Кафедра іноземних мов

 

Кафедра іноземних мов створена у 2010 році.

 

Завідувач кафедри

Васильчук Людмила Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність: мова та література (німецька та англійська мови). З 2001 по 2007 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ та у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Німецькі фразеологізми-деривати в лексикографічній інтерпретації» (науковий керівник канд. філол. наук, професор Гаврись В. І.).

Вчене звання доцента кафедри німецької філології присвоєно у 2012 році.

Основні навчальні курси, які веде:
Німецька мова як перша іноземна; німецька мова як друга іноземна; теорія і практика послідовного перекладу (перша іноземна мова, німецька), зіставна лексикологія німецької та української мов, керує курсовими та дипломними роботами.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Лук’янець Мирослава Геннадіївна – кандидат філологічних наук, доцент
Парфенова Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Слаба Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Сотников Андрій В’ячеславович – кандидат філологічних наук, доцент  
Бабаш Галина Анатоліївна – старший викладач  
Богданова Тетяна Георгіївна – старший викладач
Василенко Олена Борисівна – старший викладач
Гранський Олександр Іванович – старший викладач
Коломієць Ірина Олександрівна – старший викладач
Малиновська Ірина Анатоліївна – старший викладач
Падалко Ярослава Василівна – старший викладач
Янчук Олена Володимирівна – старший викладач  
Замкова Лілія Василівна – викладач
Кузьмицька Маргарита Олександрівна – викладач

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри...

 

Освітня діяльність

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання другої іноземної мови (англійської / німецької) на факультеті слов’янської філології для спеціальностей  Філологія (Мова і література (російська) та Переклад (російська) та  англійської і другої іноземної мов (німецької, іспанської) на факультеті туризму, бізнесу і психології для спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг» і «Право». Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

 

Дисципліни кафедри

Ділова англійська мова
Англійська мова (як перша іноземна)
Англійська мова (як друга іноземна)
Німецька мова (як друга іноземна)
Іспанська мова (як друга іноземна)
Методика викладання іноземної мови і літератури у вищій школі
Практичний курс перекладу
Усний двосторонній переклад
Перекладацька практика з російської мови

 

Наукова діяльність

Колективна кафедральна тема: «Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний та методологічний аспекти». Teма затверджена рішенням кафедри іноземних мов, протокол № 1 від 3.09.2015 року і розрахована на 5 років.

Основні напрями наукової роботи кафедри включають:

  • проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація результатів досліджень у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників;
  • залучення студентів до науково-дослідної роботи, до їх участі у науково-практичних конференціях, керівництво курсовими та магістерськими роботами;
  • підготовка та проведення мовних олімпіад.

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 1005
тел.: +38 (044) 522-89-98
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://forlangtranslation.knlu.edu.ua/

Кафедра иностранных языков

 

Кафедра иностранных языков создана в 2010 году.

 

Заведующая кафедрой

Васильчук Людмила Федоровна – кандидат филологических наук, доцент.

В 1999 году окончила Киевский национальный лингвистический университет, специальность: язык и литература (немецкий и английский языки). С 2001 по 2007 год училась в аспирантуре КНЛУ и в 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Немецкие фразеологизмы-дериваты в лексикографической интерпретации» (научный руководитель канд. филол. наук, профессор Гаврись В. И.).

Ученое звание доцента кафедры немецкой филологии присвоено в 2012 году.

Основные учебные курсы, которые ведет:
Немецкий язык как первый иностранный; немецкий язык как второй иностранный; теория и практика последовательного перевода (первый иностранный язык, немецкий), сравнительная лексикология немецкого и украинского языков, руководит курсовыми и дипломными работами.

 

Научно-педагогический состав кафедры

Лукьянец Мирослава Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент
Парфенова Лариса Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент
Слабая Оксана Владимировна – кандидат филологических наук, доцент
Сотников Андрей Вячеславович – кандидат филологических наук, доцент  
Бабаш Галина Анатольевна – старший преподаватель
Богданова Татьяна Георгиевна – старший преподаватель
Василенко Елена Борисовна – старший преподаватель
Гранский Александр Иванович – старший преподаватель
Коломиец Ирина Александровна – старший преподаватель
Малиновская Ирина Анатольевна – старший преподаватель
Падалко Ярослава Васильевна – старший преподаватель
Янчук Елена Владимировна – старший преподаватель
Замкова Лилия Васильевна – преподаватель
Кузьмицкая Маргарита Александровна – преподаватель

Публикации научно-педагоческого состава кафедры...

 

Образовательная деятельность

Кафедра иностранных языков обеспечивает преподавание второго иностранного языка (английского / немецкого) на факультете славянской филологии для специальностей Филология (Язык и литература (русский) и перевод (русский), а также английский как первый и вторые иностранные языки (немецкий, испанский) на факультете экономики и права для специальностей «Менеджмент», «Маркетинг» и «Право». Деятельность кафедры направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов степеней высшего образования «Бакалавр» и «Магистр» в соответствии с требованиями Министерства образования и науки Украины.

 

Дисциплины

Деловой английский язык
Английский язык (как первый иностранный)
Английский язык (как второй иностранный)
Немецкий язык (как второй иностранный)
Испанский язык (как второй иностранный)
Методика преподавания иностранного языка и литературы в высшей школе
Практический курс перевода
Устный двусторонний перевод
Переводческая практика по русскому языку

 

Научная деятельность

Коллективная кафедральная тема: «Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное преподавание иностранных языков: лингвистический и методологический аспекты». Тема утверждена решением кафедры иностранных языков, протокол № 1 от 3.09.2015 года и рассчитана на 5 лет.

Основные направления научной работы кафедры:

  • проведение преподавателями кафедры научных исследований в рамках коллективной научно-исследовательской теми и апробация результатов этих исследований на научно-практических конференциях, публикация результатов исследований в форме научных статей, тезисов докладов, учебных пособий и учебников;
  • приобщение студентов к научно-исследовательской работе, к их участию в научно-практических конференциях, руководство курсовыми и магистерскими работами;
  • подготовка и проведение олимпиад по иностранным языкам (английский, немецкий и испанский).

 

КОНТАКТЫ

03680, Украина
ГСП, г. Киев-150,
ул. Лабораторная, 5/17 (корпус № 3), комн. 1005
тел.: +38 (044) 522-89-98
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный веб-сайт кафедры: http://forlangtranslation.knlu.edu.ua/

Department of Foreign Languages

 

Department of Foreign Languages was established in 2010.

 

Head of the Department

Ludmila F. Vasylchuk, associate professor, PhD

 

Staff

Myroslava G. Lukyanets, associate professor, PhD
Larisa V. Parfenova, associate professor, PhD
Oksana V. Slaba, associate professor, PhD
Andriy V. Sotnykov, associate professor, PhD
Halyna A. Babash, senior teacher
Tatyana G. Bogdanova, senior teacher
Olena B. Vasylenko, senior teacher
Olexandr I. Granskiy, senior teacher
Iryna O. Kolomiyets, senior teacher
Iryna A. Malynovska, senior teacher
Yaroslava V. Padalko, teacher  
Olena V. Yanchuk, senior teacher
Lilia V. Zamkova, teacher
Marharyta O. Kuzmytska, teacher

Published papers of the Department’s stuff...

 

Educational activities

The Department provides the teaching of the second foreign language (English/German) for the Faculty of Slavic Philology (specialties Philology (Language and Literature) and Translation (Russian), as well as English and the second foreign language’s teaching (German, Spanish) for the Faculty of Economics and Law (specialties “Management”, “Marketing” and “Law”). The department’s activity is aimed at highly qualified specialists’ training (Master’s and Bachelor’s degrees) in compliance with the Ministry for Education and Science of Ukraine’s requirements.   

 

Subjects

Business English (as the first FL)
English (as the first FL)
English (as the second FL)
German (as the second FL)
Spanish (as the second FL)
Foreign Language Teaching Methodology in the Higher School
Practical Course of Translation
Two-way Oral Interpretation
The Russian Language Translation Practicum

 

Scientific activities

Collective Department topic: “Cross-Cultural Communication and Professional Oriented Foreign Languages Teaching: Linguistic and Methodological Aspects”.  It was approved by the Department’s meeting, minutes #1 from 03.09.2015 and is meant to be fulfilled within the 5 years’ term.

The Department’s main scientific activities trends are the following:

  • Scientific researches  (within the collective topic’s frameworks) carrying out and the obtained  results approbation on the part of the Department staff on scientific-practical conferences,  scientific articles, reports, guidelines and  textbooks’ publication.
  • Participation of students in scientific and research activities, scientific conferences as well; supervision of term papers and Master Theses.
  • Language contests’ preparation and carrying out.

 

Contacts

5/17 Laboratorna St., Building III, Room 1005
Kyiv-150, Ukraine, 03680
tel.: +38 (044) 522-89-98
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
http://forlangtranslation.knlu.edu.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти