КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ПЕРЕКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ СХОДОЗНАВСТВА

Ukrainian English


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.607–609
тел.: +38 (044) 521-60-31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://english-orient.knlu.edu.ua/

 

Історія

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ.

 

Завідувач

Шутова Марія Олександрівна, д.філ.н., доцент

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1.    Шутова Марія Олександрівна – доцент, д. філ. .н.    
2.    Ананко Тетяна Рудольфівна – доцент, к. філ. н.
3.    Бажура Тетяна Анатоліївна – викладач    
4.    Бураго Олена Геннадіївна – старший викладач, к. філ. н.
5.    Бурка Наталія Анатоліївна – старший викладач, к. філ. н.        
6.    Василевська Тетяна В’ячеславівна – викладач
7.    Голдинська Крістіна Юріївна – викладач    
8.    Голінко Аліна Миколаївна – викладач    
9.    Град Наталія Ярославівна – викладач    
10.    Данкевич Тетяна Миколаївна – викладач    
11.    Долина Аліна Василівна – доцент, к. пед. н.    
12.    Зінченко Ганна Євгеніївна – доцент, к. філ. н.        
13.    Комарова Інна Станіславівна – старший викладач    
14.    Кравцевич Наталя Сергіївна – викладач    
15.    Лисенко Олена Анатоліївна – викладач        
16.    Максименко Людмила Олександрівна – доцент, к. філ. н.
17.    Мандзюк Богдана Ростиславівна – викладач
18.    Матвійчук Інна Миколаївна – викладач
19.    Мороз Вадим  Миколайович – викладач        
20.    Мудринич Світлана Юріївна – доцент, к. філ. н.        
21.    Писанко Марія Леонідівна – доцент, к. пед. н.
22.    Подкур Інна Володимирівна – доцент, к. філ. н.    
23.    Рибачківська Людмила Євгенівна – викладач, к. філ. н.
24.    Сидоренко   Тамара Володимирівна – викладач    
26.    Ставцева Вікторія Федорівна – доцент, к. пед. н.    
27.    Талько Світлана Володимирівна – доцент, к. філ. н.    
28.    Тищенко Тетяна Валентинівна – доцент, к. філ. н.        
29.    Удяк Катерина Петрівна – старший викладач, к. філ. н.
30.    Циган Леся Василівна – викладач        
31.    Шевчук Марія Дмитрівна – викладач
32.    Щербина Мадіна Баталівна – викладач
33.    Ярошенко Олеся Василівна – старший викладач, к. пед. н.

 

Підручники і посібники, електронні підручники і посібники, написані викладачами за 2016-2017 н. р.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства
за 2018 календарний рік

 

Дисципліни

Англійська мова (І курс)
Англійська мова (ІІ курс)
Англійська мова (ІІІ курс)
Англійська мова (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІІІ курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (ІV курс)
Культура усного і писемного мовлення англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)
Теорія і практика перекладу з англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)

 

Спеціальності

6.020303 Філологія* (Мова та література)
6.020303 Філологія (Переклад)
035 Філологія

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють дев’ять фахових секцій кафедри:

• секція англійської мови І курсу (керівник викл. Пономарьова Ю. А.);
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник доц. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник викл. Ярошенко О. В.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Рубчак О. Б.);
• секція практичного курсу перекладу ІІІ курсу (керівник ст. викл. Сергієнко К. П.);
• секція практичного курсу перекладу ІV курсу (керівник доц. Ананко Т. Р.);
• секція усного двостороннього перекладу IV курсу (керівник викл. Циган Л. В.);
• секція культури усного і писемного мовлення англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник доц. Зінченко Г. Є.);
• секція теорії і практики перекладу з англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник доц. Ананко Т. Р.)

 

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства навчаються в аспірантурі та докторантурі в межах інших кафедр КНЛУ:
• доц. Гнезділова Я. В. – кафедра германської і фіно-угорської філології;
• викл. Калініченко О. М. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Лисенко О. А. – кафедра психології і педагогіки;
• викл. Сологуб Т. В. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Шевчук М. Д. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій;
• викл. Щербина М. Б. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

 

Видання

1. Шутова М.О. Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул) / Марія Олександрівна Шутова : монографія. К.: Вид. центр. КНЛУ, 2016. 294 c. (19,35 друк.арк.)
2. Шутова М.О. Символіко-мотиваційна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про патріотизм // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Посвіт, 2016. Вип. 16. С. 218 – 229. ISSN 2308-4855. Збірник індексується в міжнародних базах даних: РИНЦ, Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexes Services, Inno Space, Cite Factor.
3. Шутова М.О. Акціональна, ментальна і мовна проекція етнокультурних стереотипів англійців і українців (когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція фразеоформул) // Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал, 2017. Вип. 9. Т.3. С. 39 – 45. ISSN2312-3192. Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus International
4. Шутова М.О. Когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про національний характер // Концепты и контрасты: / монография под ред. Петлюченко Н.В. Одесса: Издательский дом “Гельветика”, 2017. 632 с. (Серия “Одесские студии по лингвистике”). С. 181 – 188.
5. English Grammar: Theory And Practice: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. В. Микульська, Н. С. Кравцевич, Т. М. Данкевич, І. С. Комарова. Вид. 3-тє, переробл. й доповн.  К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. 72 с.
6. Essential English: A Thematic Dictionary for the Third-Year Students of the Oriental Studies Faculty : Англійська мова. Словник-мінімум тематичної лексики для студентів третього курсу факультету сходознавства / О. В. Ярошенко, А. В. Долина, І. В. Зайцева, та інші; [за ред. О. В. Ярошенко]. Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. 188 с.
7. Ананко Т. Р.  Переклад політичного дискурсу: прагматичний аспект // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. С. 9–10.
8. Ананко Т. Р. Лінгвостилістичні особливості перекладу політичного дискурсу // Наукові записки національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологічна». Острог, 2015. Вип. 54. С. 245–247.
9. Ананко Т. Р. Особливості передачі оцінної лексики в перекладі твору Джорджа Орвелла “1984” // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (Філологія. Педагогіка. Психологія) Вип. 34. 2017. С. 79-83.
10. Ананко Т. Р. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті // Наукові записки. Вип. 126. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 73–76.
11. Бураго О. Г. Reading and discussing the novel “1984” by G. Orwell (Part I). К. : Видавництво “Graffiti Group”. 2014. 56с.
12. Бурка Н. А. Дистрибутивний аналіз як одна з методик лінгвістичного дослідження // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти:  матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., (17 квітня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ. К.: Кафедра, 2014. С. 100—101.
13. Бурка Н. А. Лингвистический статус фонемы как объекта фонологического исследования // Science And Education a New Dimension. Philology, III (10), Issue: 47, 2015. www.seanewdim.com. С. 31–34.
14. Бурка Н. А. Парадигматичний аналіз підходів до дослідження синтагматики фонем // Наукові записки. Випуск 138. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. С. 576–580.
15. Бурка Н. А. Систематизація напрямів і аспектів дослідження синтагматики фонем у межах структурного підходу // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., (16 квітня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ. К.: Кафедра, 2015. С. 64—66.
16. Бурка Н. А. Систематизація підходів до періодизації англійської мови // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти:  матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (21 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ. К.: Кафедра, 2016. С. 83—85.
17. Бурка Н. А. Соціальна обумовленість діахронічних змін  синтагматики приголосних фонем англійської мови // Наукові записки. Випуск 146. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016.  С. 627–631.
18. Бурка Н. А. Уточнене визначення фонеми як основної одиниці фонемного рівня // Мова. Культура. Комунікація: Дослідження мови та літератури в глобальному світі: матеріали VI-ї міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 р.) / Черніг. нац. педагог. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Чернігів, 2015. С. 22—25.
19. Василенко Т. П. Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу // «Іноземні мови». Вип. 1/ 2016 (85). К. 2016. С. 37 – 41.
20. Василенко Т. П. Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетенції філологів з письмового перекладу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Педагогіка. Психологія. К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. Вип. 28. С. 231–238.
21. Василенко Т. П. Особливості навчання перекладу національних реалій (англійська та українська мови) // Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин : зб. наук. праць VIII Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03 червня 2016 р.) / Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. К. : ДАУ при МЗС України, 2016. C. 72–73.
22. Василенко Т. П. Рекомендації з формування англомовної лексичної компетенції з письмового перекладу // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. Вип. 43. Ч. 2. С. 28–33.
23. Данилюк О.В. Науково-методичне забезпечення розвитку професійної культури майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти. Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [ред..кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. Вип. 7. К.: «НВП Поліграфсервіс». С. 56–67.
24. Данкевич Т. М. Difficulties of Teaching Headline English // Мова і культура. [Науковий журнал]. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. II (170). C. 369–376.
25. Данкевич Т. М. Американські фразеологізми // Мова і культура. [Науковий журнал]. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 16. Т. IV (166). С. 190–195.
26. Данкевич Т. М. Переклад авторських неологізмів в англійській мові // Мова і культура. [Науковий журнал]. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. IIІ (171). С. 341–345.
27. Данкевич Т. М. Поняття емоційності та експресивності // Мова і культура.  [Науковий журнал]. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. I (169). С. 39–43.
28. Долина А. В. Використання мультимедійного комп’ютерного курсу для удосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : Серія : Педагогіка та психологія. Вип. 26. К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.
29. Долина А. В. Психолінгвістичні передумови вдосконалення фонетичної компетентності студентів філологів // International Scientific and Practical Conference "World Science". Volume 3. – № 1(17). Dubai, 2017. P. 22–25.
30. Долина А. В. Чинники фосилізації вимови студентів-філологів // Наукові записки : Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ. Вип.132. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 188–191.
31. Долина А. В. Робочий зошит до мультимедійного комп’ютерного курсу "Sound English". К.: Ленвіт, 2014. 90 с.
32. Долина А.В. Sound English. Мультимедійний комп’ютерний курс для самостійної роботи студентів над удосконаленням фонетичної компетентності. К.: Ленвіт, 2014. 1 електр. опт. диск (CD-ROM).
33. Зайцева И. В. Трудности обучения будущих филологов ангоязычной дискуссии на начальном этапе на основе проблемного метода // Современный научный Вестник. Серия «Педагогические науки. Психология и социология». Белгород : Руснаучкнига, 2014. Вып. 12 (208). С. 78–86.
34. Зайцева І. В. Solving Problems Through Discussion  : навч. посіб. К. : Ленвіт, 2014. 192 с.
35. Зайцева І. В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій // Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія». К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. Вип 23. С. 53–68.
36. Зайцева І. В. Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Педагогіка». Тернопіль. : Вид. відділ ТНПУ, 2015. №. 2. С. 77–85.
37. Зинченко А. Е. Синтаксические модели аппозитивных конструкций в английском языке XII–XVII веков // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины : [науч. журнал] / [гл. ред. А. В. Рогачев]. Гомель : Изд-во ГГУ, 2014. № 4 (85). С. 126–130.  ISSN 1609–9672.
38. Зінченко Г. Є. Структура аппозитивних конструкцій з узагальнювальним елементом у давньоанглійській мові // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. Вип. 5. С. 27–31.
39. Комарова І. С. Автентичний художній фільм як метод заохочення студентів вузів до міжкультурного іншомовного спілкування // Мова і культура. [Науковий журнал]. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 16. Т. IV (166). С. 475–478.
40. Лисенко О. А. Іншомовна комунікативна компетентність як основа загальної професійної компетентності випускників немовних ВНЗ // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих дослідників. Суми: СОІППО, 2014. 200с. С. 95–100.
41. Лисенко О. А. Методологічні засади використання іноземної мови у процесі формування професійної компетентності майбутнього фахівця // Україна і світ : діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01-3 квітня 2015 року. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. С. 596-598.
42. Лисенко О. А. Моделі підготовки педагогічних кадрів у республіці Ірландія та країнах Європи // Україна і світ : діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.
43. Лисенко О. А. Формування діалогічної культури мовлення особистості засобами іноземної мови // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Матеріали ІІІV міжнародної науково-практичної конференції присвяченій 20-й річниці Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 16−17 травня 2015 року. Суми. С.209−211.
44. Лисенко О. А. Формування іншомовної професійної компетентності засобами іноземної мови // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник  наукових праць студентів, магістрантів та молодих дослідників. Суми: СОІППО, 2014. 200с. С.101–105.
45. Лисенко О.А. Реформування педагогічної освіти в Республіці Ірландія на початку ХХI століття // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 травня 2016 року. Суми. С.238–241.
46. Лисенко О.А. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Ірландії (1922−1961 рр.) // European Humanities Studies: Education and Training. East European Institute of Psychology, Kyiv, 2016. Т. ІІ. С. 29–40.
47. Лисенко О.А. Формування системи педагогічної освіти в Ірландії до 1922 року // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2016. № 6 (60). С. 240–252.
48. Лисенко О.А. Шкільна практика у початковій педагогічній освіті Республіки Ірландія // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті (SP XXI 2017)» 14-15 лютого 2017 р. Київ, 2017. С.157–161.
49. Максименко Л. О. Comprehension reading. К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. 88 с.
50. Максименко Л. О. Переговори. Фактори успіху. К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.  48 с.
51. Мудринич С. Ю. Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт. Відділення іноземної філології та світової літератури. Методичний посібник. Київ: КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 2015. 59 с.
52. Мудринич С. Ю. Співвідношення частиномовного потенціалу предикатів стану з типом речень в сучасній українській мові // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 108 (2). Кіровоград: Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка, 2015. С. 207–212.
53. Мудринич С. Ю. Співвідношення частиномовного потенціалу слів категорії стану з типом речень в сучасній англійській мові // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 109 (1). Кіровоград: Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка, 2016. С.167–172.
54. Петренко І. В. Гендерний аспект дослідження мовної особистості лектора // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», квітень 2016 р. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. С.285–287.
55. Петренко І. В. Мовна особистість і комунікативна структура англомовного дискурсу // Мова і культура. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. Вип.18. Т.1 (176). С. 258–261.
56. Рибачківська Л. Є. Місце зіставного словотвору у сучасній контрастивній лінгвістиці // Мова і Культура : [наук. журнал] / [гол. ред. Д.С. Бураго]. К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17.  Т. I (169). С. 270―276.
57. Рибачківська Л. Є. Структура словотвірних гнізд з вершинами-онімами в сучасній українській мові // Science and Education a new Dimension. Philology : [the journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Easten Europe] / [editor-in-chief : Dr. Xénia Vámos]. Budapest, 2015.  III(12), Issue 60. P. 81―85. ISSN 2308-5258.
58. Рибачківська Л.Є. Основоцентричний підхід до вивчення словотвірних гнізд в контрастивному аспекті // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 130. С. 509―514.
59. Рибачківська Л.Є. Словники словотвірних гнізд української та англійської мов: принципи укладання // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. Вип. 137. С. 329―331.
60. Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. Вип. 53. С. 200—203.
61. Рубчак О. Б. Частотні характеристики англомовних інтерв’ю // Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури : Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Суми, 20 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. С. 37—41.
62. Сергиенко Е. П. Сопоставление стратегий негативной вежливости украинской и английской деловой корреспонденции: синтаксическая конструкция // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : сб. науч. ст. по материалам ХХXIV Междунар. заоч. науч.-практ. конф., (Москва, 10 марта 2015 г.). М. : Изд-во "Международный центр науки и образования", 2015. № 3 (32). C. 97—101. ISSN 2309-1924.
63. Сергієнко К. П. Зіставлення стратегій позитивної ввічливості української і англійської ділової кореспонденції: синтаксична конструкція // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : [зб. наук. пр.] / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М Коцюк, С. В. Новоселецька]. Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. Вип. 44. С. 269—271.
64. Сергієнко К. П. Лексичні засоби відтворення стратегій негативної ввічливості українського і англійського ділового мовлення // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. Вип. 12. С. 370—376.
65. Сергієнко К. П. Лінгвокомунікативні цінності української та англійської культури // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. С. М. Ніколаєнко]. К. : Міленіум, 2016. Вип. 248. C. 87—93.
66. Тищенко Т. В. Інтонація жіночих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарєва [та ін.]. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. Вип. 5. С. 106–109.
67. Ставцева В. Ф., Максименко А. П. Історія розвитку новозеландських університетів (ХХ – початок ХХІ століття): [монографія]. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. 198 с.
68. Тищенко Т. В. Просодичне оформлення чоловічих позитивних оцінних висловлювань у сучасному англійському діалогічному мовленні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. Вип. 19. С. 371-375.
69. Циган Л. В. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю “Переклад”. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. 76 с.
70. Циган Л. В. Корекція помилок у процесі навчання студентів-філологів усного послідовного перекладу // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 438–440.
71. Янсон В. В., Василенко Д. В. Комп’ютерні лексичні інновації у сучасній англійській мові // Наукові записки. Випуск 146. Серія «Філологічні науки». Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. С. 263–266.
72. Yanson V., Burdulanyuk K. Tech neologisms in the English language // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 538–540.

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти