СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ

На секції педагогіки працюють 5 науково-педагогічних працівників, зокрема 2 доктори наук, професори, 3 кандидати педагогічних наук, доценти.

1.

Кудіна В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач секції.

 

Коло наукових інтересів – дидактика загальної середньої і вищої освіти.

Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано 136 наукових праць, з них – один словник для іноземних студентів, 7 підручників, близько 60 робіт навчально-методичного характеру. За останні 5 років опубліковано більше 30 праць.

Розвиток наукової школи   під керівництвом захищено 1 дисертацію РНD з педагогічних наук.

Педагогічна діяльність. Викладає курси лекцій з Педагогіки, Педагогіки і психології вищої школи, Педагогіки успішної особистості, Педагогічної творчості, Виховних систем і технологій.

Громадська діяльність. Експерт експертної комісії із зарубіжної літератури МОН України.

 

2.

Матвієнко О. В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

 

Коло наукових інтересів – порівняльна педагогіка, історія педагогіки, педагогічна освіта.

Найважливіші наукові результати – запровадження інноваційних підходів до компаративних досліджень проблем підготовки вчителів й зокрема вчителів іноземних мов.

Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано 139 наукових праць із теоретичних проблем порівняльної педагогіки, гендерного права, освіти та виховання.

Впровадження результатів наукового пошуку. Член двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті та Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Розвиток наукової школи –  під керівництвом і консультуванням захищено 4 кандидатських і одна докторська дисертації.

Педагогічна діяльність. Читає курс лекцій з Порівняльної педагогіки,  Педагогіки, Розвитку систем освіти у країнах ЄС.

Почесні звання, наукові і державні нагороди. Почесне звання «Заслужений працівник освіти» (2012).

 

3.

Волярська О. С. – доктор педагогічних наук, професор.

 

Коло наукових інтересів – теорія і практика навчання різних категорій дорослого населення, організаційно-методичне забезпечення створення і функціонування центрів освіти дорослих в Україні, підготовка педагогічного персоналу для сфери світи дорослих, розвиток педагогічних систем.

Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано 116 робіт, з них 75 наукового та 12 навчально-методичного характеру, зокрема 1 публікація у наукометрічній базі даних Web of Science, 33 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України; за останні п’ять років опубліковано 23 праці, з них 13 наукових та 4 навчально-методичного характеру.

Впровадження результатів наукового пошуку. Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Розвиток наукової школи. Під керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації з педагогічних наук.

Педагогічна діяльність. Читає курс лекцій з Педагогіки і психології вищої школи,  Педагогіки, Етики і психології педагогічної діяльності.

Громадська діяльність. Член Громадської Спілки «Українська асоціація освіти дорослих».

 

4.

Соловей М. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної роботи.

 

Коло наукових інтересів – система виховання у закладі вищої освіти, система виховання ціннісних ставлення у студентів.

Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано близько 120 наукових праць.

Педагогічна діяльність. Викладає курс Педагогіка і психологія вищої школи,  Педагогіка, Виховні системи і технології.

Почесні звання, наукові і державні нагороди. Почесне звання «Заслужений працівник освіти».

 

5.

Чернуха А. М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Коло наукових інтересів – професійно-педагогічна майстерність учителя.

Педагогічна діяльність. Викладає курс Дидактика і теорія виховання, Професійно-педагогічна культура майбутнього вчителя.

 

Навчальні дисципліни, що викладаються

науково-педагогічними працівниками секції педагогіки 


Бакалаврат
 

Нормативні дисципліни

ІІ курс

 

Педагогіка (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта) – доцент Кудіна В. В., доцент Волярська О. С., доцент Соловей М. І.

 

 

ІІІ курс

 

 

Педагогіка (для здобувачів вищої освіти – іноземних громадян спеціальності 035 Філологія – доцент Чернуха А. М.)

Вибіркові дисципліни

Педагогіка успішної особистості – доцент Кудіна В. В.

 

Сучасні виховні системи і технології – доцент Кудіна В. В., доцент Соловей М. І., професор Матвієнко О. В., доцент Чернуха А. М.

 

Професійно-педагогічна культура майбутнього вчителя – доцент Чернуха А. М.

 

Менеджмент освіти – доцент Волярська О. С.

 

Історія педагогічної думки і освіти в Україні – професор Матвієнко О. В.

 

Дидактика і теорія виховання – доцент Чернуха А. М.
Сучасні технології освіти і виховання – доцент Чернуха А. М.


