Мета та завдання навчальної дисципліни

 

         Мета: допомогти студентам як майбутнім викладачам іспанської мови в середніх і вищих навчальних закладах зрозуміти основні поняття лексикології як мовознавчої дисципліни, яка має тісні зв’язки з іншими теоретичними та практичними лінгвістичними дисциплінами. Курс з "Лексикології іспанської мови" має забезпечити набуття студентами фундаментальних знань про лексичну систему сучасної іспанської мови, закономірності її розвитку, функціонування та шляхи збагачення.

        

         Завдання:

 – ознайомити студентів із понятійним апаратом лексикології, концепціями видатних іспанських та вітчизняних лінгвістів;

– розвивати у студентів самостійне критичне мислення через набуття вмінь аналізувати лексично релевантні явища на тлі сучасних мовознавчих концепцій, а також уміння вільно оперувати основними поняттями лексикології;

– навчити студентів застосовувати положення та поняття лексикології на мовному та мовленнєвому матеріалі; коментувати, пояснювати та ілюструвати лексичні явища в різних сферах функціонування мови.

 

          У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

          знати: загальнонаукові поняття лексикології; основні підходи до вивчення об'єкту лексикології; зв'язок лексикології з іншими дисциплінами та її роль в навчанні іспанської мови в школі та виші; основні та вихідні поняття лексикології іспанської мови; принципи класифікації словникового складу іспанської мови; засоби словотворення; типи семантичної структури слова;  механізми семантичних змін; основні типи відношень в лексиці; принципи класифікації і функції  фразеологічних одиниць; походження та періодизацію іспанської лексики; регіональну, темпоральну та соціальну диференціацію слів;  основні засади лексикографії; 

      вміти: коректно  вживати термінологічний апарат лексикології; визначати джерела походження іспанського словникового складу, розрізняючи успадковану та запозичену лексику, ступінь її адаптації; визначати та характеризувати морфологічну будову слів; проводити словотвірний аналіз іспанських лексичних одиниць; аналізувати шляхи та засоби словотворення; розпізнавати регіонально диференційовану іспанську лексику, характеризувати терміни та жаргонізми, архаїзми та неологізми; користуватися лексикографічними довідниками, визначати їх тип.