Кафедра фонетики і практики англійської мови

Історія

Кафедра була заснована в 1967 році з метою подальшої спеціалізації навчального процесу, впровадження комунікативного підходу до формування мовних компетенцій студентів II-го та III-го курсів факультету англійської мови. Першим завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Передерій Тетяна Андріанівна. Згодом її справу продовжили кандидат філологічних наук, доцент Покровська Галина Олександрівна та кандидат філологічних наук, доцент Кривошеєв Олег Володимирович, який, починаючи з 1981 року, майже чверть століття очолював навчальну, методичну та наукову роботу викладачів кафедри. Традиції, започатковані цими талановитими мовознавцями й педагогами, продовжує кандидат філологічних наук, доцент Морякіна Ірина Анатоліївна, яка очолює кафедру з січня 2005 року.

Завідувач

Морякіна Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент від 2005р. завідувач кафедри фонетики  і практики англійської мови (у 2011-2015р.р. кафедри англійської філології) Київського національного лінгвістичного університету у 1990р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов по спеціальності "Англійська мова та друга іноземна (французька)" у 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Мовна особистість англійців в художній прозі Дж. Голсуорсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів форсайтівського циклу).

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
завідувача кафедри фонетики і практики англійської мови
Морякіної Ірини Анатоліївни

1.    Фоностилістичні засоби емотивності передвиборчих промов Г.Клінтон 2015-16 рр.. / І.А. Морякіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 1 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016. – С.236-238.
2.    Наративні техніки та композиційні прийоми створення енігматичності в романі Д. Брауна «Код да Вінчі» . – К. 2015. 
3.    Образ Британської королівської родини в англомовних медія: лінгвостилістичний аналіз // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (19–21березня 2014) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К: Вид. центр КНЛУ, 2014. –          С. 283-285.
4.    English Phonetics Through Practice: навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів ІІ-го курсу факультетів і інститутів іноземних мов / І.А. Морякіна, Т.С. Ставицька. – К: КНЛУ. – 2012. – 180 с.
5.    Концепти ФЕМІНІНІСТЬ та  МАСКУЛІННІСТЬ в рекламних оголошеннях чоловічих та жіночих глянцевих журналів. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  [“Україна і світ: діалог мов і культур”], (КНЛУ, 30 березня – 1 квітня  2011 р. – С.148-149.)
6.    You are Welcome to Be Self-Taught: навчальний посібник з англійської мови для студентів гуманітарних ВНЗ / А.Й. Гордєєва, І.А. Морякіна, М.Г. Сивкова.  –  Київ: Ленвіт, 2008. – 159 с.
7.    Гендерні ознаки політичного дискурсу Г.Клінтон: семантико-когнітивний, стилістичний та комунікативно-прагматичний аспекти // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій:  матеріали науково-практичної конференції 2-4 квітня 2008 р. – Київ: КНЛУ, 2008. – С. 170-172. 
8.    Образи неживої природи у мовній картині світу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу). Мова, культура й освіта в сучасному світі: збірник наук. праць до 90-річчя д-ра філол.наук. проф. Романовського О.К. – К.: КНЛУ, 2008. – С.162-168.
9.    Власні назви в романі Дж. Роулінг “Гарі Потер та філософський камінь”: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти /  Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – Вип.17. –  К.: КНЛУ. – 2006. –    С. 242-247.
10.    Поліглосія в дискурсі англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі).  // Тези доповідей наукової конференції “60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє”: 22-23 лютого, Київ: КНЛУ. – 2006. – С. 9-10. 
11.    Метафоричні образи війни як гендерна ознака мовної картини світу англійців (на матеріалі романів Дж.Голсуорсі. форсайтівсткого циклу). // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики:   Зб. наук. праць. –  Вип. 10. – К.: КНУ   ім. Т.Г. Шевченка, 2006. – С. 222-226.
12.    Афективна стратегія в персонажному дискурсі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі. / Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2006. – С. 161-167.
13.    Когнітивні характеристики мовної особистості: Джоліон Форсайт старший. / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного університету. LINGUAPAX VIII. Філологія. Педагогіка. Психологія. Випуск 10. – 2005. – С. 123-128.
14.    Мовна особистість у художній прозі Дж. Голсуорсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів форсайтівського циклу): дис. канд. філол. наук.: 10.02.04/ Ірина Анатоліївна Морякіна. Київ, 2005. – 233  с.
15.    Характеристика прагматикону мовного колективу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі)/ Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – 2004. – № 636. – С. 94-99. 
16.    Семантичний, структурний та функціональний підходи до аналізу концептуальної метафори в романах форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі./ Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: КНЛУ, 2003. – С. 70-77.
17.    Метафоричні образи літератури та мистецтва як соціокультурні ознаки мовної картини світу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі) / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. –  2003. –   Т.6, №2. – С. 152-159.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1.    Алімова Анна Юріївна – викладач
2.    Бідная Ольга Георгіївна – ст. викладач
3.    Богун Світлана Володимирівна – викладач
4.    Василенко Дмитро Володимирович – к.ф.н., доцент
5.    Горькава Надія Олексіївна – викладач
6.    Грабовська Інна Вікторівна – к.ф.н., ст. викладач
7.    Друченко Георгій Олександрович – ст. викладач
8.    Іванчук Василь Васильович – ст. викладач
9.    Камишникова Олеся Павлівна – викладач
10.    Кириченко Тетяна Сергіївна – викладач
11.    Клезь Катерина Олександрівна – викладач
12.    Князева Лариса Віталіївна – викладач
13.    Кузін Сергій Валерійович – викладач
14.    Кучерина Олена Володимирівна – ст. викладач
15.    Львова Надія Леонідівна – к.ф.н., доцент
16.    Максименко Юлія Валеріївна – к.ф.н., викладач
17.    Несвіт Алла Миколаївна – викладач
18.    Семилітко Інна Олександрівна – викладач
19.    Сивкова Марина Гаврилівна – ст. викладач
20.    Ставицька Тетяна Єфремівна – к.ф.н., доцент
21.    Таран Ірина Миколаївна – ст. викладач
22.    Чигринець Ольга Володимирівна – викладач
23.    Юровських Катерина Андріївна – викладач
24.    Янішевська Зоя Вікторівна – к.п.н., доцент
25.    Яремко Дмитро Павлович – ст. викладач

 

Публікації за останні 5 років:

1.   Алімова Анна Юріївна – викладач
•    Linguistic and Extralinguistic Means of Expressing Jealousy in Modern English Novels / Г.Ю. Алімова // Україна і світ: діалог мова та культур: Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції (30 березня – 1 квітня 2016 р.), Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2016. ¬– С. 482¬-484.
2.   Бідная Ольга Георгіївна – ст. викладач
•    Bidnaya O. G., Syvkova M. G. Enjoy Your Reading. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів вищих мовних навчальних закладів. – К: КНЛУ, 2013. – 121 с.
•    Bidnaya O. G.,Taran I. M. Phrasal Verbs-in-Use ("Вживаємо фразові дієслова"). Навчальний практикум для студентів другого курсу факультету англійської мови  К: КНЛУ, 2012. – 130 с.
•    Bidnaya O. G.,Taran I. M. Watch and Learn: Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів молодших курсів із відеофільмами.  –   К.: КНЛУ, 2011. –  130 с.
•    “Enjoy Your Reading” / О.Г. Бідная, М.Г. Сивкова // навчальний посібник з домашнього читання для студентів вищих навчальних закладів  – К: Ліра-К. – 2016. – 194 с.
•    Fairy Tales -  the Mine of Wisdom / О.Г. Бідная, І.М. Таран  // навчальний посібник з домашнього читання для студентів молодших курсів факультетів та інститутів іноземних мов за творами О.Уайльда – К: КНЛУ. – 2016. – 165 с. 
3.   Богун Світлана Володимирівна – викладач
4.   Бойцан Лариса Феодосіївна – к.ф.н., доцент
•    Boytsan L. F. The English Vocabulary : A Socio-Cultural Perspective: Навчальний посібник з лексикології англійської мови.  – К., 2011. – 206 с.
•    Лексичні засоби репрезентації концептуального простору в романах У.Фолкнера / Л. Ф. Бойцан // Здобутки та перспективи розвитку сучасного мово-знавства. – Київ : Національний технічний університет України. – 6 с.
•    Вербалізація ключових концептів у поезії В. Шекспіра: семантико-когнітивний аспект / Л. Ф. Бойцан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 1 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016.- С.28-29.
5.   Бондаренко Яна Олексіївна – к.ф.н., доцент
6.   Василенко Дмитро Володимирович – к.ф.н., доцент
•    Василенко Д. В. Військова лексика (War Words) / Д. В. Василенко. – Горлівка: ГДПІІМ, 2011. – 154 с. (Навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Лист № 1/11-881 від 02.02.2011).
•    Василенко Д. В. English Military Cryptonyms // Наукові записки. Філологічні науки. Випуск  95 (2). – Кіровоград: КДПУ. – 2011. – С. 49-52.
•    Концептуальні метафори у сфері англомовної військової лексики. – Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 29. – Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2012. – С. 36-39.
•    Військова зброя та способи її вербалізації в англомовній науковій фантастиці // Наукові записки. Філологічні науки. Випуск 115. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – С. 84-87.
•    Арабські запозичення в сучасній англійській мові. Серія “Філологічна”. Випуск 39. – Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2013. – С. 10-12.
•    Розвиток англомовної військової термінології під впливом новітніх інформаційних технологій. – Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 129. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 355-358.
•    Political Metaphoric Allusion // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог, 2015. - Вип. 51. – С. 132-134.
•    Англомовні військові терміни із словотворчим формантом CYBER: утворення і функціонування./ Д.В. Василенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 1 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016.- С.44-46
•    Комп’ютерні лексичні іновації  у сучасній англійській мові / Д.В. Василенко // Наукові записки. Випуск 146. – Серія «Філологічні науки». – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С.263-266.
7.   Горькава Надія Олексіївна – викладач
8.   Грабовська Інна Вікторівна – к.ф.н., ст. викладач
•    Грабовська І. В. Верифікативні питальні речення / І. В. Грабовська // Матеріали XI наукової конференції [“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю], (Харків, 3 лют. 2012) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.64–66.
•    Грабовська І. В. Лінгвістичні параметри метакомунікації у фазі встановлення мовленнєвого контакту / І. В. Грабовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 13.– С. 139–143.
•    Грабовська І. В. Метакомунікативні питання як складник професійного дискурсу / І. В. Грабовська // Наукові записки. Філологічні науки. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – Кн. 1. – С. 60–65.
•    Грабовська І. В. Метакомунікативні питання як складова професійного дискурсу / І. В. Грабовська // Матеріали науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 берез. – 1 квіт. 2011) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 36–38.
•    Грабовська І. В. Метакомунікативний потенціал риторичних питань в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. – Вип. 19.– С. 141–146.
•    Грабовська І. В. Питання-повтори в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 438–442.
•    Грабовська І. В. Прагматичні типи метакомунікативних питань на стадії завершення мовленнєвого контакту / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної наукової конференції [“Перші Почепцовські читання”], (25 – 27 верес. 2013) / Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013.– С. 126–129.
•    Грабовська І. В. Регулятивний потенціал питань-привітань в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Слов’янський збірник : [зб. наук. праць]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 326–331.
•    Грабовська І. В. Регулятивна функція метакомунікативних питань-плеоназмів в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (03 – 05 квіт. 2013) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 77–78.
•    Грабовська І. В. Риторичні питання в англомовному діалогічному дискурсі: комунікативно-функціональний аспект / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (21 – 23 берез. 2012) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 67–69.
•    Грабовская И. В. Теоретические основания изучения метакоммуникативных вопросов в англоязычном диалогическом дискурсе / И. В. Грабовская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 7 (25). – Ч. 2. – С. 78–82.
•    Грабовська І. В. Питання vs. Питальне речення / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (19 – 21 берез. 2014) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 95–97.
•    Грабовська І. В. Мовленнєвий контакт як об’єкт лінгвістичних досліджень / І.В. Грабовська // Матеріали XIV наукової конференції [“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю], (Харків, 27 берез. 2015) / Мін-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-тет імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 41 – 43.
•    Грабовська І. В. Метакомунікативна функція перепитів у сучасному англомовному діалогічному дискурсі / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (01 – 03 квіт. 2015) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 83–85.
•    Грабовська І. В. Фатичний дискурс як тип метакомунікації / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 берез. – 01 квіт. 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016.
•    Грабовська І. В. Контактопідтримувальні метакомунікативні верифікаційні питання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі / І.В. Грабовська // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у Європейський простір»], (11 – 15 квіт. 2016) / Мін-во освіти і науки України, МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. – Миколаїв: МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО, 2016. – С. 24 – 28.
•    Грабовська І. В. Прагматика питальних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення»], (22 – 23 квіт. 2016) / Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 49-52.
•    Грабовська І. В. Регулятивна діяльність у діалогічному дискурсі: структурний і комунікативний аспекти / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Таврійські філологічні читання»], (20 – 21 трав. 2016) / Мін-во освіти і науки України, Херсонський державний ун-тет. – Херсон: Херсонський державний ун-тет, 2016.
9.   Друченко Георгій Олександрович – ст. викладач
10. Іванчук Василь Васильович – ст. викладач
•    English for the 3d Year Students /В.В. Іванчук // Практичний курс англійської мови для студентів ІІІ курсу факультетів та інститутів іноземних мов – К: КНЛУ. – 2016. – 264 с
11. Кириченко Тетяна Сергіївна – викладач
•    Кириченко Т. С. Перебивання як інтерактивне явище / Т. С. Кириченко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) [зб. наук. пр.]. — Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. — Вип. 130. — С. 267—270.
•    Кириченко Т. С. Трактування терміна "дискурс" у сучасній лінгвістиці / Т. С. Кириченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : [зб. наук. пр.] / [уклад. : Ковальчук І. В., Новоселецька С. В.]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. — Вип. 48. — С. 198—200.
•    Кириченко Т. С. Ґендерні особливості перебивання мовлення в гомогенних та гетерогенних комунікативних групах / Т. С. Кириченко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Педагогіка.  Психологія : [зб. наук. пр.]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 31. — C. 186—194.
•    Кириченко Т. С. Ґендерні особливості явища перебивання в процесі спілкування / Т. С. Кириченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. — Херсон: Вид. дім "Гельветика", 2015. — Вип. 14. — С. 156—158.
•    Кириченко Т. С. Динамічна модель перебивання в мовленнєвій інтеракції / Т. С. Кириченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — Вип. 73. — С. 69—73.