Магістратура

Нормативні дисципліни

І курс

 

1.   Педагогіка і психологія вищої школи (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, 035 Філологія, 053 Психологія, 242 Туризм) – доцент Волярська О. С., доцент Кудіна В. В., доцент Чернуха А. М., доцент Соловей М. І.

2.   Педагогіка і психологія вищої школи (для здобувачів вищої освіти – іноземних громадян спеціальності 035 Філологія ) – доцент Чернуха А. М.

3.  Порівняльна педагогіка (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта) – професор Матвієнко О. В.

 

Вибіркові дисципліни

І курс

 

1.  Розвиток систем освіти у країнах ЄС – професор Матвієнко О. В.

2.       Педагогічна творчість – доцент Кудіна В. В.

 

Аспірантура і докторантура

 

Вибіркові дисципліни

1.   Етика і психологія педагогічної діяльності – доцент Волярська О. С.

 

2.  Тенденції розвитку вищої освітим в Україні – доцент Волярська О. С.

 

Навчальний контент

Лекція № 5. Зміст загальної середньої освіти

Підручники і Модельні програми

Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи з педагогіки

 

Підсумковий контроль

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни за вибором «Сучасні виховні системи і технології»

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни «Педагогіка»

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи»

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни «Порівняльна педагогіка» та навчальної дисципліни за вибором «Розвиток освітніх систем у країнах Європейського Союзу»

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами спеціальності 014 Середня освіта

 

Кафедра педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Історія кафедри

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій заснована 1 вересня 2015 р. внаслідок об’єднання двох кафедр: кафедри методики викладання іноземних мов (КМВІМ) і кафедри інформаційних технологій (КІТ).

КМВІМ була створена у 1963 році. Засновником кафедри та її завідувачем у період з 1963 до 1985 р. був доктор педагогічних наук, професор Михайло Васильович Ляховицький. З 1985 по 1990 р. кафедрою завідував доктор педагогічних наук, професор Вольф Абрамович Бухбіндер, з 1990 по 2015 р. – доктор педагогічних наук, професор Софія Юріївна Ніколаєва, а з 25 лютого 2020 р. – доктор педагогічних наук, професор Валентина Василівна Черниш (профіль в Google Академії).

КІТ була створена в 1973 році як кафедра засобів навчання та програмування, пізніше – як кафедра обчислювальної техніки, інформатики і методики застосування технічних засобів навчання, кафедра інформатики та комп'ютерних технологій. У різні роки кафедру очолювали професори Чекаль Г. С., Сердюков П. І., Провотар О. І., Партико З. В. Останні роки завідувачем кафедри була доктор педагогічних наук, професор Тамара Іванівна Коваль.

З 1 вересня 2015 р. по 25 лютого 2020 р. кафедру методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій очолювала Софія Юріївна Ніколаєва – доктор педагогічних наук, професор; Заслужений працівник народної освіти України; відмінник освіти України;  почесний доктор КНЛУ; голова спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  педагогічних наук та доктора філософії за спеціалізаціями:  загальна педагогіка та історія педагогіки;  теорія та методика навчання: германські мови; теорія та методика навчання: романські мови; головний редактор "Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія" (1998 – 2017); головний редактор науково-методичного журналу "Іноземні мови" (1995 – 2017); член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України. У 1998 році нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

З 25 лютого 2020 р. кафедру методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій очолила Валентина Василівна Черниш – доктор педагогічних наук, професор; член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  педагогічних наук та доктора філософії за спеціалізаціями:  загальна педагогіка та історія педагогіки;  теорія та методика навчання: германські мови; теорія та методика навчання: романські мови; заступник головного редактора "Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія" (2019 – 2020); головний редактор науково-методичного журналу "Іноземні мови" (2020 – по теперішній час).

 

Кафедра складається з трьох секцій: секції педагогіки, методики викладання іноземних мов (МВІМ) і секції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Профіль в Google Академії кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=FJ5wcZUAAAAJ&hl=ukКОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 126 і 128
тел. +38 (044) 529-83-26

e-mail секції МВІМ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт секції МВІМ: http://methods.knlu.edu.ua/

Секція педагогіки: https://knlu.edu.ua/struktura/faculties/...

e-mail секції ІКТ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт секції ІКТ: http://base.knlu.edu.ua/

Read more...

Вибіркові дисципліни факультету романської філології і перекладу

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету романської філології і перекладу

Розклад
заліково-екзаменаційної сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти