іванівна

О.І. Стеріополо як науковець і фахівець вищої кваліфікації читає лекції з проблем теоретичної фонетики та фонології, загального та порівняльного мовознавства, історії лінгвістичних учень, теоретичних засад перекладу не лише на факультеті германської філології КНЛУ, а й   в інших вищих навчальних закладах України та за її межами (Одеський національний університеті ім. І. Мечникова, Ужгородський національний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Берлінський університет ім. В. Гумбольдта).
О.І. Стеріополо є автором підручника "Теоретичні засади фонетики німецької мови", який давно вважається настільною книгою студентів у всіх ВНЗ України. Нещодавно, у 2018 році вийшов із друку підручник "Phonetik und Phonologie des Deutschen", головну рису якого складають зіставні фонетико-фонологічні характеристики німецької і української мов. Олена Іванівна тричі була стипендіатом ДААД (Німецької академічної служби обміну фахівцями 1993; 2005; 2011 р.р).
Олена Іванівна заснувала наукову школу експериментальної фонетики і фонології в Україні. Вона створила в КНЛУ лабораторію експериментальної фонетики, технічною базою якої користувалися аспіранти і докторанти з усієї України.. Під її керівництвом підготовлено і захищено одну докторську та 17 кандидатських дисертацій.
Значну увагу в своїй науковій діяльності О.І. Стеріополо приділяє пропагуванню української мови в Європі і США через її опис з позицій Міжнародної фонетичної асоціації (МФА), що є новітнім для сучасної української мови і про що докладно йдеться у статті " Ukrainian", надруковану в науковометричному виданні Scopus "International Phonetik Association у 2017 році в м.Кембридж (США) (с.1-9).
Завідувач кафедри опублікувала понад 150 наукових праць, серед яких наукові статті, видані в Україні та за її межами (у Німеччині, Польщі, Греції, Італії, Норвегії, Японії, Росії, США, Білорусі), рецензії на 8 монографій та 12 посібників і підручників і є активним учасником міжнародних науково-дослідних конференцій, засідань Спілки германістів України, наукового життя провідних університетів України та Німеччини.
О.І.Стеріополо є членом Товариства прикладної лінгвістики Європи, членом Міжнародної спілки германістів (IDV), а також майже 7 років очолювала Спілку германістів вищої школи України, виконує обов’язки головного редактора збірника Спілки германістів вищої школи України «Germanistik in der Ukraine» і є членом редколегій 7 наукових збірників.

 

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1.    д.ф.н., проф. Васько Роман Володимирович   
2.    д.ф.н., проф. Сєрякова Ірина Іванівна   
3.    д.ф.н., проф. Перебейнос Валентина Ісидорівна   
4.    д.ф.н., проф.Черхава Олеся Олегівна    
5.    к.ф.н., проф. Волкова Лідія Михайлівна   
6.    к.ф.н., доц. Мойсеєнко Ірина Павлівна    
7.    к.ф.н., доц. Алексієвець Оксана Миколаївна   
8.    к.ф.н., доц. Березенко Вікторія Миколаївна   
9.    к.ф.н., доц. Берта Елеонора Тіборівна   
10.    к.ф.н., доц. Гнезділова Ярослава Володимирівна   
11.    к.псих.н., доц. Коломієць Валентина Олексіївна   
12.    к.ф.н., доц. Кучер Ігор Анатолійович   
13.    к.ф.н., доц. Мусієнко Юлія Анатоліївна   
14.    к.пед.н. доц. Соколець Ірина Іллівна   
15.    к.ф.н., доц. Субота Сергій Володимирович   
16.    к.ф.н., доц. Черненко Ольга Віталіївна   
17.    к.ф.н., доц. Шнуровська Любов Василівна
18.    доц. Сабо Ольга Анатоліївна
19.    викл. Богнар Гергей
19.    викл. Кіпень Анастасія Олександрівна   
20.    викл. Майборода Валерія Костянтинівна   

За сумісництвом

21. д.ф.н., проф. Корольова Алла Валер’янівна
22. к.ф.н., доц. Пініч Ірина Петрівна

 

 

Перелік навчальних дисциплін
кафедри германської і фіно-угорської філології 2019 – 2020 н. р.

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

І КУРС
Практика усного і писемного мовлення угорської мови
Практика усного і писемного мовлення фінської мови
Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
Практична граматика англійської мови
 
ІІ КУРС
Практика усного і писемного мовлення угорської мови
Практика усного і писемного мовлення фінської мови
Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
Вступ до германської філології
Вступ до фіно-угорського мовознавства
Готська мова
Практична граматика англійської мови
Практична граматика нідерландської мови
Практична граматика фінської мови
Практична граматика угорської мови
Практичний курс перекладу угорської мови
Практичний курс перекладу нідерландської мови
Практичний курс перекладу фінської мови

ІІІ КУРС
Практика усного і писемного мовлення угорської мови
Практика усного і писемного мовлення фінської мови
Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
Практична граматика англійської мови
Практична граматика нідерландської мови
Практична граматика фінської мови
Практична граматика угорської мови
Теоретична фонетика англійської мови
Теоретична фонетика німецької мови
Теоретична фонетика угорської мови
Теоретична фонетика нідерландської мови
Теоретична фонетика фінської мови
Історія англійської мови
Історія угорської мови
Історія нідерландської мови
Історія фінської мови
Лексикологія угорської мови
Лексикологія нідерландської мови
Лексикологія фінської мови
Теорія і практика перекладу фінської мови
Теорія і практика перекладу угорської мови
Теорія і практика перекладу нідерландської мови

IV КУРС
Практика усного і писемного мовлення угорської мови
Практика усного і писемного мовлення фінської мови
Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
Теоретична граматика англійської мови
Теоретична граматика угорської мови
Теоретична граматика фінської мови
Теоретична граматика нідерландської мови
Лінгвокраїнознавство
Стилістика угорської мови
Стилістика фінської мови
Стилістика нідерландської мови
Практичний курс перекладу угорської мови
Практичний курс перекладу нідерландської мови
Практичний курс перекладу фінської мови

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

І КУРС
Культура усного і писемного мовлення угорської мови
Культура усного і писемного мовлення фінської мови
Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

ІІ КУРС
Культура усного і писемного мовлення угорської мови
Культура усного і писемного мовлення фінської мови
Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови

 

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ:

1. "Сучасна німецька вимова та її реалізація в різних комунікативних ситуаціях" (проф. Стеріополо О. І.)
2. "Зіставний аналіз фразеологічних систем угорської та української мов" (доц. Берта Е. Т.)
3. "Художній переклад в угорсько-українській філологічній традиції" (викл. Кіпень А. О.).
4. "Порівняльна типологія української та угорської мов" (викл. Кіпень А. О.).
5. "Порівняльна характеристика розмовної і літературної фінської мови" (доц. Кучер І. А.).
6. "Особливості діалектів фінської мови" (доц. Кучер І. А.).
7. "Розвиток нідерландської мови у період «Золотого віку»" (викл. Майборода В. К.).
8. "Особливості вживання прикметників у сучасній нідерландській мові" (викл. Майборода В. К.).
9. "Прагматика невербальної комунікації" (проф. Сєрякова І. І.).
10. "Емоційна комунікація у полікультурних дискурсивних практиках" (доц. Пініч І. П.).
11. "Дискурсивний аналіз службових одиниць сучасної англійської мови" (проф. Волкова Л. М.).


Публікації кафедри за останні 5 років >>

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету германської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти