Розділи

 • Загальне

  Викладач

  Семестр

  Лекцій

  Практ.

  Самост.

  Підсумк. контроль

  Петрова Г.Л.

  І - 170 год. 190 год. іспит

  Петрова Г.Л.

  ІІ - 170 год. 130 год. іспит
 • Передмова до дисципліни

  Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Новогрецька мова” складена відповідно до освітньої програми підготовки для студентів ступеня вищої освіти “бакалавр” зі спеціальності 035.08 Філологія. Класичні мови та літератури. Переклад (новогрецька).

  Предметом вивчення  навчальної дисципліни є практика усного та письмового мовлення з новогрецької мови.

  Метою навчальної дисципліни “Новогрецька мова” є формування у студентів лінгвістичної, комунікативної і соціокультурної компетенції. Лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови і правил її функціювання в процесі іншомовної комунікації; комунікативна компетенція передбачає здатність сприймати та породжувати іншомовне мовлення відповідно до умов мовленнєвої комунікації, найбільш важливими з яких є сфери комунікації, ситуації спілкування з урахуванням адресату і характеру взаємодії партнерів; соціокультурна компетенція включає в себе знання основних особливостей соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, і вміння здійснювати свою мовленнєву поведінку відповідно до них. Таким чином, практична мета курсу “Новогрецькa мовa” полягає в тому, щоб забезпечити достатньо вільне, нормативне правильне і функціонально адекватне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності новогрецькою мовою.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Новогрецька мова” є:

  1. Забезпечити засвоєння студентами словникового мінімуму у 3000 лексичних одиниць.

  2. Навчити сприймати монологічні та діалогічні висловлювання, базовані на тематиці курсу, при безпосередньому спілкуванні та у звукозапису (швидкість – 230 складів/хвилину), ідентифікувати форми висловлювання та інтерпретувати їх.

  2. Формувати у студентів уміння та навички читання оригінальної художньої та суспільно-політичної літератури; орфографічного і пунктуаційно грамотного писати диктанти, перекази, описи, розповіді, повідомлення.

  3. Розвинути у студентів уміння та навички планувати й організовувати висловлювання, правильно оформляючи їх артикуляційно; розповідати, описувати, характеризувати, пояснювати, порівнювати та коментувати, вести бесіду та висловлювати своє ставлення до почутого, прочитаного та побаченого.

 • Модуль 2