Кафедра права

Історія кафедри

Кафедра права була заснована у листопаді 1998 р., яку очолював доцент, кандидат політичних наук, Невмержицький Євген Васильович. У різний час кафедру очолювали доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович (2000–2005), кандидат юридичних наук, доцент Шатіло Володимир Анатолійович (2005–2008), кандидат історичних наук, доцент Трофанчук Григорій Іванович (2008–2010).
Кафедра має висококваліфікований викладацький склад: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції та наукові гуртки, керівниками яких є викладачі кафедри.
Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення юридичних дисциплін, в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання юридичних дисциплін.
З 1 грудня 2008 р. на базі кафедри права розпочала роботу юридична клініка "Amicus", яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ–IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.
Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки викладачами кафедри підготовлено ряд монографій та наукових статей з дисциплін, які викладаються кафедрою.
Кафедра права активно співпрацює з компаніями реального сектору економіки і державними структурами, де студенти мають змогу пройти практику, серед них: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Київська міська державна адміністрація, Управління юстиції в м. Києві, органи судової влади і прокуратури, туристичні фірми, аудиторські компанії, консалтингова компанія "ЕмПауер Рісерч", Державний експортно-імпортний банк України, страхова група "ТАС" тощо.
Кафедра права факультету економіки і права на постійній основі проводять різноманітні заходи для студентів, серед них: публічні лекції відомих юристів, політичних і громадських діячів. Кращі студенти мають змогу пройти стажування за кордоном, в рамках програм співпраці факультету з міжнародними освітніми організаціями (DAAD, Fulbright Ukraine, Французький інститут в Україні та інші), та іноземними університетами.

Завідувач

Кафедру права очолює Будко Тетяна Володимирівна – доктор юридичних наук, професор.
У 1986 році з відзнакою закінчила відділення структурної і прикладної лінгвістики філологічного факультету Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Отримала кваліфікацію: лінгвіст; перекладач-референт науково-технічної літератури; спеціаліст з автоматичної обробки текстової інформації. З 1986 року працювала судовим експертом за спеціальностями “Дослідження писемного мовлення” та “Дослідження почерку і підписів” у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, з грудня 1988 року до травня 1992 року працювала і навчалася в очній аспірантурі Всесоюзного (Всеросійського) НДІ судових експертиз, з 1993 року і до сьогодні – за сумісництвом головним судовим експертом у Київському НДІ судових експертиз МЮ України. У травні 1992 року у Всеросійському НДІ судових експертиз (м. Москва РФ) захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 на тему “Судебно-автороведческая экспертиза текстов, составленных с намеренным искажением письменной речи”. У 2002 році було присвоєно вчене звання доцента, у 2007 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 21.07.01, у 2012 році було присвоєно вчене звання професора в  Національній академії Служби безпеки України, де зараз працює на посаді професора за сумісництвом. З лютого 2012 року працює у Київському національному лінгвістичному університеті. Має більше 80 наукових та навчально-методичних праць за різними напрямами юриспруденції, з них чотири одноосібні монографії, 3 підручники (у співавторстві).
Стаж науково-дослідної роботи – 28 років, стаж педагогічної діяльності – 23 роки.

Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Бабюк Алла Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент;
2. Бугера Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент;
3. Гаращенко Людмила Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент;
4. Давидова Наталія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор;
5. Златіна Ніна Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент;
6. Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент;
7. Мацегорін Олександр Ілліч, кандидат юридичних наук, доцент;
8. Мережко Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор;
9. Машков Костянтин Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент;
10. Островська Богдана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент;
11. Савчук Костянтин Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент;
12. Сердюк Наталія Аркадіївна, кандидат юридичних наук, доцент;
13. Шатіло Володимир Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України;
14. Шумак Ігор Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент.

Конференції: кожного навчального року кафедра права організовує секцію "Верховенство права", у рамках загальноуніверситетської конференції: "Україна і світ: діалог мов та культур".

Видання

 1. Будко Т.В. Судово-лінгвістична експертиза писемного мовлення: Актуальні питання призначення та проведення експертиз в Україні: навч.-практ. посіб. / За заг. ред. Є.М. Блажівського. (у співавторстві).  К: Вид-во Академії прокуратури України, 2014.
 2. Будко Т.В. Експертизи у судовій практиці. 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. В.Г. Гончаренка (у співавторстві).  К.: Академія адвокатури України, 2014.
 3. Будко Т.В. Розробка експертних методик: зміст, структура, репрезентація (з урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні): метод. реком. /  За заг. ред. Л.М. Головченко, І.П. Красюка,  Л.О. Євдоченка (у співавторстві).  К.: Міністерство юстиції України, 2014.
 4. Будко Т.В. Проблемні аспекти методологічного забезпечення судово-експертної діяльності/ міжнародн. наук.практ. конф. «Методологія судової ідентифікації: сучасний стан та перспективи розвитку», присвячена д.ю.н., професору Сегаю М.Я. К.: КНДІСЕ, 2014.
 5. Будко Т.В. Експертиза писемного мовлення: сучасні можливості та реалії/ Особливості та проблемні питання прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних проваджень за фактами сепаратизму, терористичних актів, фінансування тероризму та посягання на територіальну цілісність України: збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару 26 вересня 2014 року: Доповідь на міжнародний семінар в Генеральну прокуратуру.  К.: Академія прокуратури України, 2014.
 6. Будко Т.В. Судово-лінгвістична експертиза: сучасні можливості та реалії Експертиза писемного мовлення: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжвідомчого науково-практичного семінару 19 вересня 2014 року.  К.: КНДІСЕ, 2014.
 7. Будко Т.В. Судово-лінгвістична експертиза: сучасні можливості та реалії Експертиза писемного мовлення: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжвідомчого науково-практичного семінару 19 вересня 2014 року.  К.: КНДІСЕ, 2014.
 8. Будко Т.В. Теоретичні аспекти експертної методики кримінально-правової оцінки інформації, яка міститься в текстах мовних повідомлень // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Право”. Вип. 1 / Гол. ред. О.О.Мережко.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. С. 162-169.
 9. Будко Т.В. Судова лінгвістична та несудова (наукова) лінгвістична експертизи (теоретико-правові аспекти) // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб./ Київський НДІ судових експертиз; ред.кол.: О.Г. Рувін (відповід. ред.)та ін.  К., 2016. Вип. 61. 620 с. С. 306 -320.
 10. Будко Т.В. Наукознавчі та мовні вимоги до документів юридичного характеру: проблемні аспекти //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  Дух і мова закону.  25 квітня 2016 р. С.9-11.
 11. Будко Т.В. Проблемні питання судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення та рекомендації щодо їх вирішення (на матеріалах кримінальних проваджень) : монографія // Київ : Нац. акад. СБУ, 2017.  88 с.
 12. Будко Т.В. Наукознавчі та мовні вимоги до судово-еспертних методик  Збірник Кримінальна і судова експертиза.  Київ  2016. Випуск 60,  С. 58-67.
 13. Будко Т.В. Експертизи у судочинстві України: навч.-наук. посіб. / за заг. ред.     В.Г. Гончаренка, І.В. Гори // К.: Юрінком Інтер, 2017. 504 с.

Продовження за посиланням..

 

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), кім. 313
тел.: +38 (044) 521-63-51,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://lawyer.knlu.edu.ua/

 

Розклад денної форми навчання факультету економіки і права

Розклад заочної форми навчання факультету економіки і права

Графік навчального процесу факультету економіки і права

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти