Нормативно-правова база забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ, 
ЩО РЕГУЛЮЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ І ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

• Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

• Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text 

• Стандарти та рекомендації забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015) https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

• Національний стандарт України «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 9001:2015 https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf

 

ДОКУМЕНТИ НАЗЯВО ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

• Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (чинне) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text 

• Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Рекомендації-щодо-застосування-критеріїв-оцінювання-якості-ОП.pdf 

• Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Рекомендації-стосовно-акредитації-PhD-програм.pdf 

• Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Рекомендації-ЗВО-система-забезпечення-академічної-доброчесності.pdf

• Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти) https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Порадник-для-ЗВО-ост.pdf 

 

НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА КНЛУ
З ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ І ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Стратегія розвитку Київського національного лінгвістичного університету на 2021–2025 рр. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB8nVMUKFnhsxQ4&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2129934&parId=68696B3E65309B90%2122973&o=OneUp 

• Програма забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHnxBeY7spW7R14&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2123032&parId=68696B3E65309B90%2120456&o=OneUp 

• Положення про Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Київського національного лінгвістичного університету https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFFuXEK%2DnVo8fVM&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2130638&parId=68696B3E65309B90%2129930&o=OneUp 

• Проєкт Положення про організацію освітнього процесу в Університеті https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=68696B3E65309B90!30765&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABNg8x2RFqK_w7E Положення про організацію освітнього процесу в Університеті (затверджене) https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABr56n2Y%2DWkDLMc&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2122917&parId=68696B3E65309B90%2120456&o=OneUp 

• Положення про дуальну форму здобуття освіти в Київському національному лінгвістичному університеті https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABUVwh2M6MqtZK0&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2130639&parId=68696B3E65309B90%2129930&o=OneUp 

• Положення про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково-педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті (зі змінами, внесеними рішенням вченої ради КНЛУ від 17 травня 2021 р., протокол № 20 https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJ3KCIFatJJZNcw&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2129935&parId=68696B3E65309B90%2129930&o=OneUp 

• Положення про Центр психологічного консультування https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJI0II3FgdJM5PU&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2130680&parId=68696B3E65309B90%2129930&o=OneUp 

• Положення про порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітніх програм у Київському національному лінгвістичному університеті (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти) https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAsBgSJBkXGP16A&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2123033&parId=68696B3E65309B90%2120456&o=OneUp 

• Положення про порядок визнання в КНЛУ результатів навчання, здобутих студентами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти шляхом неформальної та/або інформальної освіти https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANnCk1QumVChBZg&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2130360&parId=68696B3E65309B90%2120456&o=OneUp 

• Стратегія інтернаціоналізації Київського національного лінгвістичного університету https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACVIlFjKh6cLjwM&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2123035&parId=68696B3E65309B90%2120456&o=OneUp 

• Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського національного лінгвістичного університету https://onedrive.live.com/?authkey=%21AArpFds0SFm6rY8&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2123038&parId=68696B3E65309B90%2120456&o=OneUp 

• Положення про Індивідуальний навчальний план студента Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти) https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJsb1rZtQ0fV9CU&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2123235&parId=68696B3E65309B90%2122947&o=OneUp

• Положення про порядок обрання вибіркових дисциплін студентами Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти) https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAy99iUARQNzdDs&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2129936&parId=68696B3E65309B90%2129930&o=OneUp 

• Положення про Освітнього омбудсмена Київського національного лінгвістичного університету https://onedrive.live.com/?authkey=%21APd2oCcO1ZYqDms&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2130292&parId=68696B3E65309B90%2129930&o=OneUp 

• Положення про атестацію педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADxwNXH4pQA860s&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2122975&parId=68696B3E65309B90%2120456&o=OneUp 

 

НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КНЛУ

• Наказ № 240-о від 07.05.2021 р. Про подання звітів щодо відповідності освітньої діяльності факультетів окремим підкритеріям оцінювання якості освітніх програм. (Файл 07)

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти