Метою цього курсу є поглиблення знань, набутих студентами в середній школі й при вивченні вступу до мовознавства, практичного курсу сучасної української мови про зміст фонетики і фонології як окремих розділів мовознавства, висвітлення особливостей фонетико-фонологічного рівня української мови.

Відповідно до цього завдання курсу полягають у засвоєнні студентами відомостей:

1)    про специфіку звуків людської мови взагалі й української мови зокрема;

2)    про формування і сучасний стан фонологічної системи української літературної мови;

3)    про фонетичні процеси і явища в системі голосних і приголосних звуків української мови;

4)    про орфоепічні й орфографічні норми сучасної української літературної мови;

5)    про історію української писемності та формування правописної системи української літературної мови.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинені

знати:

основні відомості з фонетики, фонології, графіки, орфографії, орфоепії української мови;

термінологічний апарат відповідних розділів мовознавства;

вміти:

класифікувати голосні та приголосні звуки;

визначати співвідношення між фонемами та їхніми варіантами;

аналізувати явища асиміляції, дисиміляції, спрощення тощо, випадки історичних чергувань;

робити повний фонетичний розбір слів;

записувати текст фонетичною і фонематичною транскрипцією .