•    Кириченко Т. С. Когнітивна сутність перебивання мовлення /Т. С. Кириченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки : [наук. журнал]. — Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. — Вип. № 4 (82). — C. 49—55.
•    Кириченко Т. С. Когнітивні основи перебивання мовлення: теорія когнітивного дисонансу / Т. С. Кириченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Т. 18, № 2. — C. 77—83.
•    Кириченко Т. С. Кооперативні перебивання та їх різновиди у мовленнєвій інтеракції / Т. С. Кириченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2015. — № 4 (305). — С. 123—128.
•    Кириченко Т. С. Перебивання комунікативного партнера як результат емоційного реагування / Т. С. Кириченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Корбозерова. Н. М.]. — К. : Логос, 2015. — № 28. — C. 99—109.
•    Кириченко Т. С. Співвідношення категорій "дискурс", "текст" та "мовлення" у сучасній лінгвістиці / Т. С. Кириченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : [зб. наук. пр.] / [уклад. : Ковальчук І. В., Новоселецька С. В.]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. — Вип. 52. — С. 131—133.
•    Кириченко Т. С. Етапи та методи дослідження дискурсивної реалізації явища перебивання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі / Т. С. Кириченко // Одеський лінгвістичний вісник : [наук.-практ. журнал] / [гол. ред. Петлюченко Н. В.]. — Херсон : Вид. дім "Гельветика", 2016. — Вип. 7.— С. 50—53.
•    Кириченко Т. С. Класифікація інтрузивних перебивань у мовленнєвій взаємодії / Т. С. Кириченко // Science and Education a New Dimension. Philology. — Будапешт : www.seanewdim.com, 2015. — Vol. III (10). — Issue 47. — P. 44—47. — ISSN 2308—5258
12. Клезь Катерина Олександрівна – викладач
13. Князева Лариса Віталіївна –  викладач
14. Косарик Анастасія Володимирівна – викладач
15. Кузін Сергій Валерійович – викладач
16. Кучерина Олена Володимирівна – ст. викладач
•    Навчально-методичні матеріали з практики усного та писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу "Yes: Your Educational Self-Study" / Кучерина О. В., Гурц А. Г. – К.: КНЛУ. – 2014. – 78 с.
•    Навчально-методичні матеріали з настановчо-корективного курсу фонетики англійської мови для студентів І-го курсу "English Pronounciation Made Simple: An Introductory Course for Students of English" / Кучерина О. В., Скрипніченко Л. Ю., Чигиринець О. В.. – К.: КНЛУ. – 2014. – 70с.
•    Особливості і переваги комбінованого навчання у вищій школі. / О.В. Кучерина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 1 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016. – С.624-625.
•    Дослідження природи образу персонажа / О.В. Кучерина // Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір : Збірник наукових праць за матеріалами    ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ситченко А. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв : МНУ, 2016. – С. 44-48.
17. Львова Надія Леонідівна – к.ф.н., доцент
•    Львова Н.Л., Микитюк І.М. Стилістика: ключові поняття та тестовий комплекс. Навчальний посібник. – Чернівці, 2013. – 118 с.
•    Лопатюк Н.І., Львова Н.Л., Садовник-Чучвага Н.В. Теорія англійської мови: історія, лексикологія та граматика (Theory of English:History, Lexicology and Grammar). Навчально-методичний посібник для студентів німецького та французького відділень). - Чернівці, 2013. - 107 с.
•    Грижак Л.М., Львова Н.Л., Сапожник І.В. Практичний курс англійської мови. Частина 1. (для студентів 4 курсу). – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – 72 с.
•    Грижак Л.М., Львова Н.Л., Сапожник І.В. Практичний курс англійської мови. Частина 2. (для студентів 4 курсу). – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – 70 с.
•    Львова Н.Л., Єсипенко Н.Г., Лопатюк Н.І. Довідник з граматики англійської мови (Guidebook to English Grammar) / Укладачі :  Єсипенко Н.Г., Лопатюк Н.І., Львова Н.Л.– Чернівці: “РОДОВІД”, 2015. –  183 с.
•    Львова Н.Л., Грижак Л.М., Микитюк І.М. Семінари зі стилістики англійської мови: навчально-методичний посібник / Укл.: Н.Л. Львова, Л.М. Грижак, І.М. Микитюк. – Чернівці, 2016. – 100с.
18. Максименко Юлія Валеріївна – к.ф.н., викладач
•    Максименко Ю. В. Емоція інтересу та концептуальні метафори / Ю. В. Максименко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. ― Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. ― № 23 (248). ― С. 77―81.
•    Максименко Ю. В. Функції мовних засобів на позначення інтересу в дискурсі / Ю. В. Максименко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія, педагогіка, психологія". ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. ― Вип. 24. ― С. 83―88.
•    Максименко Ю. В. Роль невербальних засобів у вираженні емоції інтересу в англомовному художньому дискурсі / Ю. В. Максименко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія, педагогіка, психологія". ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. ― Вип. 27. ― С. 180―185.
•    Максименко Ю. В. Тактики та стратегії вираження інтересу (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) / Ю. В. Максименко // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". ― Острог : Вид. нац. ун-ту "Острозька академія", 2013. ― Вип. 37. ― С. 193―196.
•    Максименко Ю. В. Методика исследования номинативного поля "интерес" на материале современного англоязычного художественного дискурса / Ю. В. Максименко // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. ― М. : Изд-во "Междунар. центр науки и образования", 2013. ― С. 150―157.
•    Maksymenko Y. V. Semantic and pragmatic aspects of interest expression
in modern English discourse // Y. V. Maksymenko // Science and Education a New Dimension. Philology. ― Budapest, 2014. ― Vol. II (5). ― Issue 28. ― P. 21―24. ― ISSN 2308-5258.
•    Максименко Ю. В. Загальна характеристика вираження емоції "інтерес" у комунікативному процесі (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез.―1 квіт. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. ― С. 124―126.
•    Максименко Ю. В. Вербальні та невербальні засоби на позначення інтересу в англомовному дискурсі / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21―23 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. ― С. 197―199.
•    Максименко Ю. В. Номінативне поле "інтерес" в англійській мові (семантичний аспект) / Ю. В. Максименко // Семантика мови і тексту : матеріали
ХІ міжнар. наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 26―28 верес. 2012 р.) /
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. ― Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. ―
С. 344―347.
•    Максименко Ю. В. Прагматика емоції інтересу / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3―5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. ― С. 195―197.
•    Максименко Ю. В. Різноманіття лінгвістичних підходів до дослідження емоції "інтерес" / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19―21 берез. 2014 р.) / М-во освіти
і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. ―
С. 253―255.
•    Максименко Ю. В. Прагматика емоції інтересу: "фактор натовпу" / Ю. В. Максименко // Функциональная лингвистика : [сб. науч. работ]. ― Симферополь : Крым. республ. ин-т последипл. пед. образ., 2012. ― № 4. ― С. 7―9.
•    Максименко Ю. В. Експресивний потенціал номінативних одиниць на позначення емоції "інтерес" у художньому дискурсі / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 1―3 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. ― С. 260―262.
•    Максименко Ю. В. Особливості прояву ознаки «інтенсивність вираження емоції "інтерес"» / Ю.В. Максименко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Україна і світ: діалог мов та культур"], (30 березня – 01 квітня 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 205―207.
•    Максименко Ю.В. Метонімічне вираження емоції "інтерес" / Ю.В. Максименко // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції ["Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір"], (11–15 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Микол. нац. ун-т. ім. В.О. Сухомлинського – Миколаїв, 2016. – С. 59–62.
19. Несвіт Алла Миколаївна – викладач
20. Петрочук Наталія Олександрівна – викладач
21. Семилітко Інна Олександрівна – викладач
22. Сивкова Марина Гаврилівна – ст. викладач
•    Bidnaya O. G., Syvkova M. G. Enjoy Your Reading. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів вищих мовних навчальних закладів. – К: КНЛУ, 2013. – 121 с.
•    “Enjoy Your Reading” / О.Г. Бідная, М.Г. Сивкова // навчальний посібник з домашнього читання для студентів вищих навчальних закладів  – К: Ліра-К. – 2016. – 194 с.
23. Ставицька Тетяна Єфремівна – к.ф.н., доцент
•    Moryakina I. A., Stavytska T. E. English Phonetics Through Practice: Навчальний посібник  з практичної фонетики англійської мови. –  К: КНЛУ. – 2012. – 180 с
24. Таран Ірина Миколаївна – ст. викладач
•    Bidnaya O. G.,Taran I. M. Phrasal Verbs-in-Use ("Вживаємо фразові дієслова"). Навчальний практикум для студентів другого курсу факультету англійської мови  К: КНЛУ, 2012. – 130 с.
•    Bidnaya O. G.,Taran I. M. Watch and Learn: Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів молодших курсів із відеофільмами.  –   К.: КНЛУ, 2011. –  130 с.
•    Fairy Tales -  the Mine of Wisdom / О.Г. Бідная, І.М. Таран  // навчальний посібник з домашнього читання для студентів молодших курсів факультетів та інститутів іноземних мов за творами О.Уайльда – К: КНЛУ. – 2016. – 165 с. 
25. Ханлет Наталі –  викладач
26. Янішевська Зоя Вікторівна – к.п.н., доцент
27. Яремко Дмитро Павлович – ст. викладач

 

Спеціальності

  • Філологія. Мова і література (англійська) – 6.020303
  • Філологія. Мова і література (українська). Українська мова і література – 6.020303
  • Психологія – 6.030102

Дисципліни

1 курс:
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу зі спеціальності 014.02 Середня освіта Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 6/6 (з.в.). Загальна кількість годин – 180/180 (з.в.).
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу зі спеціальності 014.01 Середня освіта Українська мова і література. Кількість кредитів  – 4. Загальна кількість годин – 120.
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 18/18 (з.в.). Загальна кількість годин – 540/540 (з.в.).
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.02 Середня освіта спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 15 /15 (з.в.). Загальна кількість годин – 450/450 (з.в.).
•    Англійська мова для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.01 Середня освіта спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 18. Загальна кількість годин – 540.
•    Англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів І-го курсу з напряму підготовки 053 Психологія спеціальності Психологія. Кількість кредитів  – 22. Загальна кількість годин – 660.
•    Практична фонетика англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.02 Середня освіта спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).
•    Практична фонетика англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).

2 курс:
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 16 / 29 (з.в.). Загальна кількість годин – 420/870 (з.в.).
•    Англійська мова  для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 21 / 0 (з.в.).  Загальна кількість годин – 630/0 (з.в.).
•    Англійська мова для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.030101 Психологія спеціальності Психологія. 170 годин / кредит ЄКТС
•    Практична фонетика англійської мови для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 4/4 (з.в.). Загальна кількість годин – 120/120 (з.в.).

3 курс:
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів ІІI-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 16,5. Загальна кількість годин – 594.
•    Англійська мова для студентів ІІI-го курсу з напрямку підготовки 6.020303 Психологія спеціальності Психологія. Кількість кредитів  – 12. Загальна кількість годин – 432.
•    Англійська мова для студентів ІІI-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 15. Загальна кількість годин – 594.
•    Практична фонетика англійської мови для студентів IІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303  Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 3/3 (з.в.). Загальна кількість годин – 108/98 (з.в.).
•    Теорія і практика перекладу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів – 2 / 2. Загальна кількість годин – 72.
•    Практика студентів (інформація про проходження студентами практики);
Студенти не проходять практику на кафедрі.

Наукова діяльність

Колективна кафедральна тема наукових досліджень «Семантико-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання англійської мови» була затверджена на засіданні кафедри 05.02.2009 р., протокол № 8. За звітний період в межах вказаної теми за спеціальністю 10.02.04. «германські мови» кандидатські дослідження виконувались 3 екс-викладачами кафедри: Борисом Д.П., Кириченко Т.С. та Юровських К.А.  За період з моменту затвердження наукової теми в її межах викладачами кафедри було видано 47 наукових статей й 77 публікацій тез виступів на наукових конференціях.

Оскільки на кафедрі немає власної держбюджетної наукової теми, дослідження, визначені держбюджетною тематикою, виконуються викладачами під егідою інших кафедр, зокрема доценти кафедри Морякіна І.А., Бойцан Л.Ф.,  Василенко Д.В., Ставицька Т.Є., ст.. викл. Грабовська І.В. ведуть дослідницьку роботу у тісній співпраці із кафедрою англійської філології та філософії мови ім. проф. О.М.Мороховського. Викладач  Максименко Ю.В. веде дослідницьку роботу під егідою кафедри германської та фіно-угорської філології.

Доцент, канд. педагогічних наук Янішевська З.В. проводить дослідження в межах держбюджетної тематики, якою займається кафедра психології і педагогіки КНЛУ.

Під егідою кафедри вже декілька років поспіль проводиться ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література». Завідувач кафедри доц. Морякіна І.А. як голова журі олімпіади розробила комплект конкурсних завдань для олімпіади,  забезпечила проведення конкурсних випробувань на високому організаційному рівні та ефективну роботу журі олімпіади. Викладачі кафедри Василенко Д.В., Кучерина О.В., Богун С.В.  брали активну участь у роботі оргкомітету та журі олімпіади.

Основні пріоритетні напрями наукової роботи кафедри включають:
– проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація  результатів досліджень  у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників, навчально-методичних матеріалів;
– залучення студентів до науково-дослідної роботи у формі відвідування теоретичних курсів за вибором, керівництво діяльністю науково-дослідних груп та гуртків, керівництва курсовими, дипломними та магістерськими дослідженнями;
– підготовка та проведення мовних олімпіад та лігнвакраїнознавчих конкурсів та інших інтелектуальних змагань


Докторанти, аспіранти, здобувачі кафедри

На кафедрі немає аспірантури і докторантури. Викладачі кафедри  Борис Д.П., Казак С.П., Кириченко Т.С., та Лисова К.А. проводили свої дослідження в межах діяльності кафедри германського та фіно-угорської філології і кафедри англійської філології та філософії мови імені проф. О.М.Мороховського. Докторантів серед викладачів кафедри немає.

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 332
тел.: +38 (044) 529-88-08
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englang.knlu.kyiv.ua/

Розклад заочної форми навчання факультету германської філології

Графік навчального процесу факультету германської філології

Денна форма навчання

I семестр 2017–2018 н. р.

 

Заочна форма навчання

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти